Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 23.01.2008 - 09:33  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:43  //  zobrazené: 2209

01/2008 zasadnutie komisie kultúry

číslo: 01/2008  |  dátum konania: 10.01.2008

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení :  MUDr. Svetozár Hikkel,Mgr. Miroslav Demín,Tibor Kováč,Mgr.Andrej Lelič,Mgr. Száz Kristína

P r o g r a m: 

Kultúrne podujatia január 2008
Plán práce Komisie kultúry na rok 2008
Záver

Zasadnutie komisie kultúry otvorila predsedníčka komisie Ing. Erika Velazquézová, ktorá privítala všetkých prítomných a oboznámila s programom rokovania. Program zasadnutia bol členmi komisie jednohlasne schválený.

Bod č. 2 Kultúrne podujatia v Šali január 2008

Mgr. Ľudmila Iványiová  predložila na komisiu kultúry , pripravované podujatia zo strany MsKS  na január 2008. Informácia o kultúrnych podujatiach tvorí prílohu tejto zápisnice,  program je zverejnený na web Šaľa. Gabriela Fülöpová oboznámila prítomných o kultúrno  spoločenských podujatiach ako i pripravovaných podujatiach s partnerskými mestami.

Bod č. 3 Plán práce Komisie kultúry na rok 2008.

Predsedníčka komisie kultúry Ing. Erika Velazquézová predložila členom komisie navrhovaný plán práce komisie, ktorý sa zameriava na všetky činnosti z oblasti kultúry. Plán práce komisie je rámcový a bude v priebehu roka doplňovaný. Navrhovaný plán práce tvorí prílohu tejto zápisnice.

V diskusii členovia komisie predložený plán práce doplnili novými podnetmi. Plán práce komisie bude predmetom rokovania na januárovom zasadnutí, pre informovanosť členov ktorí neboli prítomní. V bode Rôzne komisia kultúry zhodnotila prípravu a priebeh organizovania

Vianočného a Novoročné koncertu.

Zároveň členovia komisie  obdržali  informáciu od predsedníčky komisie o pripravovanom I. Latino plese, ktorý sa uskutoční 2.februára 2008 v Spoločenskom Dome  v Šali Veči