Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 30.07.2009 - 13:21  //  aktualizácia: 05.10.2011 - 13:24  //  zobrazené: 1394

01/2009 mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

číslo: 01m/2009  |  dátum konania: 23.07.2009  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Hlasovanie o programe

Za hlasovalo: 16
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 9
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie č. 2
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 15
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ladislav Košičár,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 9
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie č. 3
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 15
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 8
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo 1/M1/09 - Návrh na zmenu Uznesenia č. 2/2009 – V. z 2. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 26. 03. 2009 (zámenná zmluva medzi mestom Šaľa a Duslom a.s.) 

Uznesenie č. M1/2009 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu Uznesenia č. 2/2009 - V. z 2. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa
26. marca 2009 (zámenná zmluva medzi mestom Šaľa a Duslom a. s.)
B. schvaľuje
zmenu Uznesenia č. 2/2009 – V. z 2. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 26. marca 2009 takto:
1. v časti C bod 1./
- nehnuteľný majetok v k. ú. Šaľa vo vlastníctve DUSLO, a.s.
sa ruší doterajší odsek a/ a nahrádza sa novým odsekom a/ nasledovne:
a/ pozemky vedené v KN reg. C na LV č. 868
parc. č. 2522/2, záhrada o výmere 879 m2
2. v časti C bod 1./ sa za odsek b/ vkladá nová odrážka nasledovne:
- pozemky v k. ú. Šaľa v oprávnenej držbe DUSLO, a. s. vedené v KN reg. C na LV č. 868
parc. č. 2507/1, zastavaná plocha o výmere 12 657 m2
parc. č. 2508/1, zastavaná plocha o výmere   4 444 m2
parc. č. 2508/2, zastavaná plocha o výmere        89 m2
parc. č. 2424/5, zastavaná plocha o výmere      680 m2
parc. č. 2507/3, zastavaná plocha o výmere   2 635 m2
parc. č. 2507/4, zastavaná plocha o výmere      264 m2
parc. č. 2507/5, zastavaná plocha o výmere      151 m2
parc. č. 2507/6, zastavaná plocha o výmere        62 m2
parc. č. 2507/7, zastavaná plocha o výmere      262 m2
parc. č. 2424/11, orná pôda o výmere            3 565 m2

Hlasovanie č. 4
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová.

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaP

Prílohy