Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 04.10.2010 - 12:19  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:34  //  zobrazené: 2075

Zoznam stavieb, na ktoré bolo OTČ vydané územné rozhodnutie v čase od 01. 01. 2003

číslo: I29/2010

Požadované informácie:

1. Zoznam stavieb,  na ktoré bolo OTČ vydané územné rozhodnutie v čase od 01. 01. 2003
do dňa podania žiadosti Tomáša Chatrnúcha.

2. Zoznam stavieb,  na ktoré bolo OTČ vydané stavebné povolenie v čase od 01. 01. 2003
do dňa podania žiadosti Tomáša Chatrnúcha.

3. Zoznam stavieb, na ktoré bolo OTČ vydané dodatočné stavebné povolenie v čase
od 01. 01. 2003 do dňa podania žiadosti Tomáša Chatrnúcha.

4. Zoznam stavieb podľa bodu 2),  pre každú stavbu uviesť číslo spisu, názov stavby, miesto stavby  - parcelné číslo a  katastrálne územie, spracovateľa požiarno-bezpečnostného riešenia stavby s uvedením registračného čísla jeho oprávnenia, ak bol k uvedenej stavbe požadovaný. V prípade, že k stavbe stavebným úradom požadovaný nebol, uviesť to
v zozname.   

5. Zoznam stavieb podľa bodu 3),  pre každú stavbu uviesť číslo spisu, názov stavby, miesto stavby  - parcelné číslo a katastrálne územie, spracovateľa požiarno-bezpečnostného riešenia stavby s uvedením registračného čísla jeho oprávnenia, ak bol k uvedenej stavbe požadovaný. V prípade, že k stavbe stavebným úradom požadovaný nebol, uviesť to
v zozname.   

6. Zoznam stavieb podľa bodu 2),  pre každú stavbu uviesť číslo spisu, názov stavby, miesto stavby  - parcelné číslo a katastrálne územie, spracovateľa statického posúdenia stavby s uvedením registračného čísla jeho oprávnenia, ak bol k uvedenej stavbe požadovaný. V prípade, že k stavbe stavebným úradom požadovaný nebol, uviesť to v zozname.   

7. Zoznam stavieb podľa bodu 3), pre každú stavbu uviesť číslo spisu, názov stavby, miesto stavby  - parcelné číslo a katastrálne územie, spracovateľa statického posúdenia stavby s uvedením registračného čísla jeho oprávnenia, ak bol k uvedenej stavbe požadovaný. V prípade, že k stavbe stavebným úradom požadovaný nebol, uviesť to v zozname.

8. Zoznam stavieb podľa bodu 3),  pre každú stavbu uviesť číslo spisu, názov stavby, miesto stavby  - parcelné číslo a katastrálne územie, meno resp. názov fyzickej osoby alebo právnickej osoby oprávnenej na podnikanie,  ktorá stavbu realizovala,  výšku pokuty
za  spáchanie priestupku, ako aj uviesť,  či bola pokuta v stanovenej výške
a v stanovenom termíne uhradená, dátum, kedy bola pokuta  uhradená, v prípade, že niektoré pokuty neboli uhradené,  uviesť to v zozname.

9. Zoznam  stavieb  podľa bodu 3),  v  ktorom požadujem pre každú stavbu uviesť číslo  spisu, názov stavby,  miesto stavby  -  parcelné číslo   a  katastrálne územie,   výšku  pokuty  pre stavebníka,  ako aj   uviesť,   či  bola  pokuta  v stanovenej  výške
a  v stanovenom  termíne  uhradená,  dátum,  kedy  bola  pokuta   uhradená,  v prípade,  že
      niektoré pokuty neboli uhradené,  uviesť to v zozname.

Rozhodnutie, ktorým sa žiadosti nevyhovuje je v prílohe.
Žiadateľ: Tomáš Chatrnúch, Šaľa

Prílohy

Rozhodnutie

(pdf - 171.01 kB)