Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 24.05.2023 - 15:52  //  aktualizácia: 24.05.2023 - 15:53  //  zobrazené: 914

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NR kraja

Informovanie verejnosti

Mesto Šaľa ak dotknutá obec podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon)

informuje verejnosť

o doručení záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“

obstarávateľa Nitriansky samosprávny kraj, Rázusová 2/A, 949 01 Nitra

správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu je zverejnený na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-sociálneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra-1

Do záverečného stanoviska v listinnej podobe  je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na  referáte ŽP OIaKČ  Mestského úradu v Šali. V prípade záujmu o nahliadnutie do záverečného stanoviska je potrebné dohodnúť stretnutie telefonicky na čísle uvedenom vyššie.     

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                     Mgr. Jozef Belický                                                                                                                                                   

                                                                                                               primátor