Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 23.03.2011 - 08:12  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 09:24  //  zobrazené: 1932

02/2011 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 02/2011  |  dátum konania: 21.03.2011

Prítomní: Ing. Tibor Baran, Ing. Peter Andrási, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Ing. Helena Psotová, Ing. František Botka, Miroslav Gera, Ing. Katarína Machová, Ing. Ondrej Moťovský

Ospravedlnení:   : 

1. Návrh rozpočtu mesta Šaľa a rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2011 s výhľadom na roky 2012  a 2013.

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013.

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh rozpočtu mesta Šaľa a rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2011 s výhľadom na roky 2012  a 2013  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 20:
komisia v Návrhu na uznesenie v časti
D. ukladá:
1. novodefinovať priority rozpočtu na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013.
2. pripraviť stratégiu riadenie dlhovej služby na celé súčasné volebné obdobie vrátane záväzkov v bežnej a kapitálovej oblasti.
3. definovať možné riziká, spôsob predchádzania rizikám a prípadné náhradné riešenia.
4. pripraviť technicko – organizačné a finančné opatrenia na zabezpečenie realizácie investičných akcií a zabezpečenie predaja majetku mesta.
5. pripraviť základné technické informácie o potrebách riešenia budovy ZŠaMŠ s VJM P.Pázmánya Šaľa.
6. body 1 – 5 pripraviť na ďalšie rokovania MsZ ako samostatný bod programu v časti
C. Hospodárenia mesta.
T: podľa textu                                   zodp. Mgr. Marián Rakovský
                                                                   poverený riadením MsÚ

komisia v Návrhu na uznesenie v časti
E. žiada
- primátora mesta o efektívnu kontrolu úloh v ukladacej časti.

komisia  v Návrhu na uznesenie v časti
F. konštatuje:
1. Nedodržania internej smernice „Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Šaľa“ pri príprave a predložení 1. Návrhu rozpočtu mesta Šaľa a rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2011 s výhľadom na roky 2012  a 2013.
2. Predložený návrh nedefinuje východiskovú situáciu pre spracovanie rozpočtu.
3. Predložený návrh neuvádza žiadne riziká, spôsob predchádzania rizikám a prípadné náhradné riešenia.
4. Z predloženého materiálu nie je zrejmé s akými záväzkami, v bežnej i kapitálovej oblasti mesto prešlo do roku 2011.
5. Riadenie dlhovej služby je definované veľmi všeobecne.
6. Návrh nedostatočne resp. vôbec nedefinuje základné priority mesta v jednotlivých oblastiach  resp. programoch a podprogramoch.
7. V predloženom materiály absentujú technicko – organizačné a finančné opatrenia na zabezpečenie realizácie investičných akcií a na zabezpečenie predaja majetku mesta.
8. Predložený návrh nemá väzbu na Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2011.
9. Predložený návrh nezohľadňuje v rokoch 2012 a 2013 zmeny v súvislosti s novelou zákona o dani z príjmoch ( zrušenie oslobodenia príjmoch z prenájmu a predaja majetku ).

komisia v Návrhu na uznesenie v časti
G. vyjadruje:
2. - nespokojnosť s takýmto spôsobom prípravy a predkladania Návrhu rozpočtu mesta Šaľa a rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2011 s výhľadom na roky 2012  a 2013
3. – nespokojnosť s neúčasťou zodpovedných predstaviteľov mesta na rokovaní ekonomickej komisie o Návrhu rozpočtu mesta Šaľa a rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2011 s výhľadom na roky 2012  a 2013

2. Prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január 2011

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január 2011 a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 21:
komisia berie na vedomie Prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa  za január 2011 s tým, že :
a. komisia žiada, aby sa vypracoval nový mechanizmus kontroly príjmov a výdavkov
b. komisia žiada, aby sa prípadné nečakané príjmy a výdavky predkladali na zasadnutia MsZ
c. komisia žiada dodržiavania príjmov a výdavkov v súlade so schváleným rozpočtom mesta
d. komisia žiada kontrolu dodržiavania rozpočtu s rozpočtovými pravidlami

3. Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2011

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2011
a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 22:
komisia žiada uvedený materiál stiahnuť z rokovania MsZ dňa 24.3.2011

4. Návrh úpravy cestovného v mestskej hromadnej doprave na území mesta Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh úpravy cestovného v mestskej hromadnej doprave na území mesta Šaľa a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 23:
komisia odporúča schváliť predložený Návrh úpravy cestovného v mestskej hromadnej doprave na území mesta Šaľa

5. Návrh na priznanie odmeny zástupcovi primátora

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na priznanie odmeny zástupcovi primátora na obdobie marec 2011 – február 2012 a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 24:
komisia odporúča MsZ stiahnuť z rokovania MsZ dňa 24. 3. 2011 a vrátiť materiál na prepracovanie a doplnenie, komisia konštatuje a žiada:
a. v Dôvodovej správe ods. 1 je chybne uvedené obdobie, na ktoré na má schváliť odmena zástupcovi primátora mesta
b. delegovať počet odpracovaných hodín v mesiaci a prítomnosť na MsÚ

6. Návrh na novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali  a  schválila nasledovné uznesenie:
a. bez uznesenia

7. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa pre obdobie 2010 - 2015

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa pre obdobie 2010 – 2015 a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 25:
komisia berie na vedomie Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa pre obdobie 2010 – 2015 a žiada:
a. vypracovať časový harmonogram s prioritami mesta na jednotlivé časové úseky
b. vypracovať finančný plán zabezpečenia jednotlivých potrieb občanov v sociálnej oblasti na území mesta
c. analyzovať potreby občanov, pre ktorých OSS poskytuje sociálne služby a zabezpečiť efektívnosť poskytovaných služieb a zriadiť nedostatkové služby
d. implementovať časový harmonogram s prioritami mesta do Plánu hospodárskeho rozvoja mesta

8. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2011 o cenách za sociálne služby na území mesta

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh Všeobecnej záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2011 o cenách za sociálne služby na území mesta  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 26:
komisia odporúča schváliť predložený Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2011 o cenách za sociálne služby na území mesta

9. Návrh na novelizáciu interného predpisu mesta „Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na novelizáciu interného predpisu mesta „Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 27:
a. komisia odporúča stiahnuť materiál z rokovania
b. komisia odporúča počkať na výrok Ústavného súdu k uvedenému materiálu

10. Informácia o odpredaji pozemkov pod bytovými domami

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Informáciu o odpredaji pozemkov pod bytovými domami na ul. Cintorínskej, Kukučínovej, Hlavnej a Budovateľskej v zmysle predkladaného materiálu  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 28:
komisia berie na vedomie Informáciu o odpredaji pozemkov pod bytovými domami

11. Informácia o výsledku verejnej obchodnej súťaže o najvýhodnejšiu ponuku na prenájom pozemku na Feketeházyho ul. v Šali

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala  Informáciu o výsledku verejnej obchodnej súťaže o najvýhodnejšiu ponuku na prenájom pozemku na Feketeházyho ul. v Šali   a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 29 :
komisia berie na vedomie Informáciu o výsledku verejnej obchodnej súťaže o najvýhodnejšiu ponuku na prenájom pozemku na Feketeházyho ul. v Šali

12. Nariadenie na vykonanie verejného obstarávania

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Nariadenie na vykonanie verejného obstarávania   schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 30 :
komisia odporúča MsZ stiahnuť materiál z rokovania MsZ dňa 24. 3. 2011

13. Správa z kontroly dodržiavania postupu pri zhotovení diela v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti MŠ J.Hollého č. 40, Šaľa“

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Správa z kontroly dodržiavania postupu pri zhotovení diela v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti MŠ J.Hollého č. 40, Šaľa“ a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 31:
komisia prerokovala Správu z kontroly dodržiavania postupu pri zhotovení diela v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti MŠ J.Hollého č. 40, Šaľa“ a:
• konštatuje porušenie interných predpisov mesta
• konštatuje nesúlad so zákonom o Verejnom obstarávaní
• konštatuje protichodné informácie vyplývajúce z predložených materiálov
• MsZ odporúča zaujať konkrétny postoj k danej problematike
• primátorovi mesta odporúča, aby sa až do vyjasnenia všetkých nezrovnalostí pozastavila úhrada faktúry č. 10100340 od s.r.o. BEST STAV Nitra vo výške 416.893,46 EUR.