Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 18.08.2020 - 11:52  //  aktualizácia: 18.08.2020 - 11:53  //  zobrazené: 923

Správa o činnosti a hospodárení spoločného obecného úradu, ktorého je vaša obec/mesto sídlom za rok 2018 a 2019

číslo: I21/2020

Požadované informácie citujeme:

 

správa o činnosti  a hospodárení spoločného obecného úradu, ktorého je vaša obec/mesto sídlom za rok 2018 a 2019, v zmysle § 20a ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle metodického usmernenia
č. SVS-OMSZV2-2019/016240 zo dňa 25. 11. 2019, t. j. informácie o:

-   zamestnancoch (počty zamestnancov na jednotlivých úsekoch činností, výška úväzku,
       kvalifikácia), 

-   úkonoch (počet úkonov v členení podľa jednotlivých členských obcí a oblasti úkonov
      podľa katalógu úkonov- miestne komunikácie, stavebný poriadok, školstvo, vodná správa,
      iné prenesené pôsobnosti),

-     príjmy SOU (v členení podľa jednotlivých členských obcí a oblasti úkonov),

-   náklady SOU (podľa druhu nákladov- mzdy, pošta, telekomunikačné služby, materiál,
      priestory, energie, IT služby, služobné vozidlo, školenia zamestnancov, ostatné náklady).“

 

 

Sprístupnené informácie:

 

  1. Základné informácie o SOU Šaľa za rok 2018 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 3 strany A4.
  2. Základné informácie o SOU Šaľa za rok 2019 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 3 strany A4.

Prílohy