Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.10.2017 - 07:41  //  aktualizácia: 24.10.2017 - 07:42  //  zobrazené: 1120

Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa - Zmeny a doplnky č. 3 “- Návrh

Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa

 - Zmeny a doplnky č. 3 “- Návrh“

Oznámenie o začatí prerokovania územnoplánovacej dokumentácie

a výzva k vyjadreniu

___________________________________________________________________________

 

      Mesto Šaľa, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu „Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa  -  Zmeny a doplnky č. 3“.

 

      V súlade s ustanovením § 23 stavebného zákona orgán územného plánovania oznamuje začatie  prerokovania územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa - Zmeny a doplnky č.3“ - Návrh“ (ďalej len „Návrh“) a vyzýva fyzické osoby a právnické osoby, aby sa k nemu vyjadrili. Návrh je zverejnený a prístupný k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Šali, oddelení stratégie a komunálnych činností. Oboznámiť sa s  jeho  obsahom je možné v kancelárii č. 317 MsÚ v Šali. V elektronickej podobe je Návrh prístupný na webovom sídle obstarávateľa, www.sala.sk na adrese: http://sala.sk/clanok/uzemny-plan-centralnej-mestskej-zony .

    

Zároveň Mesto Šaľa zvoláva verejné prerokovanie Návrhu s odborným výkladom spracovateľa  na deň

14.11.2017 (utorok) o 15.00 hod.

v zasadačke na prízemí MsÚ v Šali

Vyjadrenie k Návrhu je možné zaslať do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia na adresu:

Mestský úrad Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností., Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, elektronicky na adresu: mesto@sala.sk

Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.

Prílohy