Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.10.2016 - 13:39  //  aktualizácia: 14.10.2016 - 13:41  //  zobrazené: 1170

Stavebné úpravy bytového domu súp. č. 64 na Ul. P. Pázmaňa 4 v Šali

Vlastníci bytov a nebytových priestorov na Ul. P. Pázmaňa č. 64 v Šali, zastúpení spoločnosťou Bytkomfort s.r.o., so sídlom Ul. SNP č. 9, 940 60 Nové Zámky 

 (ďalej len "stavebník") dňa 24.08.2016 podali žiadosť o vydanie stavebného povolenia na  stavbu:

Stavebné úpravy bytového domu súp. č. 64 na Ul. P. Pázmaňa 4 v Šali

na pozemku register "C" parc. č. 31/2 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:

 • zateplenie obvodového plášťa a štítovej steny tepelnoizolačnými doskami,

 • zateplenie podlahy 9. NP. tepelnoizolačnými doskami,

 • zateplenie stropu 1. PP tepelnoizolačnými doskami,

 • vyhotoví sa nová hydroizolačná vrstva strechy,

 • výmena oplechovania atiky a vonkajších parapetov,

 • oprava odkvapového chodníka,

 • < >

  zateplenie balkónov,

 • výmena výťahu: osobný výťah, typ zariadenia – OV 450, nosnosť: 450 kg – 5 osôb, menovitá rýchlosť: 1,0m/s, zdvih: 24,16 m; počet staníc/nástupíšť: 9, ovládanie: tlačidlové, zmiešané.

   

  Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

  Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do

  7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

  inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

   

  Poučenie:

  Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

  K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

  Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

  Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

  Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní.

  Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

   

   

   

  Oznámenie vyvesené dňa: .....................           Oznámenie zvesené dňa: ..............................

  Pečiatka, podpis                                                   Pečiatka, podpis

   

   

  Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

   

   

   

  Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        

   

   

  Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, UL. P. Pázmaňa č. 64/4 na pozemku register "C" parc. č. 31/2 kat. územie Šaľa 

2. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa   

3. Ing. Lívia Porubská, č. 1660, 925 84 Vlčany

4. MB EURO-MONT, s.r.o., Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa

5. Majes výťahy a eskalátory, a.s., Bojnícka č. 18, 831 04 Bratislava

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

6. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná súp. č. 2/1,

    927 01  Šaľa

7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64,

    949 11  Nitra

8. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Banská Bystrica, Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
 

na vedomie:

9. Bytkomfort s.r.o., SNP č. 9, 940 60 Nové Zámky