Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 21.01.2015 - 08:47  //  aktualizácia: 30.09.2015 - 08:33  //  zobrazené: 709

Výpočet dane z nehnuteľnosti pre rok 2015

Daň z pozemkov

Výpočet:
D = V x HP x RSD

D     - daň
V     - výmera pôdy
HP   - hodnota pôdy
RSD - ročná sadzba dane

Hodnota pôdy*
Orná pôda (ďalej OP)                                                                              0,8713 €/m2
Trvalý trávny porast (ďalej TTP)                                                            0,1258 €/m2
Záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                          4,64 €/m2
Stavebný pozemok                                                                                  46,47 €/m2

*HP   - hodnota pôdy je uvedená v prílohe č. 1 a 2 Zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej o miestnych daniach).

Sadzba dane je určená vo 19/2014 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa(ďalej VZN):

Správca dane určuje pre pozemky na území mesta Šaľa ročnú sadzbu dane z pozemkov:

1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,27 %,
2. záhrady 0,80 %,
3. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,80 %,
4. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,27 %,
5. stavebné pozemky 0,55 %.

 

Príklad :
Výmera záhrady =100 m2
Hodnota = 4,64 €/m2
Ročná sadza dane v zmysle platného VZN = 0,80% €/m2
D = V x HP x RSD
DAŇ = 100m2 x 4,64 €/m2 x 0,80 %
DAŇ = 3,712€Daň zo stavieb

Výpočet :
D = V x RSD  alebo
D = V x RSD x príplatok za podlažie
D     - daň
V     - výmera stavby
RSD - ročná sadzba dane (viď. VZN) nasledovne:

Správca dane určuje pre stavby na území mesta Šaľa ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy:

1. 0,266 EUR stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
2. 0,244 EUR stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
3. 0,458 EUR chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
4. 0,764 EUR samostatne stojace garáže,
5. 0,764 EUR stavby hromadných garáží,
6. 0,764 EUR stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
7. 1,743 EUR priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
8. 2,44 EUR stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
9. 0,877  EUR ostatné stavby.


Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb  príplatok za podlažie vo výške 0,06 EUR za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Príklad:

Výmera stavby /napr. rodinný dom/ =90 m2
Ročná sadza dane v zmysle platného VZN = 0,266 €/m2
Príplatok za podlažie = 0,06 €/m2
D = V x RSD
DAŇ = 90m2 x 0,266 €/m2 alebo
DAŇ = 23,94€
V prípade podlažia
DAŇ = (90m2 x 0,266) + ( 90m2 x 0,06 €)
DAŇ =29,340

Daň z bytov

Výpočet dane z bytov :
D = V x RSD  
D     - daň
V     - výmera bytu
RSD - ročná sadzba dane (viď. VZN ) nasledovne :

Ročná sadzba dane z bytov na území mesta Šaľa je za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome:

1. 0,266 EUR za byty,
2. 0,764 EUR za nebytové priestory slúžiace ako garáž,
3. 1,145 EUR za nebytové priestory,  ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť.

Príklad :

Výmera bytu = 60 m2
Ročná sadza dane v zmysle platného VZN = 0,266 €/m2
D = V x RSD
DAŇ = 60m2 x 0,266 €/m2