Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 03.03.2005 - 10:45  //  aktualizácia: 07.10.2011 - 10:49  //  zobrazené: 1542

01/2005 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 01/2005  |  dátum konania: 24.02.2005  |   zápisnica (pdf)

I.

K informácii o stave kriminality v meste Šaľa za rok 2004 – materiál číslo A 1/1/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
informáciu o stave kriminality v meste Šaľa za rok 2004,
B. odporúča
primátorovi mesta, aby sa listom obrátil na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky so žiadosťou o navýšenie počtu policajtov PZ SR pre Obvodné oddelenie PZ v Šali.


II.

K správe o činnosti Mestskej polície v Šali za obdobie 1. 1. 2004 – 31. 12. 2004 – materiál číslo A 2/1/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
správu o činnosti Mestskej polície v Šali za obdobie 1. 1. 2004 – 31. 12. 2004.


III.

K informácii o výsledkoch verejnej súťaže na zabezpečenie správy bytov a nebytových priestorov – materiál číslo A 3/1/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o výsledkoch verejnej súťaže na zabezpečenie správy bytov a nebytových priestorov,
B. berie na vedomie
informáciu o výsledkoch verejnej súťaže na zabezpečenie správy bytov a nebytových priestorov.

 

IV.

K informácii o pripravovaných zmenách v organizácii dopravy na uliciach Štúrova, Kráľovská – materiál číslo A 4/1/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o pripravovaných zmenách v organizácii dopravy na uliciach Štúrova, Kráľovská,
B. súhlasí
s pripravovanými zmenami v organizácii dopravy na uliciach Štúrova, Kráľovská,
C. odporúča
primátorovi mesta
1. uzatvoriť zmluvy o budúcej zmluve s vlastníkmi nehnuteľností pod dotknutými komunikáciami;
2. uzatvoriť  zmluvu o budúcej zmluve so SSC, IVSC Bratislava o prevode vlastníckych vzťahov
3. preveriť možnosť presmerovania nákladnej dopravy z privádzača z Galanty smerom k železničnej stanici cez príjazdovú panelovú cestu. 

Za hlasovalo:  19
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Martin Alföldi,
Nehlasovalo: 1
Ladislav Jaroš,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Miroslav Polónyi, MUDr. Ladislav Szarka,


V.

K informácii o plnení uznesení MsZ – materiál číslo A 5/1/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ.

 

 


VI.

K správam z kontrol vykonaných ÚHK – materiál číslo A 6/1/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. Správu z kontroly plnenia uznesení MsZ v Šali za rok 2004,
2. Správu z kontrol hospodárnosti finančných prostriedkov v roku 2004 v ZŠ na ul.
J. Hollého, ZŠ na ul. Hornej, ZŠ na ul. Krátkej a ZUŠ na ul. Kukučínovej v Šali,
B. prijíma
správy z kontrol vykonaných ÚHK.

Za hlasovalo:  16
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Miroslav Polónyi, MUDr. Ladislav Szarka


VII.

K správe o vybavovaní sťažností za rok 2004 – materiál číslo A 7/1/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
rozbor sťažností evidovaných v centrálnej evidencii na ÚHK v roku 2004,
B. berie na vedomie
správu o vybavovaní sťažností za rok 2004.


VIII.

K správe o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK za rok 2004, spracovanej v rozsahu ustanovenia § 18f zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov – materiál číslo A 8/1/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK za rok 2004, spracovanej v rozsahu ustanovenia § 18f zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
B. berie na vedomie
správu o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK za rok 2004, spracovanej v rozsahu ustanovenia § 18f zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
IX.

K návrhu na zmenu uznesenia MsZ č. 4/2004, časť XVI, bod 2 z 9. 9. 2004 – materiál číslo B 2/1/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 4/2004, časť XVI, bod 2 z 9. 9. 2004,
B. schvaľuje
zmenu uznesenia č. 4/2004, v časti XVI, bod 2 zo dňa 9.9.2004, v časti B. v nasledovnom znení:
MsZ v Šali schvaľuje zmluvný odplatný prevod nehnuteľností v k. ú. Šaľa – pozemku parc.
č. 614/71 o výmere 496 m2, podľa GP č. 70/2004 overeného Správou katastra Šaľa dňa
15. 10. 2004 novovytvorené parc. č. 614/70 o výmere 217 m2, parc. č. 614/72 o výmere
928 m2 a časť  parc. č.  614/1 o výmere cca 139 m2, spolu o výmere cca 1780 m2, pre Martu Košecovú, rod. Tóthovú, podnikajúcu pod obchodným menom Marta Košecová KM-STAV – Stavebná firma so sídlom v Hájskom, č. 404, v cene cca 1.129,- Sk/m2, t.j. v celkovej sume cca 2 009 613,-- Sk s tým, že suma cca 17 800,-- Sk bude uhradená v hotovosti a suma
1 991 813,-- Sk bude predstavovať náklady súvisiace s demoláciou objektov nachádzajúcich sa na predmetných parcelách (administratívna budova a sýpka) a s demoláciou malého objektu – vážnice, ktorá sa nachádza mimo záujmového územia na parc. č. 614/69, vrátane nevyhnutnej prekládky NN a VN.

Za hlasovalo:  17
Ing. František Botka, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 1
MUDr. Martin Alföldi,
Zdržalo sa: 4
MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Miroslav Polónyi,


X.

K zmene uznesenia MsZ č. 4/2004 časť XVI/15 – odpredaj bytov po neplatičoch na Jazernej ul. – materiál číslo B 3/1/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 4/2004, časť XVI/15 odpredaj bytov po neplatičoch na ul Jazernej v Šali,
B. ruší
uznesenie č. 4/2004 v časti XVI/15/B.1, 4, 6, 7, 8,
C. schvaľuje
1. zmluvný odplatný prevod nehnuteľností vedených na Správe katastra Šaľa v KN registri
C na LV č. 1 pre obec a k. ú. Šaľa:
- byt č. 3, vchod č. 26, 1. poschodie v bytovom dome súp. č. 584 na ul. Jazernej v Šali vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 985/3 v podiele 151/10000, pre Gabriela Simeka, slobodného, trvale bytom Šaľa, V. Šrobára č. 4, v cene
347 200,-- Sk,
2. postup pri nakladaní s nepredanými bytmi v bytovom dome súp. č. 584 na ul. Jazernej,
- byt č. 19, vchod č. 26, 6. poschodie,
- byt č. 26, vchod č. 24, 1. poschodie,
- byt č. 30, vchod č. 24, 2. poschodie,
- byt č. 44, vchod č. 24, 7. poschodie,
v zmysle uznesenia MsZ č. 2/2004 časť XVII/11/B.2.

Hlasovanie za uznesenie v časti A. a B.:

Za hlasovalo:  21
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Ladislav Szarka,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Miroslav Polónyi,

Hlasovanie za uznesenie v časti C 1.:

Za hlasovalo:  21
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Miroslav Polónyi,

Hlasovanie za uznesenie v časti C 2.:

Za hlasovalo:  22
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Miroslav Polónyi,


XI.

K požiadavke na zmenu VZN č. 7/2004 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa – materiál číslo B 4/1/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
požiadavku na zmenu VZN č. 7/2004 o dani z nehnuteľnosti na území mesta Šaľa,
B. konštatuje,
že v zmysle § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nie je možné meniť podmienky oslobodenia od dane z nehnuteľností v priebehu roka.

Za hlasovalo:  12
Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Jozef Husárik, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová,
Proti hlasovalo: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Zdržalo sa: 5
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ladislav Jaroš, Peter Popluhár, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 5
MUDr. Martin Alföldi, Tibor Dubis, Ján Hlavatý, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Počet neprítomných: 2
Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Miroslav Polónyi,


XII.

K návrhu novelizácie VZN č. 29/2001 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa – materiál číslo
 B 5/1/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh novelizácie VZN o udeľovaní ocenení mesta Šaľa,
B. schvaľuje
novelizované znenie VZN o udeľovaní ocenení mesta Šaľa v predloženom znení.

Za hlasovalo:  17
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Zdržalo sa: 1
Ladislav Jaroš,
Nehlasovalo: 4
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Miroslav Polónyi,


XIII.

K návrhu na spôsob ručenia mesta Šaľa za investičné úvery a KTK úver pre DEXIA banku Slovensko, a.s.  – materiál číslo C 1/1/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na spôsob ručenia mesta Šaľa za investičné úvery a KTK úver pre DEXIA banku Slovensko, a.s.,
B. schvaľuje
ručenie mesta Šaľa za investičné úvery a KTK úver pre DEXIA banku Slovensko, a.s. formou záložného práva k nehnuteľnostiam, zapísaným na LV č. 1, k. ú. Šaľa:
-  pozemok parc. č. 3080/18, výmera 4348 m2, druh pozemku: zastavaná plocha,
- stavby na pozemku parc. č. 3080/18, súp. č. 1854, charakteristika: prevádzková budova COV.

Za hlasovalo:  15
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý,
Nehlasovalo: 6
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Karol Mikloš, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Miroslav Polónyi,

 

 

 

XIV.

K návrhu na spôsob ručenia mesta Šaľa za poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu Základnej školy Krátka – materiál číslo C 2/1/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na spôsob ručenia mesta Šaľa za poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu Základnej školy Krátka,
B. schvaľuje
ručenie mesta Šaľa za poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu Základnej školy Krátka formou záložného práva k nehnuteľnostiam, zapísaným na LV č. 1, k.ú. Šaľa:
- pozemok parc. č. 791/17, výmera 450 m2, druh pozemku: zastavaná plocha
- stavby na pozemku parc. č. 791/17, súp. č. 1959, charakteristika: soc.- prev. budova
- pozemok parc. č. 3205/2, výmera 718 m2, druh pozemku: zastavaná plocha
- stavby na pozemku parc. č. 3205/2, súp. č. 1766, charakteristika: spoločenský dom.

Za hlasovalo:  15
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Erika Velázquezová
Nehlasovalo: 7
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Ján Hlavatý, Ladislav Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Miroslav Polónyi,


XV.

K návrhu na ukončenie Mandátnej zmluvy so spoločnosťou INVEST IN a.s. – materiál číslo C 3/1/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na ukončenie Mandátnej zmluvy so spoločnosťou INVEST IN a.s.,
B. schvaľuje
ukončenie Mandátnej zmluvy so spoločnosťou INVEST IN a.s. dohodou k 31. 3. 2005
a s finančným vyrovnaním vo výške 10 mil. Sk + úrok a rozdiel finančného zúčtovania zmluvného vzťahu v časovom horizonte 9 rokov. Počas doby splácania finančného vyrovnania bude mesto tvoriť fond údržby a opráv vo výške 2,-- Sk/m2 a po vyrovnaní bude tvoriť fond údržby a opráv vo výške 17,60 Sk/m2.

 

Za hlasovalo:  18
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Jaroš, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 2
Tibor Dubis, Ing. Erika Velázquezová
Počet neprítomných: 2
Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Miroslav Polónyi,


XVI.

K majetkovým záležitostiam

1. Ponukové konanie o odpredaji výmenníkových staníc – materiál číslo D 1/1/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
záver komisie na vyhodnotenie ponúk na odkúpenie objektov výmenníkových staníc a hydrofórovej stanice nachádzajúcich sa v katastrálnom území meste Šaľa,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľností :
- budova výmenníkovej stanice VSA na Nešporovej ul., súpis. č. 7135, orientač. č. 27
a pozemok, časť parc. č. 2665/2, v zmysle GP č. 103/2004 overeného Správou katastra Šaľa dňa 12. 1. 2005 pod č. 501/04 parc. č. 2665/2 o výmere 219 m2,
- budova výmenníkovej stanice VSB na Nešporovej ul., súpis. č. 1009, orientač. č. 17 a pozemok, časť parc. č. 2791, v zymsle GP č. 106/2004 overeného Správou katastra Šaľa dňa 21. 1. 2005 pod č. 28/05 parc. č. 2791/1 o výmere 489 m2,
- budova výmenníkovej stanice VSC na Partizánskej ul., súpis. č. 1030, orientač. č. 18
a pozemok, časť parc. č. 2686, v zmysle GP č. 105/2004 overeného Správou katastra Šaľa dňa 12. 1. 2005 pod č. 10/05 parc. č. 2686/1 o výmere 498 m2,
- budova výmenníkovej stanice VSAII na ul. SNP, súpis. č. 6803, orientač. č. 5A
a pozemok, časť parc. č. 2338/33, v zmysle GP č. 104/2004 overeného Správou katastra Šaľa dňa 11. 1. 2005 pod č. 502/04 parc. č. 2338/33 o výmere 318 m2,
- budova výmenníkovej stanice VSE na Družstevnej ul., súpis. č. 6790, orientač. č. 1A
a pozemok, časť parc. č. 524/4, v zmysle GP č. 108/2004 overeného Správou katastra Šaľa dňa 19. 1. 2005 pod č. 15/05 parc. č. 524/4 o výmere 310 m2,
- budova výmenníkovej stanice VSE1 na Budovateľskej ul., súpis. č. 6788 a pozemok, parc. č. 922/2 o výmere 397 m2,
- budova výmenníkovej stanice VSE2 na Vlčanskej ul., súpis. č. 6789, orientač. č. 6A
a pozemok, časť parc. č. 915/2, v zmysle GP č. 1023/2004 overeného Správou katastra Šaľa dňa 11. 1. 2005 pod č. 500/04 parc. č. 915/2 o výmere 240 m2,
- budova hydrofórovej stanice na Novomeského ul., súpis. č. 763, orientač. č. 5 a pozemok, časť parc. č. 1611/6, v zmysle GP č. 107/2004 overeného Správou katastra Šaľa dňa
19. 1. 2005 pod č. 16/05 parc. č. 1611/6 o výmere 65 m2,
- prevádzková budova pri hydrofórovej stanici na Novomeského ul., súpis. č. 764, orientač. č. 7 a pozemok, parc. č. 1611/8 o výmere 81 m2,
- budova výmenníkovej stanice V1 na ul. F. Kráľa, súpis. č. 6792 a pozemok, parc.
č. 3080/54 o výmere 310 m2,
- budova výmenníkovej stanice V2 na Hollého ul., súpis. č. 6793 a pozemok, parc.
č. 3080/55 o výmere 325 m2,
- budova výmenníkovej stanice V3 na Narcisovej ul., súpis. č. 6794 a pozemok, parc.
č. 3080/56 o výmere 147 m2,
pre spoločnosť SOLUM, spol. s r.o. so sídlom v Nitre, Clementisova 909/8, zastúpenú konateľom Petrom Brathom, v celkovej cene za všetky nehnuteľnosti vo výške
10 000 000,-- Sk s podmienkou, že kúpna cena bude uhradená v celosti do 5 dní od podpísania kúpnej zmluvy,
C. ukladá
zapracovať do kúpnej zmluvy ustanovenie o povinnosti zabezpečiť predávané objekty proti prístupu nepovolaných osôb.
T: vyhotovenie kúpnej zmluvy      Z: prednosta MsÚ

Za hlasovalo:  12
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 4
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, JUDr. Ladislav Kelemen,
Zdržalo sa: 7
MUDr. Martin Alföldi, Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ing. Karol Mikloš, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Miroslav Polónyi,


2. IRIS s.r.o. – žiadosť o odkúpenie pozemku pod prístavbou – materiál číslo D 2/1/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku pod prístavbou,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti - pozemku, časť parc. č. 860/5, v zmysle GP
č. 51-2004 overeného Správou katastra Šaľa dňa 22. 6. 2004 parc. č. 860/19 o výmere 8 m2, v cene pre podnikateľské účely 1362,-- Sk/m2, t. j. v sume 10 896,-- Sk pre IRIS spol. s r.o. so sídlom v Šali, Hlavná 203, zastúpenú konateľom Milanom Horňákom.

Za hlasovalo:  13
Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Ferdinand Chromek, Tibor Dubis, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Mgr. Jozef Varsányi,


3. Ján Nagy – žiadosť o odkúpenie pozemkov pod predajňami – materiál číslo D 3/1/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemkov pod predajňami,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľností - pozemkov:
1. pod predajňou potravín na ul. Pázmaňa v Šali, parc. č. 2338/34 o výmere 139 m2 v cene pre podnikateľské účely 1544,-- Sk/m2, t. j. v sume 214 616,-- Sk,
2. pod predajňou potravín na ul. Gen. L. Svobodu vo Veči, parc. č. 3080/157 o výmere
68 m2 v cene pre podnikateľské účely 510,-- Sk/m2, t. j. v sume 34 680,-- Sk
pre Jána Nagya, rozvedeného, trvale bytom Šaľa, ul. Gen. L. Svobodu 1937/10
a s upozornením, že cez pozemky prechádzajú IS.

Za hlasovalo:  13
Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Jozef Husárik, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ladislav Jaroš, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Ferdinand Chromek, Tibor Dubis, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Mgr. Jozef Varsányi,


4. Miroslav Sýkora – opätovná žiadosť o odkúpenie časti verejného priestranstva – materiál číslo D 4/1/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
opätovnú žiadosť o odkúpenie časti verejného priestranstva,
B. neschvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti - pozemku pod schodiskom do videopožičovne na ul. SNP v Šali, časť parc. č. 2799/1 o výmere cca 3 m2 pre Miroslava Sýkoru.

Za hlasovalo:  10
Ing. František Botka, Andrej Csillag, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Jozef Husárik, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Zdržalo sa: 2
Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš,
Nehlasovalo: 4
MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ladislav Jaroš, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Ferdinand Chromek, Tibor Dubis, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Mgr. Jozef Varsányi,


5. Milan Hatvani a spol. – žiadosť o vysporiadanie pozemku – materiál číslo D 5/1/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o vysporiadanie pozemku,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti - pozemku, časť parc. č. 1142/2 o výmere 14 m2, do podielového spoluvlastníctva:
1. Milana Hatvaniho, rozvedeného, trvale bytom Šaľa, Narcisová 12, v podiele ¼,
2. Petra Hatvaniho, slobodného, trvale bytom Šaľa, Lesná 10, v podiele v podiele ¼,
3. Viery Hatvaniovej rod. Sedlákovej, vdovy, trvale bytom Šaľa, Lesná 10, v podiele ½,
v cene pre nepodnikateľské účely 297,- Sk/m2, t.j. v cene 4.158,- Sk, menovite zaplatia Milan
Hatvani 1039,50 Sk, Peter Hatvani 1039,50 Sk a Viera Hatvaniová 2 079,-- Sk.

Za hlasovalo:  17
Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 8
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Ferdinand Chromek, Tibor Dubis, Ján Hlavatý, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,


6. Gabriel Alföldi – žiadosť o vysporiadanie pozemku – materiál číslo D 6/1/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o vysporiadanie pozemku,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti - pozemku, časť parc. č. 1142/2, v zmysle GP
č. 145/98 overeného Správou katastra Šaľa dňa 19. 11. 1998 parc. č. 1142/7 o výmere 17 m2, v cene pre nepodnikateľské účely 297,-- Sk/m2, t. j. v sume 5 049,-- Sk pre Gabriela Alföldiho, vdovca, trvale bytom Šaľa, Lesná 603/5.


Za hlasovalo:  16
Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Ferdinand Chromek, Tibor Dubis, Ján Hlavatý, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,


7. Peter Rojíček a manž. – žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážou – materiál číslo
D 7/1/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážou,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti - pozemku, parc. č. 948/2 o výmere 20 m2 v cene pre nepodnikateľské účely 297,-- Sk/m2, t. j. v sume 5 940,-- Sk pre Petra Rojíčka a manž. Ivetu rod. Petríkovú, obaja trvale bytom Šaľa, Narcisová 6.

Za hlasovalo:  15
Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Ferdinand Chromek, Tibor Dubis, Ján Hlavatý, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,


8. Karol Csizmadia a manž. – žiadosť o vysporiadanie pozemku pod garážou – materiál číslo D 8/1/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o vysporiadanie pozemku pod garážou,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti - pozemku pod garážou, parc. č. 2645/100 o výmere 19 m2 v cene podľa cenovej mapy pre nepodnikateľské účely 344,-- Sk/m2, t. j. v sume
6 536,-- Sk  pre Karola Csizmadiu a manž. Irenu, rod. Ižákovú, obaja trvale bytom Šaľa, Bottova 1027/8.

Za hlasovalo:  12
Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Karol Mikloš,
Nehlasovalo: 2
Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová,
Počet neprítomných: 10
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Ferdinand Chromek, Tibor Dubis, Ján Hlavatý, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová


XVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. súhlasí
1. s prerušením rokovania MsZ v súlade s § 18, bod 10 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva,
2. s pokračovaním rokovania MsZ dňa 17. marca 2005 o 10.00 h v kongresovej sále MsÚ.


Za hlasovalo:  18
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 1
Ing. Ivan Kováč,
Zdržalo sa: 3
MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Jaroš, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Miroslav Polónyi, MUDr. Ladislav Szarka,

Prílohy