Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 24.03.2005 - 10:28  //  aktualizácia: 07.10.2011 - 10:31  //  zobrazené: 1664

01/2005 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva - pokračovanie

číslo: 01p/2005  |  dátum konania: 17.03.2005  |   zápisnica (pdf)

XVI.

K majetkovým záležitostiam

9. Opätovné žiadosti o odkúpenie pozemkov za kotolňou CK 32 na Orechovej ul. v Šali – materiál číslo D 9/1/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
opätovné žiadosti o odkúpenie pozemkov,
B. ruší
uznesenie MsZ č. 6/2004, časť XI., bod 1, časť B.,
C. schvaľuje
1. prenájom pozemku časť parc. č. 663/1 o výmere cca 333 m2, za účelom výstavby rodinného domu, pre Ing. Alžbetu Sedliačikovú rod. Chovanovú, vdovu, trvale bytom Šaľa, Jesenského 42,
2. zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 663/1 o výmere cca 686 m2 v cene
478,-- Sk/m2, t. j. v sume cca 327 908,-- Sk pre Iva Alexandrova a manž. Evu, rod. Boborovú, obaja trvale bytom Šaľa, Dolná 6,
s upozornením, že na predmetných pozemkoch sa nachádza elektr. kábel NN a v prípade potreby ho žiadatelia preložia na vlastné náklady.

Za hlasovalo:  16
Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, Andrej Csillag, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 2
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Miroslav Polónyi,
Zdržalo sa: 2
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
JUDr. Ladislav Kelemen, MUDr. Ladislav Szarka,


10. Bohuš Bleho – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Hollého - materiál číslo D 10/1/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku,
B. schvaľuje
prenájom pozemku na ul. Hollého, časť parc. č. 3080/210 o výmere 1249 m2 za účelom výstavby gastronomického zariadenia – značkového pubu.

Za hlasovalo:  21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 2
JUDr. Ladislav Kelemen, MUDr. Ladislav Szarka,


11. Návrh na dopredaj bytov z VI. etapy – materiál číslo D 11/1/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na dopredaj bytu z VI. etapy,
B. schvaľuje
1. dopredaj bytu na ul. Jazernej, dom 584/24 pre:
- Ivetu Kumanovú, byt č. 45, VII. poschodie, parc. č. 985/3, v podiele 85/10 000.
 
Za hlasovalo:  20
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, Andrej Csillag, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Jozef Grell,
Nehlasovalo: 2
Ján Hlavatý, Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 2
JUDr. Ladislav Kelemen, MUDr. Ladislav Szarka,

 

 

XVIII.

K návrhu zmeny stanov a zmene zakladateľskej listiny MsPS Šaľa, spol. s r.o. – materiál číslo F 1/1/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o zmene legislatívnej úpravy vymedzenia kompetencií mestského zastupiteľstva vo vzťahu k orgánom obchodnej spoločnosti mesta,
B. schvaľuje
- zmenu zakladateľskej listiny spoločnosti MsPS Šaľa spol. s r.o. podľa predloženého návrhu pre rozhodnutie valného zhromaždenia,
- zmenu stanov spoločnosti MPS Šaľa spol. s r.o. podľa predloženého návrhu pre rozhodnutie valného zhromaždenia.

Za hlasovalo:  22
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 2
JUDr. Ladislav Kelemen, MUDr. Ladislav Szarka,


XIX.

K zrušeniu obchodnej spoločnosti Mestského podniku služieb Šaľa, spol. s r.o. s likvidáciou – materiál číslo F 2/1/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o zrušení obchodnej spoločnosti MsPS Šaľa spol. s r.o.,
B. schvaľuje
v zmysle § 11 ods. 4 písm. 1/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien zrušenie obchodnej spoločnosti Mestský podnik služieb Šaľa s.r.o. so sídlom Šaľa, Dolná 5, IČO: 34 112 499, s likvidáciou ku dňu 31. 3. 2005, k tomuto dňu vstupuje spoločnosť do likvidácie,
C. určuje
za likvidátora obchodnej spoločnosti pani Emíliu Mitríkovú.

Za hlasovalo:  22
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Martin Alföldi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
JUDr. Ladislav Kelemen, MUDr. Ladislav Szarka,


XX.

K zabezpečeniu mestskej hromadnej dopravy na území mesta Šaľa – materiál číslo
G 1/1/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh zabezpečenia mestskej hromadnej dopravy na území mesta Šaľa,
B. súhlasí
so zvýšením základnej ceny cestovného lístka o 1,-- Sk,
C. ukladá
hľadať chýbajúce finančné prostriedky v rozpočte mesta na vykrytie opodstatnenej straty, ktorá sa dohodne v Zmluve o výkone vo verejnom záujme.
T: 2. riadne zasadnutie MsZ       Z: prednosta MsÚ

Za hlasovalo:  17
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 3
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Jozef Husárik, Ing. Miroslav Polónyi,
Zdržalo sa: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Nehlasovalo: 2
Ján Hlavatý, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 2
JUDr. Ladislav Kelemen, MUDr. Ladislav Szarka,


XXI.

K vyhodnoteniu činnosti komisií MsZ za II. polrok 2004 – materiál číslo  G 5/1/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
vyhodnotenie činnosti komisií MsZ za II. polrok 2004
B. schvaľuje
ukončenie členstva v komisiách MsZ nasledujúcich členov bez kooptácie nových:
komisia pre správu majetku mesta – Vladimír Homola,
komisia pre informovanosť verejnosti – Martin Gálik, Ing. Ladislav Laca, Ľubomír Šperka, Dr. Milan Alakša,
komisia pre strategický rozvoj – Ing. arch. Pavol Kollár, RNDr. Pavol Kvačkay,
C. ukladá
vypracovať nový model fungovania komisií MsZ.
T: 2. riadne zasadnutie MsZ      Z: zástupca primátora
    predsedovia komisií MsZ

Za hlasovalo:  19
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Andrej Csillag,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Martin Alföldi, JUDr. Ladislav Kelemen, MUDr. Ladislav Szarka,


XXII.

K oznámeniu súhlasu na výkon funkcie prísediacich Okresného súdu Šaľa na obdobie od 1. 1. 2005 – ústna informácia G 6/1/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
oznámenie súhlasu na výkon funkcie prísediacich Okresného súdu Galanta pre mesto Šaľa na obdobie od 1. 1. 2005

Prílohy