Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 10.05.2007 - 13:52  //  aktualizácia: 06.10.2011 - 13:54  //  zobrazené: 1291

03/2007 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 03/2007  |  dátum konania: 03.05.2007  |   zápisnica (pdf)

I.
K správe o činnosti MsP v Šali za rok 2006 -  materiál číslo A 2/3/07

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o činnosti MsP v Šali za rok 2006,
B. berie na vedomie
správu o činnosti MsP v Šali za rok 2006.

II.
K informácii o plnení uznesení MsZ – materiál číslo A 3/3/07

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ.

III.
K informácii  o výsledku kontroly vykonanej ÚHK– materiál číslo A 4/3/07

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu  z kontroly hospodárenia v MIS Šaľa, s.r.o.,
B. berie na vedomie
správu  z kontroly hospodárenia v MIS Šaľa, s.r.o.,
C. ukladá
vypracovať ekonomickú analýzu efektívnosti podnikania mesta v spoločnosti MIS Šaľa s. r. o.
T: 5. MsZ Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 22
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszký, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Helena Psotová,

IV.
K informácii o postupe spracovania ponuky pozemkov v majetku mesta – materiál číslo  A 5/3/07

Mestské zastupiteľstvo v Šali:
A. prerokovalo
informáciu o postupe spracovania ponuky pozemkov v majetku mesta,
B. berie na vedomie
informáciu o postupe spracovania ponuky pozemkov v majetku mesta.

V.
K informácii o stave sporu ohľadom Zmluvy o správe majetku mesta (outsourcing)
 

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o stave sporu ohľadom Zmluvy o správe majetku mesta,
B. berie na vedomie
informáciu o stave sporu ohľadom Zmluvy o správe majetku mesta.

VI.
K informácii o ratingu mesta za rok 2006


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o ratingu mesta za rok 2006,
B. berie na vedomie
informáciu o ratingu mesta za rok 2006.

VII.
K návrhu prevádzkových poriadkov pohrebísk a domov smútku v meste Šaľa a v Šali -  Veči – materiál číslo B 1/3/07

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Šaľa,
2. Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Šaľa - Veča,
B. schvaľuje
1. Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Šaľa,
2. Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Šaľa - Veča,
C. ruší
VZN č. 18/2000 o prevádzke pohrebísk na území mesta Šaľa.
D. ukladá
vypracovať zoznam hrobov a hrobiek historického významu nachádzajúcich sa na pohrebiskách v Šali a v Šali-Veči a doplniť ich do VZN č. 1/2007 o evidencii pamätihodností v meste Šaľa.
T: do konca roka 2007  Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 21
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszký, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2

RSDr. Peter Gomboš, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Helena Psotová,

VIII.
K rozboru výsledkov hospodárenia a účtovnej závierke OSS mesta Šaľa za rok 2006 – materiál číslo C 1/3/07


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
rozbor výsledkov hospodárenia OSS za rok 2006 a ročnú účtovnú závierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31.12.2006,
B. schvaľuje
ročnú účtovnú závierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31.12.2006,
C. berie na vedomie
úhradu straty OSS za rok 2006 vo výške 193 820,12,-- Sk z rezervného fondu organizácie v súlade s ustanovením § 24, ods. 11. písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
D. súhlasí
s úhradou zostávajúcej časti straty vo 996 493,43,-- Sk v súlade s ustanovením § 24, ods. 11. písm. c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  z kladného výsledku hospodárenia OSS v rokoch 2007 a 2008 najneskôr do 31.12.2008. Ak organizácia v nesledujúcich dvoch rokoch nedosiahne kladný výsledok hospodárenia, alebo objem dosiahnutého zisku nepostačí na krytie straty, uhradí ju organizácia do 31.12.2008 z fondu reprodukcie v súlade s ustanovením § 24, ods. 11. písm. d) citovaného zákona.

Za hlasovalo: 20
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszký, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2

Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

IX.
K rozboru hospodárenia mesta Šaľa, rozpočtových organizácií mesta a záverečnému účtu mesta Šaľa za rok 2006 – materiál číslo C 2/3/07


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
rozbor hospodárenia mesta Šaľa a rozpočtových organizácií mesta Šaľa a záverečný účet mesta Šaľa za rok 2006,
B. schvaľuje
rozbor hospodárenia mesta Šaľa a rozpočtových organizácií mesta Šaľa a záverečný účet mesta Šaľa za rok 2006 nasledovne:

1. plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31.12.2006 bez finančných operácií, a to:

plnenie bežných príjmov vo výške   330 265 tis. Sk
plnenie bežných výdavkov vo výške   303 527 tis. Sk
rozdiel         26 738 tis. Sk

plnenie kapitálových príjmov vo výške     60 958 tis. Sk
plnenie kapitálových výdavkov vo výške    84 622 tis. Sk
rozdiel        -23 664 tis. Sk

plnenie celkových príjmov vo výške   391 223  tis. Sk
plnenie celkových výdavkov vo výške   388 149  tis. Sk
výsledok hospodárenia bežného roka (prebytok)     3 074  tis. Sk

2. plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31.12. 2006 s finančnými operáciami, a to:

plnenie bežných príjmov vo výške   330 265 tis. Sk
plnenie bežných výdavkov vo výške   303 527 tis. Sk
rozdiel         26 738 tis. Sk

plnenie kapitálových príjmov vo výške     60 958 tis. Sk
plnenie kapitálových výdavkov vo výške    84 622 tis. Sk
rozdiel        -23 664 tis. Sk

plnenie príjmových finančných operácií vo výške     7 817 tis. Sk
plnenie výdavkových finančných operácií vo výške     9 059 tis. Sk
rozdiel          -1 242 tis. Sk

plnenie celkových príjmov vo výške   399 040  tis. Sk
plnenie celkových výdavkov vo výške   397 208  tis. Sk
výsledok hospodárenia bežného roka (prebytok)     1 832  tis. Sk

3. tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov, a to:

a) rezervný fond
stav k 1.1. 2006           74 509,91 Sk
tvorbu vo výške                    314 503,09 Sk
použitie vo výške                        1 551,09 Sk
stav k 31.12. 2006        387 461,91 Sk

b) fond rozvoja bývania
stav k 1.1. 2006          61 725,15 Sk
tvorbu vo výške            1 252,75 Sk
použitie vo výške            1 252,75 Sk
stav k 31.12. 2006                    61 725,15 Sk

c) sociálny fond
stav k 1.1. 2006          68 651,50 Sk
tvorbu vo výške        427 808,49 Sk
použitie vo výške        344 993,99 Sk
stav k 31.12. 2006        151 466,00 Sk

4. bilanciu aktív a pasív v celkovej výške   942 448 tis. Sk

5. prehľad o stave a vývoji dlhu

6. hospodárenie príspevkovej organizácie mesta - OSS mesta Šaľa,

7. použitie prebytku bežného a kapitálového rozpočtu Mesta Šaľa bez finančných operácií vo výške 3 074 tis. Sk za rok 2006 na vytvorenie rezervného fondu vo výške 1 280 tis. Sk, na tvorbu fondu opráv vo výške 552 tis. Sk a na vykrytie schodku  vo finančných operáciách vo výške 1 242 tis. Sk.

8. použitie rezervného fondu vo výške 1 280 tis. Sk tvoreného z  prebytku hospodárenia roku 2006 na splátku časti istiny prijatých úverov mesta.

C.   súhlasí
s celoročným hospodárením Mesta Šaľa bez výhrad,
D. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra  k záverečnému účtu mesta  pre rok 2006, s poukázaním na povinnosť používať  prostriedky peňažných fondov  v priebehu rozpočtového roka, na účely určené mestským zastupiteľstvom.

Za hlasovalo: 21
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszký, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2

Ing. František Botka,  Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Helena Psotová,

X.
K návrhu na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007 – materiál číslo C 4/3/07


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007,
B. schvaľuje
úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007 nasledovne:

Bežné príjmy:      323 864 tis. Sk
Bežné výdavky:    322 943 tis. Sk
Rozdiel:               921 tis. Sk

Kapitálové príjmy:      20 146 tis. Sk
Kapitálové výdavky:          56 580 tis. Sk
Rozdiel:          - 36 434 tis. Sk    

Príjmové finančné operácie:        46 419 tis. Sk
Výdavkové finančné operácie:               10 906 tis. Sk
Rozdiel:                            35 513 tis. Sk

Príjmy celkom:               390 429 tis. Sk
Výdavky celkom:              390 429 tis. Sk
Rozdiel celkom:                                     0

s tým, že v textovej časti v programe Kultúra, MsKS, MsK, šport a sociálna starostlivosť sa  položka dotácie pre PO a FO zníži o 100 tis. Sk a týchto 100 tis. Sk sa presunie do programu Kultúra, MsKS, MsK, šport a sociálna starostlivosť.

Za hlasovalo: 17
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2

Ing. František Botka,  Ing. László Gyurovszký,
Nehlasovalo: 4
MUDr. Jozef Grell, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Helena Psotová,

XI.
SLOVAKIA TOP TONE, spol. s r.o. – žiadosť o odkúpenie pozemku za účelom výstavby haly na výrobu a predaj zvukových systémov a reproduktorov – materiál číslo D 4/3/07


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku - SLOVAKIA TOPTONE, spol. s r.o., Ľ. Štúra, 018 41 Dubnica nad  Váhom za účelom výstavby haly na výrobu a predaj zvukových systémov  reproduktorov,
B.  schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti, pozemkov vo vlastníctve mesta pri jestvujúcej ČOV v Šali, smerom na Vlčany, vedených v KN C na LV1, k. ú. Šaľa o celkovej výmere cca 12 240, m² (výmeru upresní geometrický plán) za cenu 120,-- Sk/m², t.j. spolu 1 468 800,-- Sk (zoznam parciel s konkrétnymi výmerami je prílohou tohto uznesenia) pre spoločnosť SLOVAKIA TOPTONE, s.r.o., Ľ. Štúra, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Za hlasovalo: 23
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszký, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Helena Psotová,

XII.
K zmene stanov MIS s.r.o. Šaľa a odmeňovanie konateľa MIS s.r.o. Šaľa návrh na odmeňovanie členov dozornej rady MIS. Šaľa, s. r. o. - materiál číslo F 1/3/07


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu stanov MIS spol. s r.o. Šaľa a odmeňovanie konateľov a a návrh na odmeňovanie členov dozornej rady MIS. Šaľa, s. r. o.,
B. súhlasí,
aby primátora mesta , na rokovaní valného zhromaždenia MIS Šaľa, s. r. o. konanom 9. mája
2007 hlasoval za:
a)  schválenie zmien  Stanov MIS Šaľa s. r. o. v čl. III a v čl. XI.
b)  schválenie odmeňovania konateľov a členov dozornej rady MIS Šaľa, s. r. o.,  za rok 2006 a 2007.

Za hlasovalo: 8
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszký, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Marián Kántor,
Zdržalo sa: 6
Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Hollý,
Počet neprítomných: 9
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo,  Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,

XIII.
K vyčleneniu priestoru pre fungovanie poslaneckej kancelárie a časový harmonogram – materiál číslo H1/3/07


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh fungovania poslaneckej kancelárie,
B. súhlasí
s vyčlenením priestorov na fungovanie poslaneckej kancelárie a s predloženým harmonogramom jej využitia, s posunom 15- tej hodiny  v harmonograme na 16 – tu hodinu.

Za hlasovalo: 17
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszký, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1

MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 3
Ján Kmeťo,  Ing. Miroslav Polónyi, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Prílohy