Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 31.01.2022 - 12:15  //  aktualizácia: 31.01.2022 - 12:16  //  zobrazené: 1106

01/2022 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 01/2022  |  dátum konania: 27.01.2022

Prítomní: Ing. Róbert Andráši, Ing. arch. Andrea Belzárová,  Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal,  Ing. Ivan Kováč, Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay, Ing. Kristián Szekeres, PhD, Mgr. Simeon Vincze

Neprítomní: Ing. arch. Viktor Becker, Ing. Vladimír Vicena

 

Verejnosť: Ivan Vlk, Ing. Gabriela Lacková

 

 

Program:

 

1. Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)  

2. Voľné témy podľa návrhu členov komisie

3. Diskusia
 

Bod č. 1

Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)

V nadväznosti na predchádzajúce zasadnutia predseda komisie pripravil Materiál do MsZ, v ktorom komisia odporúča personálne posilniť referát dopravy a technických činností o koncepčného pracovníka, ktorý by nadviazal na podklady dopravného generelu a regulatívy územného plánu; zaoberal sa ich implementovaním a systematicky by riešil problémy technickej a dopravnej infraštruktúry, vzhľadom na jej nevyhovujúci technický stav.

Komisia hlasovala o materiáli č. A 5/1/2022:

Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Komisia ÚPVD odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť vyčlenenie finančných prostriedkov na personálne posilnenie referátu dopravy a technických činností

 

Ďalej sa komisia  v krátkosti oboznámila s projektom „Revitalizácia vnútrobloku sídliska Vlčanská – Budovateľská v meste Šaľa“. Členovia si prešli Koordinačnú situáciu, návrh riešenia sa im páčil. Otázka a pripomienka verejnosti - p. Ivana Vlka k projektu bola, prečo nie je v projekte riešená cyklotrasa, keď projekt rieši rekonštrukciu chodníka pre peších pozdĺž takmer celej ulice Vlčanská. Ďalšia otázka p.  I.Vlka bola ako sú riešené autobusové zastávky v projekte. Dopravný generel sa podrobne venuje a navrhuje spôsoby ako riešiť autobusové zastávky; či sa to dostalo do projektu, ak nie, prečo. Keď máme generel dopravy, mali by sme vychádzať z jeho odporúčaní. Odpoveď: Projekt Revitalizácie riešil vnútroblok. Cyklotrasa sa zvažovala. V budúcnosti je možné cyklotrasu riešiť, priestor tam je. Preto by bolo žiadúce zaoberať sa sieťou cyklotrás na území mesta komplexne a na základe návrhu by bolo potom možné postupne budovať  úseky v jednotlivých zónach, napríklad aj pri riešení obdobných projektov revitalizácií územní. Odpoveď p. Vlka, ale keď je projekt Revitalizácie, škoda že tam už cyklotrasa nie je a bude sa to musieť v budúcnosti znovu riešiť.

  •  

 

Prerokovanie vybratých majetkových záležitostí

Ďalej sa Komisia  v krátkosti oboznámila s výberom z materiálov prekladaných na MsZ,  ktoré sa týkali vybraných majetkových záležitostí:

- prevod pozemku v záhradkárskej osade pri Železnici, pre Nikolu Kubicovú,

- prevod pozemku vo vlastníctve mesta Ladislav Sloboda a manž. Edita, záhrada, Dóžova, Šaľa

- prevod pozemku vo vlastníctve mesta Jozef Danada a manž. Alžbeta, záhrada, Hliník, Šaľa

- prevod pozemku vo vlastníctve mesta Eduard Rác a manž. Ružena, záhrada, Železničná, Šaľa

- žiadosť o odpustenie nájomného za pozemok na Hlavnej ul. v Šali spoločnosti city café s.r.o.

- ponuka na prijatie stavby spevnenej plochy do vlastníctva mesta formou daru občanov: Mgr. Marta Nagyová, Barnabáš Nagy, Tomáš Veselý, Ing. Peter Vašš, Ing. Samuel Nagy, Jarmila Nagyová, Miroslav Prekop, Ing. Elena Matajsová. Občania spoločne na vlastné náklady vybudovali pred 7-mimi garážami v osobnom vlastníctve na Vlčanskej ul. V blízkosti  prevádzky Baru-baru, spevnenú plochu 196 m2 na prenajatom pozemku vo vlastníctve mesta. Občania nežiadajú odkúpenie pozemkov, spevnenú plochu v hodnote 7 840 € darujú mestu a rušia nájomné zmluvy na uvedené plochy.

Komisia  o horeuvedených  materiáloch nehlasovala. Komisia súhlasí s predloženými materiálmi.

 

Komisia sa oboznámila s ďalšími materiálmi majetkových záležitostí.

 

- žiadosť o prenájom pozemku (85 m2)na ul. J. Feketeházyho pre spoločnosť KIARA,s.r.o., z dôvodu plánovanej investičnej výstavby, podľa platného ÚPN-CMZ, materiál D3/1/2022. Jedná sa o plochu, kde je v súčasnosti chodník. Prenajatá plocha bude využitá na vybudovanie časti parkovísk tak, aby bol zachovaný bezpečný prístup na parkoviská z komunikácie. Chodník bude preložený a nanovo vybudovaný na pozemku žiadateľa. Pripomienka člena komisie bola, že znovu sa neplánuje stavba s parkovaním integrovaným pod objektom, so zachovaním väčšej plochy zelene.

Komisia hlasovala o materiáli č. D3/1/2022:

Prítomní: 9

Za: 6

Proti: 1

Zdržal sa: 2

Komisia ÚPVD odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený materiál – žiadosť o prenájom pozemku.

 

- návrhy spôsobu nakladania s majetkom mesta -  prevod pozemku vo vlastníctve mesta pre žiadateľov: Róbert Csicola - D4/1/2022, Zoltán Káras a manž. Darina - D6/1/2022, Jozef Kérek – D7/1/2022, Vladimír Šimončík – D8/1/2022, o odkúpenie podielov v 1/5, časti  pozemku o výmere 129 m2, p.č. 3080/249 vo vlastníctve mesta pred ich garážami na ul. Narcisova, z dôvodu zamedzenia blokovania prístupu do garáže.

Komisia hlasovala o materiáloch spoločne, keďže sa materiály týkajú rovnakej parcely:

Prítomní: 9

Za: 2

Proti: 5

Zdržal sa: 2

Komisia ÚPVD neodporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť predložené materiály D4/1/2022, D6/1/2022, D7/1/2022, D8/1/2022 – žiadosti o prevod pozemku vo vlastníctve mesta.

Komisia podporuje  neodpredať pozemky, ponechať pozemky naďalej vo vlastníctve mesta a ponechať prenájom. Komisia odporúča, aby verejné priestranstvá zostali vo vlastníctve mesta. Odpredajom a drobením sa komplikujú vlastnícke vzťahy pri budovaní a údržbe inžinierskych sietí. Komisia odporúča problém prístupu ku garáži riešiť dopravným značením.

 

- návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta - prevod pozemku vo vlastníctve mesta pre Jozefa, Ruženu a Ronalda Špendlu pri RD na Dolnej ul. (pri Povodí Váhu), materiál D10/1/2022, za ponúkanú cenu 70 €/m2, v súčasnosti využívaný ako verejné priestranstvo – park. Mesto neodporúča odpredaj, navrhuje ponechať v majetku mesta.

Komisia hlasovala o materiáli č. D10/1/2022:

Prítomní: 9

Za: 0

Proti: 8

Zdržal sa: 1

Komisia ÚPVD neodporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť materiál D10/1/2022 prevod pozemku vo vlastníctve mesta.

 

- návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta - prevod pozemku vo vlastníctve mesta pre Ing. arch. Viktora Beckera a manž. Mgr. Andreu na Švermovej ul. materiál D11/1/2022, v celkovej výmere 160 m2 za ponúkanú cenu 11 €/m2, nakoľko na parcelách sú zriadené vecné bremená pre prípojky a Trafostanicu ZSE a iná výstavba tam nie je možná.

Komisia hlasovala o materiáli č. D11/1/2022:

Prítomní: 9

Za: 2

Proti: 6

Zdržal sa: 1

Komisia ÚPVD neodporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť materiál D11/1/2022 prevod pozemku vo vlastníctve mesta v predloženom návrhu.

 

Bod č. 2 Voľné témy podľa návrhu členov komisie

Bod č. 3 Diskusia

 

Voľné témy a diskusia sa permanentne vracajú k doprave a parkovaniu v meste, ktoré sú stále problematickejšie. K potrebe riešiť jednotlivé zložky dopravy – parkovanie, podpora cyklodopravy, pešej dopravy a MHD, čím by sa odbremenila autodoprava. Ako prvý krok vidí komisia v posilnení referátu dopravy o odborného pracovníka a následne koncepčné riešenie jednotlivých problémov v meste.

Ing. Tomáš Meszáros  v diskusii v stručnosti popísal význam projektu City smart, na ktorý mesto získalo finančné zdroje. Ako benefit uviedol prehľad a sledovanie voľných parkovacích miest v meste, nainštalovanie kamier v meste, ktoré budú prenášané na velín mestskej polície, kde bude možnosť vidieť incidenty priamo pri nahlásení alebo zo záznamu.

V diskusii o cyklotrasách sa p. I.Vlk zaujímal ako je riešená cyklotrasa pri budúcom obchodnom centre RETAIL BOX KLM pri križovatke PROCs. Pred obchodným centrom RETAIL BOX KLM je navrhnutý združený cyklochodník s pešími. Ďalej by pokračovala cyklotrasa smerom na železničnú stanicu. Projekt cyklotrasy od križovatky oproti Policajtom smerom na železničnú stanicu na strane cintorínu,  pripravuje p. M.Políček. P. I.Vlk upozornil, aby sa navrhovaná trasa cyklotrasy zvýšila oproti komunikácii.

 

 

 

Za správnosť zodpovedá: Ing. Róbert Andráši, Ing. Zuzana Hrubá