Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 28.02.2007 - 14:01  //  aktualizácia: 06.10.2011 - 14:03  //  zobrazené: 1359

01/2007 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 01/2007  |  dátum konania: 22.02.2007  |   zápisnica (pdf)

Mestské zastupiteľstvo v Šali po prerokovaní jednotlivých bodov programu 1. riadneho zasadnutia prijíma nasledovné uznesenia:


I.
K informácií o plnení uznesení mestského zastupiteľstva – materiál číslo A 1/1/07

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.


II.
K správe o výsledkoch kontrolnej činnosti a výsledkoch prešetrovania sťažností a petícií Útvarom hlavného kontrolóra mesta Šaľa za rok 2006 – materiál číslo A 2/1/07

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o výsledkoch kontrolnej činnosti a výsledkoch prešetrovania sťažností a petícií Útvarom hlavného kontrolóra mesta Šaľa za rok 2006,
B. berie na vedomie
správu o výsledkoch kontrolnej činnosti a výsledkoch prešetrovania sťažností a petícií Útvarom hlavného kontrolóra mesta Šaľa za rok 2006.


III.
K návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2007 – materiál číslo A 3/1/07

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2007,
B. schvaľuje
- zaradenie investičnej akcie „Pešia zóna“ do plánu kontrolnej činnosti  na 1. polrok 2007,
- plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2007.

Za hlasovalo: 22
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszký, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,


IV.
K informácii o systéme informovania občanov mesta

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
systém informovania občanov mesta,
B. ukladá
vypracovať zásady informovania občanov mesta.
T: 2. zasadnutie MsZ, Zodp.: Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora

Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszký, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová
Proti hlasovalo: 0
Zdržali sa: 2

Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, 
Nehlasoval: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Počet neprítomných: 2
Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,


V.
K informácii o zámere “Cesta 1/75 Šaľa – obchvat“


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu  „Cesta 1/75 Šaľa – obchvat“,
B. berie na vedomie
informáciu o zámere „Cesta 1/75 Šaľa – obchvat“.


VI.
K informácii o priebehu výstavby pešej zóny


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o priebehu výstavby pešej zóny,
B. berie na vedomie
informáciu o priebehu výstavby pešej zóny.


VII.
K návrhu okruhu  činnosti zástupcu primátora mesta na roky 2007-2010 – materiál číslo B 1/1/07


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh okruhu  činnosti zástupcu primátora mesta na roky 2007-2010,
B. schvaľuje
okruh  činnosti zástupcu primátora mesta na roky 2007-2010 v predloženom znení.

Za hlasovalo: 22
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszký, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová
Proti hlasovalo: 0
Zdržal sa: 1

Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasoval: 1
Ing. Ivan Kováč,
Počet neprítomných: 1
Ing. Miroslav Polónyi,


VIII.
K návrhu štatútu poslanca dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie – materiál číslo B 2/1/07


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh štatútu poslanca dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie,
B. neschvaľuje
štatút poslanca dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie.

Za schválenie hlasovalo:  12
MUDr.  Igor Bečár,   Tibor  Dubis,    Ing. Peter  Hollý,    Ing. Marián  Kántor,    Ján  Kmeťo, 
Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová
Proti schváleniu hlasovalo: 8
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszký, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržali sa: 4
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Miroslav Polónyi,


IX.
K návrhu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Šali – materiál číslo B 5/1/07


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Šali,
B. ruší
uznesenie 1/F z ustanovujúceho zasadnutia MsZ konaného dňa 28. decembra 2006, ktoré stanovuje celkový počet členov komisií 11, z toho 5 poslancov a 6 členov neposlancov,
C. schvaľuje
Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Šali v predloženom znení so schválenými doplnkami:
1. do okruhu činnosti komisie územného plánovania, dopravy a životného prostredia zaradiť  oblasť verejného poriadku,
2. zvýšenie celkového  počtu členov komisie  na 13, z toho 4 poslancov  a 9 členov neposlancov.

Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszký, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 4

Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Ing. Miroslav Polónyi,


X.
K návrhu plánu činnosti  jednotlivých komisií mestského zastupiteľstva


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh plánu činnosti  jednotlivých komisií mestského zastupiteľstva,
B . schvaľuje
1. plán činnosti  komisie sociálnej, pre mládež, šport a neziskové organizácie

Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszký, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3

Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Mgr. Jozef Belický, Ing. Miroslav Polónyi,

2. plán činnosti  komisie pre strategický rozvoj

Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszký, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing.  Marián Kántor,   Ján Kmeťo,   Ladislav Košičár,   Ing. Ivan Kováč,   Ing. Michal Lužica,
Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková,
Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 2

MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 2
Mgr. Jozef Belický, Ing. Miroslav Polónyi,

3. plán činnosti  komisie územného plánovania, dopravy a životného prostredia

Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszký, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 4

Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, 
Počet neprítomných: 2
Mgr. Jozef Belický, Ing. Miroslav Polónyi,

4. plán činnosti  komisie školstva a kultúry

Za hlasovalo: 19

Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár,  Ing. František Botka,  Tibor Dubis,  RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László  Gyurovszký, Ing. Peter Hollý,  Ing. Jozef Husárik, Ján  Kmeťo,   Ladislav  Košičár,   Ing. Ivan Kováč,   Ing.  Michal Lužica, Ing. Tibor  Mikula,
Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Mgr. Jozef Belický, Ing. Miroslav Polónyi,

5. plán činnosti  komisie hospodársko-finančnej

Za hlasovalo: 23
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszký, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,
Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasoval: 1
Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 1
Mgr. Jozef Belický,


XI.
K návrhu odmeňovacieho poriadku  poslancov mestského   zastupiteľstva, členov komisií  mestského   zastupiteľstva – neposlancov, tajomníkov komisií – materiál číslo  C1/1/07


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh odmeňovacieho poriadku  poslancov mestského   zastupiteľstva, členov komisií  mestského   zastupiteľstva – neposlancov a tajomníkov komisií,
B. schvaľuje
odmeňovací poriadok  poslancov mestského   zastupiteľstva, členov komisií  mestského   zastupiteľstva – neposlancov a tajomníkov komisií v predloženom znení.

Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula,
Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovali: 3
RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszký, Ing. Jozef Husárik,
Zdržali sa: 3
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica,
Nehlasovalo: 2
Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, 


XII.
K návrhu na dopredaj bytov I. a VI. etapa – materiál číslo D1/1/07


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na dopredaj bytov I. a VI. etapa,
B. schvaľuje
1. dopredaj bytu na ulici Hollého, dom so súpisným číslom 1925/1 pre:
Darinu Baranovičovú, byt č. 6, II. posch., parc. č. 3080/29,30,31,32 v podiele  146/10 000, v cene 22 615,-- Sk v súlade so Zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení Zákona 151/1995 Z.z. a VZN mesta Šaľa č. 15/1993,
2. dopredaj bytu  na ulici Jazernej, dom so súpisným číslom 584/26 pre:
Agátu Baranyiovú, byt č. 8, II. poschodie, parc. č. 985/3 v podiele 186/10 000, v cene 18 432,-- Sk v súlade so Zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení Zákona 151/1995 Z.z. a VZN mesta Šaľa č. 15/1993,
3. dopredaj bytu na ulici Jazernej, dom so súpisným číslom 584/24 pre:
Katarínu Kulenovú, byt č. 27, I. poschodie, parc. č. 985/3 v podiele 85/10 000, v cene 8 412,-- Sk v súlade so Zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení Zákona 151/1995 Z.z. a VZN mesta Šaľa č. 15/1993.

Za hlasovalo: 22
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Ing. László Gyurovszký, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ľubomír Stredanský, 
Počet neprítomných: 1
Mgr. Jozef Belický,


XIII.
K voľbe členov komisií mestského zastupiteľstva – ústna informácia


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na voľbu členov komisií mestského zastupiteľstva ,
B. schvaľuje
1. členov komisie sociálnej, pre mládež, šport a neziskové organizácie:
poslancov: RSDr. Petera Gomboša, Ing. Michala Lužicu, Milenu Veresovú   
neposlancov:  Ing. Máriu Galbavú, MUDr. Katarínu Kromerovú, JUDr. Ľudovíta Marinčáka, Mgr. Štefana Mika, Mgr. Mariána Šperku, Ing. Ivonu Topercerovú, Jána Valentu, Ing. Zuzanu Vičíkovú, Mgr. Margarétu Zozulákovú

2. členov komisie hospodársko-finančnej
poslancov: Ing. Jozefa Mečiara, Ing. Tibora Mikulu, Ing. Helenu Psotovú
neposlancov: Ľuboša Aláča, Ing. Ladislava Gálla, Zoltána Karasa, Ing. Janu Liškovú, Ing. Tibora Loveckého, Ing. Erika Mikloša, Ing. Eriku Molnárovú, Ing. Renatu Petrovú, Ing. Juraja Potúčka

3. členov komisie územného plánovania, dopravy a životného prostredia
poslancov: Tibora Dubisa, Ing. Jozefa Husárika, Mgr. Jozefa Varsányiho
neposlancov: Ing. Beatu Antalovú, Ing. Viktora Beckera, Andreja Csillaga , Ing. Vladimíra Gejdoša, Bc. Tibora Karafu, Ing. Petra Kellera, Bc. Evu Lukačovičovú, Ing. arch. Petra Moravčíka, Miroslava Sýkoru

4. členov komisie pre strategický rozvoj:
poslancov: Ing. Lászloá Gyurovszkého, Ing. Mariána Kántora, Ing. Tibora Mikulu
neposlancov: Ing. Ladislava Gálla, Vincenciu Kelemenovú, Štefana Kopáčika, Ing. Juraja Matkoviča, Ing. arch. Petra Moravčíka, Mariána Rakovského, Ing. Viktora Šafára, Tibora Vajdu, Ing. Petronelu Vižďákovú

5. členov komisie školstva a kultúry:
poslancov: Jána Kmeťu, Ladislava Košičára, Ing. Helenu Psotovú
neposlacov: PaedDr. Alžbetu Botorčeovú, Mgr. art. Andreja Csillaga, JUDr. Renátu Fardousová, Mgr. Gustava Gülla, Mgr. Elenu Holosová, Mgr. Jarmilu Husárikovú, Mgr. Ľudmilu Iványiovú, PhDr. Rudolfa Kuklovského, Mgr. Jozefínu Stredanskú

Voľba členov jednotlivých komisií prebiehala tajným hlasovaním.


XIV.
K návrhu na vytvorenie komisie pre udeľovanie ocenení mesta
 

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na vytvorenie komisie pre udeľovanie ocenení mesta, 
B. schvaľuje
vytvorenie komisie pre udeľovanie ocenení mesta v zložení:
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová,
Ing. László Gyurovszky.

Za hlasovalo: 22
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica,
 Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 2
Mgr. Jozef Belický, Ing. László Gyurovszký,


XV.
K návrhu na určenie členov komisie na ochranu verejného záujmu


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na určenie členov komisie na ochranu verejného záujmu,
B. schvaľuje
členov komisie na ochranu verejného záujmu v zložení:
MUDr. Jozef Grell, Ing. František Botka, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik.

Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar,
 Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2

MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Mgr. Jozef Belický, Ing. László Gyurovszký,


XVI.
K návrhu na delegovanie zástupcov mesta do rád škôl , školských zariadení a do mestskej školskej rady v Šali- materiál číslo E 1/1/07


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na delegovanie zástupcov mesta do rád škôl , školských zariadení a do mestskej školskej rady v Šali,
B. schvaľuje
1. odvolanie delegovaných zástupcov mesta do rád škôl pri školách, školských zariadeniach a mestskej školskej rady v Šali podľa upraveného predloženého návrhu k 28. 2. 2007,
2. zmeny v počte členov rady školy a ich zloženie podľa predloženého návrhu od 1. 3. 2007,
3. delegovaných zástupcov mesta do rád škôl pri školách, školských zariadeniach a mestskej školskej rady v Šali podľa upraveného predloženého návrhu od 1. 3. 2007.

Za hlasovalo: 22
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1

RSDr. Peter Gomboš,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2

Mgr. Jozef Belický, Ing. László Gyurovszký,


XVII.
K ukončeniu členstva v združení Klima Bündnis – materiál číslo F1/1/07


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na ukončenie členstva mesta Šaľa v Združení Klima – Bündnis,
B.  schvaľuje
ukončenie členstva mesta Šaľa v Združení Klima – Bündnis.

Za hlasovalo: 16
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik,
Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 2
Ing. František Botka,  Ladislav Košičár,
Zdržalo sa: 5
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel,  Ing. Ivan Kováč,
Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2

Mgr. Jozef Belický, Ing. László Gyurovszký,


XVIII.
K vykonaniu auditu na základných školách, v materských školách, v centre voľného času a v  základnej umeleckej škole - parametre ekonomického auditu efektívnosti mestského školstva – materiál číslo G1/1/07


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na vykonanie auditu na základných školách, v materských školách, v centre voľného času a v základnej umeleckej škole podľa navrhnutých parametrov ekonomického auditu efektívnosti mestského školstva,
B. schvaľuje
1. predložený návrh parametrov ekonomického auditu efektívnosti mestského školstva,
2. ďalší postup pri spracovaní návrhu na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení a racionalizáciu ich prevádzky,
C. ukladá
1. vykonať ekonomický audit na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa podľa navrhnutých parametrov,
2. na základe ďalšieho postupu predložiť návrh na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení a racionalizáciu ich prevádzky na rokovanie mestského zastupiteľstva,
3. predložiť návrh  koncepcie rozvoja školstva, súčasťou ktorej bude optimalizácia siete škôl a školských zariadení a racionalizácia ich prevádzky.
T: september 2007. Zodp. : Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 23
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing.  Marián  Kántor,   Ján  Kmeťo,    Ladislav Košičár,  Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica,
Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2

Mgr. Jozef Belický, Ing. László Gyurovszký,


XIX.
K investícii Hanil Foam Chemical Co., Ltd. a riešenie petície - materiál číslo G 2/1/07


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o investícii Hanil Foam Chemical Co., Ltd. a riešenie petície,
B. berie na vedomie
informáciu o investícii Hanil Foam Chemical Co., Ltd. a riešenie petície.
C. ukladá
1. zabezpečiť preklad prezentačného materiálu spoločnosti DABO do slovenského jazyka
T: 10. 3. 2007. Zodp.: Ing. Ladislav Gáll,     prednosta MsÚ
2.  zabezpečiť   zverejnenie   slovenskej  verzie   prezentačného   materiálu na  internetových stránkach mesta a v mesačníku samosprávy,
T: 10. 3. 2007. Zodp. Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora
3.  skontaktovať sa o spoločnosťou Samsung Galanta a naplánovať návštevu podobnej prevádzky v Galante,
T: 10. 3. 2007. Zodp.: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
4.  vyžiadať od spoločnosti DABO podklady akú konkrétnu pomoc mesta Šaľa požadujú pri realizácii  projektu,
T: 2. zasadnutie MsZ. Zodp.: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
5.  informovať verejnosť na internetových stránkach mesta  o územnom pláne mesta Šaľa, v časti pri čističke odpadových vôd.
T: 2. zasadnutie MsZ. Zodp.: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 22
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1

Ing. Peter Hollý,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2

Mgr. Jozef Belický, Ing. László Gyurovszký,


XX.
K návrhu na určenie sobášnych dní, hodín a sobášnej miestnosti- materiál číslo G 3/1/07


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na určenie sobášnych dní, hodín a sobášnej miestnosti,
B. schvaľuje
sobášne dni, hodiny a sobášnu miestnosť na celé volebné obdobie rokov 2007 – 2010 nasledovne:
sobášne dni - každý piatok a sobota počas celého volebného obdobia 2007 – 2010
sobášne hodiny - piatok od 14,00 h do 18,00 h
 - sobota od 13,00 h do 19,00 h
sobášnu miestnosť – Obradná miestnosť Mestského úradu v Šali.
C. p o v e r u j e 
vykonávaním aktu  sobášenia pre celé volebné obdobie aj poslanca mestského zastupiteľstva MUDr. Svetozára Hikkela.

Za hlasovalo: 22
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1

Milena Verešová,
Počet neprítomných: 2
Mgr. Jozef Belický, Ing. László Gyurovszký,


XXI.
K petícii na zmenu územného plánu v lokalite PF časť pri železnici - materiál číslo G 4/1/07


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
petíciu na zmenu územného plánu mesta Šaľa v lokalite PF časť pri železnici,
B. berie na vedomie
petíciu na zmenu územného plánu mesta Šaľa v lokalite PF časť pri železnici.


XXII.
K návrhu  termínov zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva v roku 2007


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh  termínov zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva v roku 2007,
B. schvaľuje
termíny zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva v roku 2007 podľa predloženého návrhu.

Za hlasovalo: 22
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1

Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 2
Mgr. Jozef Belický, Ing. László Gyurovszký

Prílohy