Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.03.2007 - 18:52  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 13:50  //  zobrazené: 3631

Zoznam všetkých mobilných telefónnych čísiel s uvedením mien užívateľa, ktoré sú hradené MsÚ Šaľa...

číslo: I11/2005

Zoznam všetkých mobilných telefónnych čísiel s uvedením mien užívateľa, ktoré sú hradené MsÚ Šaľa.
tabuľka na stiahnutie na konci stránky

Rozpis nákladov na jednotlivé mobilné telefónne čísla za jednotlivé mesiace v roku 2005.
tabuľka na stiahnutie na konci stránky

Mobilné telefónne číslo na primátora mesta Šaľa, nakoľko na pevnej linke mesta nie je nikdy.
mobilné telefónne číslo primátora mesta je utajené. Telefonický kontakt zabezpečuje sekretariát primátora mesta 031/7702351.

Akého rokovania sa dňa 21.9.2005 od 8:00 primátor mesta Šaľa zúčastnil, kto všetko bol účastníkom rokovania a aké závery z daného rokovania vyplynuli v prospech mesta. Žiadam uviesť i presné miesto rokovania.
Nakoľko o rokovaniach primátora mesta v zmysle zákona nie je nutné viesť osobitnú evidenciu a mesto Šaľa v tomto zmysle nevedie žiadnu osobitnú evidenciu uskutočnených rokovaní, uvedená informácia nie je k dispozícii.

Aké kroky podnikol MsÚ z dôvodu nedodržania podmienok kolaudačného rozhodnutia vydaného na ulicu Sládkovičova pod číslom XII/97/22189-LU,kol.
Tak ako sme Vám uviedli v predchádzajúcej korešpondencii, termín ukončenia povrchovej úpravy miestnych komunikácií – október/1998 v lokalite „Technická vybavenosť k 21 RD Agátová ul. Šaľa“ vychádzal z predpokladaných termínov ukončenia výstavby rodinných domov. Nakoľko novostavby RD neboli ukončené do konca októbra/1998 neboli ukončené, niektoré ani v rozsahu hrubej stavby, nebola ukončená ani povrchová úprava MK, aby pri výstavbe RD nedošlo k poškodeniu povrchu nových komunikácií.
K podniknutým krokom na zabezpečenie realizácie ukončenia povrchovej úpravy uvádzame, že pri tvorbe rozpočtu mesta na nasledujúce roky bola realizácia ukončenia povrchu MK zahrnutá v prvotných návrhoch rozpočtu, avšak jej definitívne zaradenie do rozpočtu mesta bolo uskutočnené postupne podľa finančných možností mesta. V roku 2001 v novembri bola zrealizovaná prvá časť neukončených povrchových úprav v úseku prepojovacej komunikácie ulíc Agátová a kpt. Jaroša. V tomto období bol predpoklad, že by uvedený úsek nemal byť výstavbou nových RD poškodený. Následne pri tvorbe rozpočtu mesta na rok 2005 bolo do definitívneho rozpočtu schválené  aj ukončenie zostávajúcej časti povrchových úprav v úseku ulice Sládkovičovej, aj napriek skutočnosti, že stále nie sú všetky novostavby rodinných domov zrealizované (jeden RD nie je vôbec rozostavaný).
V súčasnosti dodávateľ stavby uskutočnil geodetické zameranie skutkového stavu, aktualizoval projektovú dokumentáciu. Samotné stavebné práce na stavbe zaháji v 40. kalendárnom týždni r.2005.

Prečo konanie na sťažnosť na postup MP zo dňa 18.6.2005 prebiehalo v rozpore zo všeobecným záväzným nariadením mesta Šaľa č. 19/2000 (novelizované znenie) čl.V odst.6 a pri prerokovaní sťažnosti neboli prítomní všetci ktorých mali byť v zmysle VZN prítomní.
odpoveď bola zaslaná 26. 9. 2005

Ako mieni MsÚ postupovať v rámci sťažnosti zo dňa 18.6.2005 a následne v rámci postúpenia na DI PZ, nakoľko v spisovom materiály odoslaný MP na DI PZ v Nových Zámkoch sú uvedené klamlivé informácie o mieste priestupku. Člen MP zámerne skreslil miesto priestupku a tým oklamal v štátny orgán DI PZ v Nových Zámkoch. Miesto priestupku pritom nie je zdokumentované.
Interné šetrenie primátorom mesta a náčelníkom MsP nepreukázalo, že by policajti MsP klamali. Ak máte dôkazy, predložte ich. Doteraz sme neobdržali žiadne výsledky šetrenia     DI PZ NZ, na základe nich sa príjmu patričné opatrenia.

Prílohy