Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 02.03.2016 - 10:27  //  aktualizácia: 02.03.2016 - 10:28  //  zobrazené: 682

01/2016 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 01/2016  |  dátum konania: 25.01.2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

  • Úvod
  • Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  • Informácia o uzavretí Zmluvy o budúcej zmluve s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK, a.s. Bratislava
  • Rôzne
  • Záver.

 

Informácia o bezpečnostnej situácii

Náčelník MsP  informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste od januára tohto roku. Oboznámil prítomných s niektorými prípadmi, ktoré  za toto obdobie riešila mestská polícia - problematiku rušenia nočného kľudu, parkovania, odchyt psov, rušenia verejného poriadku bezdomovcami pod vplyvom alkoholu, výtržníctvo.  Mgr. Krokavec informoval prítomných o tom, že sa „údajné únosy detí do zelenej dodávky“ nezakladajú na pravdivom tvrdení. Uvedený prípad riešila štátna polícia, v súčinnosti s MsP a aj prostredníctvom riaditeľov škôl, rodičov a detí.

UZNESENIE č.I/1 :

Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa.

 

Informácia o uzavretí Zmluvy o budúcej zmluve s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK, a.s. Bratislava

 

Informáciu o uzavretí zmluvy predložila Ing. Haládiková a informovala prítomných o tom, že nový zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch prináša komplexnú zmenu systému financovania nakladania s vytriedenými zložkami odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.  Od 01. 07. 2016 preberajú zodpovednosť za financovanie triedeného zberu v mestách vrátane jeho propagácie tzv. organizácie zodpovednosti výrobcov. Budúce organizácie zodpovednosti výrobcov preberú triedený zber tak, ako sú dohodnuté podmienky v zmluve medzi obcou a zberovou spoločnosťou. V meste Šaľa predstavujú náklady na triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov sumu od 17 000 do 20 000 Eur a sú závislé na množstve vytriedeného odpadu.

V zmysle zákona sa zavádza nový pojem, tzv. „vyhradený výrobok“, na ktorý sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov týchto výrobkov a to pre obaly a neobalové výrobky, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, vozidlá a pneumatiky. Pre plnenie povinností limitov recyklácie pre obaly a neobalové výrobky (papier, plasty, sklo, kovy, viacvrstvové obaly) vznikajú tzv. organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV).

V súčasnosti ešte neexistujú subjekty, ktoré by mali postavenie organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly v zmysle zákona, keďže na získanie tohto postavenia sa vyžaduje udelenie autorizácie Ministerstvom životného prostredia SR. O udelenie autorizácie musia budúce organizácie zodpovednosti výrobcov požiadať MŽP SR najneskôr do 31. marca 2016.

Ďalej informovala, že nový zákon o odpadoch jednoznačne dovoľuje uzatvoriť riadnu zmluvu len s jediným subjektom na obdobie najmenej jedného kalendárneho roka. Zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov je podľa  zákona možné vypovedať vždy k 31. 12. príslušného roka bez udania dôvodu  v lehote najmenej 60 dní pred týmto termínom.

Koncom roka 2015 oslovili mesto viaceré subjekty usilujúce sa získať postavenie organizácie zodpovednosti výrobcov. Mesto s nimi prerokovalo možnú spoluprácu s ohľadom na zamýšľanú modernizáciu a zvyšovanie efektívnosti nakladania s komunálnym odpadom a jeho zložkami (ukončenie zmluvy so spoločnosťou WASTE transport, a.s., vyhlásenie novej súťaže s inštalovaním nového systému zberu odpadu na sídliskách pomocou polo podzemných kontajnerov). Z budúcich organizácií zodpovednosti výrobcov, s ktorými mesto rokovalo, prejavili ochotu spolupracovať pri zavedení a financovaní nového systému dve spoločnosti a to NATUR PAK, a.s. a ENVI PAK, a.s.

Spoločnosť NATUR PAK, a.s. spolupracuje pri plnení povinností oprávnenej organizácie (plní limity separovania pre povinné osoby podľa doteraz platného zákona o obaloch) so zberovými spoločnosťami. Spoločnosť ENVI PAK, a.s., okrem spolupráce so zberovými spoločnosťami, spolupracuje aj s obcami a to poradensky aj finančne, podporovaním triedenia komunálneho odpadu poskytovaním príspevku podľa množstva vytriedených a zhodnotených komodít. Mesto v tejto oblasti spolupracuje s uvedenou spoločnosťou od roku 2009. Nakoľko spolupráca so spoločnosťou ENVI PAK, a.s. bola na dobrej úrovni tak v oblasti poskytovania aktuálnych informácií ohľadom legislatívy, poradenstva, tak aj v oblasti včasného plnenia povinností ohľadom poukazovania príspevku za vytriedené zložky komunálneho odpadu, odporúčame uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve s touto spoločnosťou. Po udelení autorizácie bude uzavretá riadna zmluva v zmysle zákona o odpadoch. 

UZNESENIE č.II/2 :

Komisia berie na vedomie informácia o uzavretí Zmluvy o budúcej zmluve s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK, a.s. Bratislava.

 

Rôzne

RSDr. Gomboš, predseda komisie odovzdal slovo p. Milošovi Pappovi, ktorý prejavil nespokojnosť ohľadom prechodu pre chodcov na ul. Nitrianskej, ďalej parkovania  na ul. F. Kráľa a oplotenia a betónovej plochy pri supermarkete Tesco. Mgr. Krokavec, náčelník MsP informoval, že sa plánuje komplexne zmapovať v mestskej časti Veča počet áut a počet parkovacích miest. Ďalej objasnil, že sa plánuje riešiť zlé parkovanie odťahovou službou.

Ďalej Ing. Lacková, predniesla nespokojnosť so situáciou na verejných toaletách na železničnej stanici.

RSDr. Gomboš, predseda komisie prisľúbil, že uvedená problematika bude predmetom interpelácii poslancov na mestskom zastupiteľstve. Ďalej predseda komisie informoval prítomných o vyzbieraných daniach za psov v roku 2015 – 18.682,62 €. RSDr. Gomboš podotkol, že bude informovať primátora o zorganizovaní stretnutia s občanmi (3 stretnutia podľa volebných obvodov), kde by sa riešila okrem iného aj problematika evidencie psov.