Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 26.03.2007 - 10:57  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 13:55  //  zobrazené: 3030

Žiadosť o poskytnutie informácií vo veci zneužívania dominantného postavenia podnikateľa JUDr. Alexandra Foldesa – Cintoríny Komárno.

číslo: I15/2005

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky – žiadosť o poskytnutie informácií vo veci zneužívania  dominantného postavenia podnikateľa JUDr. Alexandra Foldesa – Cintoríny Komárno

1. Koľko cintorínov sa nachádza vo Vašom meste a koľko z nich spravujete Vy?
2. Aká je rozloha jednotlivých cintorínov? Aká je kapacita z pohľadu počtu hrobových miest na cintorínoch, ktoré spravujete?
3. Môže si katolícky občan objednať pohreb zosnulého aj na inom ako katolíckom cintoríne na jednom z cintorínov, ktoré spravujete?
4.  Koľko pohrebov bolo vykonaných za roky 2003, 2004, 2005 na jednotlivých cintorínoch, ktoré spravujete?
5. Ktoré zariadenia sú súčasťou cintorína, ktoré spravujete?

6. Podľa akého cintorínskeho poriadku sa riadite?
7. Uveďte koľko pomníkov/hrobiek bolo zhotovených kamenármi za roky 2003, 2004, 2005 na jednotlivých cintorínoch?
8. Aké poplatky účtujete kamenárskym firmám za vstup a vykonávanie prác na cintorínoch, ktoré spravujete?
9. V akom čase môžu kamenárské firmy vykonávať svoju prácu na cintorínoch, ktoré spravujete?
10. Majú na cintoríny, ktoré spravujete prístup všetky pohrebníctva? Ak nie, prečo?
11. Uveďte počet vstupov pohrebných služieb za roky 2003, 2004, 2005 na jednotlivé cintoríny?
12. Aké úkony vykonávajú pohrebníctva na území cintorínov, ktoré spravujete a aké poplatky im za to účtujete?
13. V akom čase môžu pohrebníctva vykonávať svoje služby na území cintorínov, ktoré spravujete?
14. Kto poskytuje cintorínske služby?
15. Ak cintorínske služby vykonáva na cintorínoch, ktoré spravujete Vy iný subjekt ako Vy, uveďte prečo?
16. Robíte kalkuláciu cien uvedených v cenníku tých cintorínov, ktoré spravujete? Ak nie, tak potom na základe čoho stanovujete ceny za služby a úkony? Ak áno, zašlite nám prosím podrobnú kalkuláciu cenových položiek vo Vašom cenníku za všetky cintoríny, ktoré spravujete
17. Uveďte celkové náklady, ktoré sa ste vynaložili za roky 2003, 2004, 2005 na prevádzku cintorínov, ktoré spravujete, v členení na jednotlivé nákladové položky ( uveďte za jednotlivé mesiace samostatne)?


Mesto Šaľa, zastúpené Ing. Tiborom Baranom, primátorom mesta, Vám na základe žiadosti zo dňa  6.10.2005 o poskytnutie informácií a podkladov vo veci možného zneužívania dominantného postavenia podnikateľa JUDr. Alexandra Foldesa –Cintoríny Komárno, Mederčská 3557, 945 01 Komárno dáva nasledovnú odpoveď:

1. V meste Šaľa sa nachádzajú 3 cintoríny – Mestský cintorín, cintorín v mestskej časti Veča, cintorín v osade Hetméň. Všetky cintoríny prevádzkuje mesto Šaľa, príslušné oddelenie Mestského úradu .

2.   Rozloha – cintorín Šaľa – 13000 m2, celková kapacita 5 300 hrobových miest, cintorín mestská časť Veča – 7200 m2, celková kapacita 1 380 hrobových miest cintorín v osade Hetméň – 1720 m2, v tomto cintoríne sa už nepochováva, areál   sa len udržiava, kapacita 79 hrobových miest.

3. V cintorínoch v meste Šaľa si môže občan objednať obrad akéhokoľvek vierovyznania zosnulého, resp. podľa požiadaviek pozostalých

4. V roku 2003 bolo vykonaných 159 pohrebov, v roku 2004 to predstavuje 161 pohrebov, do 30.9.2005 bolo vykonaných 103 pohrebných obradov

5. Súčasťou cintorínov sú 2 Domy smútku, jeden v meste Šaľa a druhý v miestnej časti Veča.

6. Cintorínsky poriadok tvorí prílohu tohto listu

7. Od roku 2003 k 30.9.2005 bolo zhotovených 350 pomníkov.

8. Za vstup do cintorínov učtujeme kamenárskym firmám 600,-Sk.

9. Kamenárske firmy môžu vykonávať  prácu denne- počas pracovnej doby, resp. po dohode so správcom cintorína.

10. Na cintoríny majú prístup všetky pohrebníctva.

11. Počet vstupov pohrebných služieb do cintorínov:
- v r. 2003 vykonával pohreby Mestský podnik služieb Šaľa s.r.o., ktorého zriaďovateľom bolo mesto Šaľa, vstupy ďalších pohrebných, služieb – mestský cintorín – 31 vstupov, cintorín v mestskej časti Veča -18  vstupov
- v r. 2004  vykonával pohreby Mestský podnik služieb Šaľa s.r.o., ktorého zriaďovateľom bolo mesto Šaľa, vstupy ďalších pohrebných služieb – mestský cintorín – 68 vstupov cintorín v mestskej časti Veča – 19 vstupov
- do 30.9.2005 – Mestský podnik služieb Šaľa s. r. o. je v likvidácii, tzn. pohreby vykonávajú iné podnikateľské subjekty

12. Pohrebné služby v cintorínoch zabezpečujú okrem  komplexných pohrebných obradov aj stavebné úpravy okolo hrobových miest príp. aj kamenárske práce.

Poplatky, ktoré účtuje mesto v zmysle VZN č. 22/2003 Zásady hospodárenia s majetkom mesta:
1.  prenájom chladiarenskeho zariadenia   
1.-2. deň 318 Sk/deň
3.-4. deň 420 Sk/deň
2.  dozor pri obrade - správca cintorína 472 Sk
3.  prenájom ozvučenia 236 Sk
4.  krátkodobý prenájom domu smútku- obradná miestnosť s príslušenstvom       
2 360 Sk/prac. deň/obrad, 3 540 Sk/ sobota/obrad, 4 721 Sk/nedeľa/obrad

13. Pohrebné obrady sa vykonávajú podľa požiadaviek pozostalých a ostatné práce na cintorínoch sa vykonávajú vo vačšine počas pracovnej doby resp. po dohode so správcom cintorína.

14. Poskytovateľmi služieb na cintorínoch sú:
Pohrebné služby:
Maja-Juhászová Mária, so sídlom Dolná ul. Šaľa
Pohrebné služby“Bogdányi“, so sídlom Kráľovská ul. Šaľa

Kamenárstvá:
Kamenárstvo Nagy, sídlo Hlavná ul. Šaľa
Kamenárstvo Granit, so sídlom Trstice
Kamenárstvo Alti, so sídlom Tomašíkovo
Kamenárstvo Danko, so sídlom Košúty
Kamenárstvo Andrássi, so sídlom Galanta

15. Mestský podnik služieb Šaľa s. r. o., ktorého jediným spoločníkom bolo mesto Šaľa, zabezpečoval pohrebné obrady do 31.12.2004, v súčasnosti obrady zabezpečujú osoby oprávnené na výkon pohrebných služieb podľa požiadaviek pozostalých

16. Kalkulácia bude tvoriť prílohu k listu

17. Náklady v roku 2003
Cintorín Šaľa -   prevádzkovanie cintorína zabezpečoval Mestský podnik služieb Šaľa s. r. o., ktorý je v súčasnosti v likvidácii na základe mandátnej zmluvy vo výške 19.490 Sk bez DPH mesačne. Jednalo sa o nasledovné činnosti: pasportizácia hrobových miest, výber poplatkov za hrobové miesta a vedenie evidencie, vyvesovanie oznámení, spolupráca a usmerňovanie s kamenármi, komplexné zabezpečenie starostlivosti o areál cintorína – čistenie chodníkov, odstraňovanie čiernych skládok, zabezpečenie zimnej údržby, otváranie a zatváranie brán cintorína podľa požiadaviek mesta, zabezpečenie drobných opráv vrátane nákupu materiálu(oprava zámkov, studní, oplotenia). Kosenie zabezpečovalo mesto prostredníctvom zmluvného partnera, celkové náklady na kosenie boli 83.000 Sk, mesačne 13.840 Sk počas vegetácie (V-X/2003), vývoz odpadu viď tabuľka č. 1., spotreba elektrickej energie na zabezpečenie verejného osvetlenia v čase pamiatky zosnulých – 1.500 Sk vo všetkých cintorínoch, orezávanie vysokej zelene predstavovalo 325.000 Sk v mesiaci december Cintorín Veča- zabezpečenie údržby a čistenia  je riešené dohodou o vykonaní práce celkové mzdové náklady 50.000 Sk, kosenie zabezpečovalo mesto prostredníctvom zmluvného partnera, celkové náklady na kosenie boli 42.000 Sk, mesačne 7.000 Sk počas vegetácie (V-X/2003), vývoz odpadu viď tabuľka č. 1., Cintorín Hetméň – údržba areálu, kosenie 3 x ročne, celkové náklady 10.500 Sk, mesačne 3.500 Sk V, VI, IX/2003. Náklady v roku 2004
Cintorín Šaľa -   prevádzkovanie cintorína zabezpečoval Mestský podnik služieb Šaľa s. r. o., ktorý je v súčasnosti v likvidácii na základe mandátnej zmluvy vo výške 19.490 Sk bez DPH mesačne. Jednalo sa o nasledovné činnosti: pasportizácia hrobových miest, výber poplatkov za hrobové miesta a vedenie evidencie, vyvesovanie oznámení, spolupráca a usmerňovanie s kamenármi, komplexné zabezpečenie starostlivosti o areál cintorína – čistenie chodníkov, odstraňovanie čiernych skládok, zabezpečenie zimnej údržby, otváranie a zatváranie brán cintorína podľa požiadaviek mesta, zabezpečenie drobných opráv vrátane nákupu materiálu(oprava zámkov, studní, oplotenia). Kosenie zabezpečovalo mesto prostredníctvom zmluvného partnera, celkové náklady na kosenie boli 89.000 Sk, mesačne 14.840 Sk počas vegetácie (V-X/2003), vývoz odpadu viď tabuľka č. 1., spotreba elektrickej energie na zabezpečenie verejného osvetlenia v čase pamiatky zosnulých – 1.700 Sk vo všetkých cintorínoch, orezávanie vysokej zelene predstavovalo 380.000 Sk v mesiaci január. Cintorín Veča- zabezpečenie údržby a čistenia  je riešené dohodou o vykonaní práce celkové mzdové náklady 50.000 Sk, kosenie zabezpečovalo mesto prostredníctvom zmluvného partnera, celkové náklady na kosenie boli 50.000 Sk, mesačne 8.400 Sk počas vegetácie (V-X/2003), vývoz odpadu viď tabuľka č. 1., Cintorín Hetméň – údržba areálu, kosenie 3 x ročne, celkové náklady 10.900 Sk, mesačne 3.640 Sk V, VI, IX/2004
Náklady do 30.9.2005. Cintorín Šaľa -   prevádzkovanie cintorína zabezpečuje mesto prostredníctvo príslušného oddelenia Mestského úradu – správca cintorína- mzdové náklady 180.000 Sk, čistenie chodníkov, odstraňovanie čiernych skládok, zabezpečenie zimnej údržby riešime cez aktivačnú činnosť uchádzačov o zamestnanie,  Kosenie zabezpečuje mesto prostredníctvom zmluvného partnera, celkové náklady na kosenie boli 91.000 Sk, mesačne 18.200 Sk počas vegetácie (V-IX/2005), vývoz odpadu viď tabuľka č. 1., predpokladaná spotreba elektrickej energie na zabezpečenie verejného osvetlenia v čase pamiatky zosnulých – 1.800 Sk vo všetkých cintorínoch, orezávanie vysokej zelene predstavovalo 125.000 Sk v  I,II,III/2005. Cintorín Veča- zabezpečenie údržby a čistenia  je riešené dohodou o vykonaní práce celkové mzdové náklady 40.000 Sk, kosenie zabezpečuje mesto prostredníctvom zmluvného partnera, celkové náklady na kosenie boli 50.400 Sk, mesačne 10.080 Sk počas vegetácie (V-IX/2005), vývoz odpadu viď tabuľka č. 1., Cintorín Hetméň – údržba areálu, údržba zelene, celkové náklady 10.300 Sk.

Žiadateľ: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky