Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 29.03.2022 - 09:31  //  aktualizácia: 31.03.2022 - 11:14  //  zobrazené: 1149

01/2022 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 01/2022  |  dátum konania: 17.03.2022

Dátum a miesto: 17. marca 2022 (štvrtok) o 16,00 h v budove MsÚ v Šali

Prítomní: Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Peter Buday, PhD. Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Alena Demková, Mgr. Anikó Sárkányová, DiS. art., Jozefína Karlubíková, Ing. František Botka, Ing. Martina Čižmáriková

Neprítomní: Peter Hlavatý - ospravedlnený, Mgr. Mária Farkašová - neospravedlnená, Ing. Milica Kováčová Karlubíková - ospravedlnená,  Miroslav Schindler - neospravedlnený

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
 3. Kroniky mesta za roky 2016, 2017 a 2020 – Ing. Martina Čižmáriková
 4. Správa SPOZ 2021 –  Ing. Martina Čižmáriková
 5. Požiadavka mesta Telč (ČR) na vyslanie folklórneho súboru do mesta Telč dňa 21.5.2022 – predseda komisie
 6. Návrh od p. Miroslava Regitka na 3 D písmená „mesto Šaľa“ – predseda komisie
 7. Umelecký kamenosochár p. Roman Kovrižnych - dar sochy mestu Šaľa do sadu novorodencov – predseda komisie
 8. Koncert pre Ukrajinu – predseda komisie
 9. Súčinnosť pri spracovaní správy o plnení PHSR za rok 2021  + vyhodnotenie, dotazník kultúra PHSR za rok 2021 - predseda komisie
 10. Kultúrno-spoločenské podujatia máj 2022  – Ing. František Botka
 11. TČR 2021 – Mgr. Miroslav Demín
 12. Rôzne
 13. Ukončenie

Prizvaní:

-      Ing. Botka, vedúci MsKS

-      Ing. Martina Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport

Priebeh zasadnutia:

 1. Otvorenie

Podpredseda komisie Mgr. Miroslav Demín privítal na zasadnutí komisie Ing. Františka Botku, Ing. Martinu Čižmárikovú a prítomných členov komisie. Predseda komisie p. Peter Hlavatý sa z účasti na rokovaní ospravedlnil. Prezentovalo sa 7 členov komisie, na základe čoho podpredseda komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Program rokovania poslala členom komisie tajomníčka komisie e-mailom. Prítomní členovia program uvedený v pozvánke odsúhlasili a podpredseda komisie otvoril rokovanie v súlade s ním.

 1. Kontrola prijatých uznesení – podpredseda komisie

Podpredseda vyhodnotil plnenie uznesení:

Podpredseda komisie sa skontaktuje s Ing. Vladimírom Vicenom a zistí aktuálne informácie ohľadom inštalácie 3D nápisu Veče. Plnenie uznesenia 2/02/2021 sa presúva na budúce rokovanie komisie.

 1. Kroniky mesta za roky 2016, 2017 a 2020 – Ing. Martina Čižmáriková

Ing. Martina Čižmáriková poslala členom komisie spracované kroniky za roky 2016, 2017        a 2020 na korekciu v elektronickej forme. Všetky pripomienky zo strany členov komisie boli následne zapracované do textov kroník.

Informovala prítomných, že má už zabezpečené aj spracovanie kroniky za rok 2021.

Uznesenie 1/01/2022: Komisia schvaľuje text Kroniky mesta za rok 2016.

Uznesenie 2/01/2022: Komisia schvaľuje text Kroniky mesta za rok 2017.

Uznesenie 3/01/2022: Komisia schvaľuje text Kroniky mesta za rok 2020.

 1. Správa SPOZ 2021 – Ing. Martina Čižmáriková

Ing. Martina Čižmáriková poslala členom komisie spracovanú Správu o činnosti ZPOZ za rok 2021 v elektronickej forme. V správe uviedla všetky dôležité informácie: rozpočet,  čerpanie finančných prostriedkov, údaje o uskutočnených obradoch a podujatiach, materiálnom zabezpečení, kronikách ...

Uznesenie 4/01/2022: Komisia berie na vedomie Správu o činnosti ZPOZ za rok 2021.

Uznesenie 5/01/2022: Komisia odporúča na schválenie MsZ Správu o činnosti ZPOZ za rok 2021. Správa o činnosti ZPOZ za rok 2021 bude súčasťou Správy o činnosti MsKS za rok 2021.

 1. Požiadavka mesta Telč (ČR) na vyslanie  folklórneho súboru do mesta Telč dňa 21.5.2022 – podpredseda komisie

Ing. Eliška Vargová zaslala do programu rokovania komisie pozvanie na vyslanie folklórneho súboru do družobného mesta Telč dňa 21.5.2022.

Uznesenie 6/01/2022: Komisia odporúča, aby mesto Šaľa v družobnom meste Telč dňa 21.5.2022 reprezentoval FS Muskatlis z Kráľovej nad Váhom.

 1. Návrh od p. Miroslava Regitka na 3D písmená „mesto Šaľa“ – podpredseda komisie

Ing. Eliška Vargová zaslala do programu rokovania komisie v elektronickej forme návrh 3D písmen z dielne p Miroslava Regitka.

Uznesenie 7/01/2022: Komisia odporúča zrealizovať návrh na 3D písmená „mesto Šaľa“, tak ako ich p. Miroslav Regitko navrhol.

Uznesenie 8/01/2022: Komisia odporúča správcovi pred realizáciou návrhu opraviť písmená.

 1. Umelecký kamenosochár p. Roman Kovrižnych - dar sochy mestu Šaľa do sadu novorodencov – podpredseda komisie

Ponuka od umeleckého kamenosochára p. Romana Kovrižnycha darovať mestu Šaľa sochu na pamiatku novorodencov prišla v elektronickej forme. Zaslal fotografie sochy, uvedené boli aj rozmery šírka 550 mm, výška 850 mm.

Uznesenie 9/01/2022: Komisia neodporúča prijať ponuku p. Romana Kovrižnycha na osadenie sochy v parkoch mesta Šaľa.

 1. Koncert pre Ukrajinu – podpredseda komisie

Mgr. Miroslav Demín navrhol podporiť vojnových utečencov aj prostredníctvom kultúrnych podujatí v meste. Jedným z nich by mohla byť účasť na Multifeste 1.5.2022.  Na základe odporúčaní komisie František Botka sľúbil, že do programu zakomponuje aj vystúpenie pre Ukrajincov, ktorí dočasné útočisko našli v Šali. Na podujatiach prezentovať číslo transparentého účtu zriadeného mestom pre vojnových utečencov. Podpredseda komisie navdhol, aby bol aj výťažok z Kultúrneho leta venovaný ukrajinským utečencom alebo vyčlenený na podporu ukrajinskej kultúry v meste.

Uznesenie 10/01/2022: Komisia odporúča MsKS zrealizovať koncert pre Ukrajinu počas Multifestu 2022 a zbierku uskutočniť prostredníctvom transparentného účtu zriadeného mestom Šaľa. Komisia ďalej odporúča výťažok Kultúrneho leta vyčleniť pre zorganizovanie podujatia pre vojnových utečencov z Ukrajiny, ktorí našli dočasné útočisko v Šali.

 1. Súčinnosť pri spracovaní správy o plnení PHSR za rok 2021  + vyhodnotenie, dotazník kultúra PHSR za rok 2021 - predseda komisie

Podpredseda komisie pripomenul členom komisie zverejnené dotazníky kultúra PHSR za rok 2021.

Ďalej sa členovia komisie diskutovali o návrhoch do PHSR na nové obdobie 2023-2030. Zaoberali sa aj plnením úloh PHSR za rok 2021. 

Potom prešli plnenie jednotlivých úloh PHSR za rok 2021, niektoré úlohy sa vzhľadom na situáciu súvisiacu s COVID 19 nepodarilo splniť.

Podpredseda komisie prečítal jednotlivé úlohy a ku každej skonštatoval, či bola splnená alebo nie, alebo čiastočne, nasledovne:

Vyhodnotenie PHSR za obdobie 2021 pre prioritnú oblasť : Kultúra a cestovný ruch

Cieľ 7.:

Bohatý kultúrny život pre všetkých a rozvoj cestovného ruchu

Opatrenie 7.1. Podpora lokálpatriotizmu u detí a mládeže

 • 7.1.1 –  Podpora zapojenia ZŠ, detí a mládeže pri plánovaní a realizácii kultúrnych aktivít a vzdelávacích programov – splnené.

7.1.2. – Spracovanie databázy umelecky tvorivo činných osobností mesta, zapojenie detí do vzdelanostných súťaží – v prvej časti bodu splnené,  v druhej časti bodu nesplnené z dôvodu pandémie COVID 19.  Komisia odporúča aktualizovať a uchovávať  databázu na stránkach mesta. Zodpovednosť za aktuálnosť databázy ponechať MsKS.

Opatrenie 7.2. Skvalitnenie kultúrneho života a infraštruktúry pre rozvoj kultúry

 • 7.2.1 – Zostaviť databázu organizátorov, organizácii, inštitúcií, FO, pôsobiacich v meste v oblasti kultúrneho a spoločenského života – splnené. Komisia odporúča aktualizovať      a uchovávať  databázu na stránkach mesta. Zodpovednosť za aktuálnosť databázy ponechať MsKS.
 • 7.2.2 – Cezhraničná spolupráca v oblasti kultúry – splnené.
 • 7.2.3 – Oceňovanie osobností – splnené.
 • 7.2.4 – Pravidelná realizácia prieskumu o potrebách obyvateľov v oblasti kultúry– splnené.
 • 7.2.5 – Modernizácia a materiálne vybavenie priestorov kultúry – čiastočne splnené.     Rekonštrukcia DK v Šali ukončí v roku 2022.

Opatrenie 7.3 Propagácia mesta a rozvoj cestovného ruchu

 • 7.3.1 – Spracovanie propagačných materiálov o meste – splnené.
 • 7.3.2 – Zriadenie mestskej galérie a kultúrno-informačného centra – nesplnené.
 • 7.3.3 – Vytvorenie oddelenia kultúry, cestovného ruchu v štruktúre MsÚ – splnené.

Uznesenie 11/01/2022: Podpredseda komisie odporúča členom komisie vyplnené dotazníky kultúra PHSR za rok 2021 poslať Ing. Eliške Vargovej do konca marca 2022.

Uznesenie 12/01/2022: Podpredseda komisie odporúča členom komisie pripraviť návrhy do PHSR na rok 2023 do konca júna 2022.

Uznesenie 13/01/2022: Komisia berie na vedomie plnenie úloh PHSR za rok 2021 a nesplnené úlohy z dôvodu pandémie COVID 19, či z iných dôvodov presunúť na roky 2022 a 2023.

 1. Kultúrno-spoločenské podujatia máj 2022  – Ing. František Botka

Ing. František Botka prezentoval kultúrny program na mesiace apríl a máj 2022. Kultúrny program na mesiac apríl, napr.: Vynášanie Moreny, Veľkonočné hry pre deti v nemocničnom parku, Stavanie mája pred KD Veča...., na mesiac máj: bude bohatý na kultúrno-spoločenské podujatia nakoľko MsKS pripravuje súbor podujatí a sprievodných podujatí pre všetky vekové kategórie pri príležitosti otvorenia DK v Šali po rozsiahlej rekonštrukcii: koncerty, divadlá, výstavy...

Pozornosť upriamil aj na veľké podujatia: Multifest 2022, Večianske slávnosti 2022 a Zlatá priadka 2022.

Uznesenie 14/01/2022:  Komisia berie na vedomie prezentované kultúrno-spoločenské podujatia na mesiace apríl a máj 2022.

 1. TČR 2021 – Mgr. Miroslav Demín

Mgr. Miroslav Demín informoval prítomných, že zverejnil výzvu na predkladanie návrhov na Tvorivý čin roka 2021. Termín uzávierky podávania návrhov je do 30.4.2022. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa pravdepodobne uskutoční 1.7.2022 na nádvorí kaštieľa.

Uznesenie 15/01/2022: Komisia berie na vedomie informáciu o TČR 2021 a ďalej sa týmto bodom sa bude  zaoberať na budúcich zasadnutiach.

 1. Rôzne

Ing. Martina Čižmáriková:

Bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť kultúry pre rok 2022. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šaľa je potrebné doručiť do podateľne MsÚ Šaľa v termíne do 14.4.2022.

Uznesenie 16/01/2022: Komisia berie na vedomie informáciu Ing. Martiny Čižmárikovej o zverejnenej Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť kultúry pre rok 2022.

Ing. Gabriela Lacková:

Informovala prítomných o niektorých krokoch, ktoré sa podarilo uskutočniť na záchranu pamätihodnosti - kaplnka rodín Feketeovej a Feketeházyovej na miestnom cintoríne, napr.: odvlhčenie muriva a vyhnanie holubov.

Uznesenie 17/01/2022: Komisia berie na vedomie informáciu Ing. Gabriely Lackovej o prácach na záchrane kaplnky rodín Feketeovej a Feketeházyovej.

 1. Ukončenie

Podpredseda komisie na záver poďakoval prítomným členom komisie za účasť na zasadnutí.

Šaľa, 17.3.2022

zapísal: Jozefína Karlubíková

  tajomníčka komisie

Mgr. Miroslav Demín

                                                                                                            podpredseda komisie

Na vedomie:

 1. primátor mesta
 2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
 3. predseda a členovia komisie
 4. tajomníčka komisie
 5. vedúci MsKS - Ing. František Botka
 6. referent pre kultúru a šport - Ing. Martina Čižmáriková
 7. referent pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy  - Ing. Eleiška Vargová