Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.11.2023 - 15:11  //  aktualizácia: 14.11.2023 - 08:02  //  zobrazené: 526

Zverejnené návrhy všeobecne záväzných nariadení k pripomienkovaniu

N Á V R H Y  

všeobecne záväzných nariadení

mesta Šaľa

k pripomienkovaniu

Zverejnené návrhy všeobecne záväzných nariadení:

        1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 1 – 7 a Energetická koncepcia mesta Šaľa

Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky (na adresu: mesto@sala.sk) alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli: 13. 11. 2023

Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienky k návrhu nariadenia: 13. 11. 2023

Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia: 23. 11. 2023

Vyhodnotenie pripomienok sa uskutoční: 24. 11. 2023

Prílohy