Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 15.03.2012 - 10:52  //  aktualizácia: 15.03.2012 - 11:19  //  zobrazené: 2088

Poskytnutie smernice o činnosti ZPOZ

číslo: I47/2011

Požadované informácie:

1. Poskytnutie smernice o činnosti ZPOZ.
2. V súvislosti s činnosťou ZPOZ v roku 2011 súpis podujatí, pri ktorých účinkovali členovia ZPOZ-u a boli za účinkovanie honorovaní.
3. Kto každý z členov ZPOZ-u má nárok na ošatné.
4. Koľko finančných prostriedkov bolo v rokoch 2010 a 2011 použitých z rozpočtu mesta na financovanie prevádzky zimného štadióna, športovej haly, futbalového štadióna, kolkárne a plavárne a.s Duslo Šaľa.
5. MsZ schválilo úver vo výške 400 tis. Eur, na ostatnom zastupiteľstve nebola daná informácia o tom, aký je stav realizácie poskytnutia tohto úveru pre mesto, žiadam o  poskytnutie tejto informácie.

Sprístupnené informácie:

k bodu číslo:

1. a 3. Smernica Zboru pre občianske záležitosti mesta Šaľa  - v prílohe 
2. Súpis podujatí – v prílohe
4. Prehľad nákladov za roky 2010 a 2011 ku dňu 18. 10. 2011 – v prílohe
5. MsZ schválilo uznesením č. 10/2011 – VIII. úver na rok 2011 vo výške 400 000,- EUR   na investičné akcie realizované a hradené v roku 2011. Po schválení prebehlo  rokovanie s Dexia Bankou Slovensko, a.s., kde predstavitelia banky oznámili  predstaviteľom mesta, že predstavenstvo banky mestu úver neposkytne, môžeme postupovať len v zmysle úverových zmlúv, kde bez súhlasu Dexia banky môžeme realizovať úver cez inú banku, avšak len do výšky 1/12 podielových daní  predchádzajúceho roka. Keďže už mesto má kontokorentný úver v inej banke vo výške 214 000,- EUR, mohlo mesto požiadať o investičný úver na rok 2011 len vo výške 160 000,- EUR. Úverovú zmluvu na 160 000,- EUR mesto podpísalo s UniCredit Bank  Slovakia, a.s. za nasledovných podmienok:
          - čerpanie úveru: do 31.12.2011 na investičné akcie mesta, ktoré boli uhradené  
            z vlastných zdrojov,
          - úroková sadzba: 1M EURIBOR + 3,30 % p.a.
          - poplatok za poskytnutie úveru 0,5% (800,- EUR)
          - doba splatnosti: 31.12.2016
          - odklad platenia istiny 1 rok
          - poplatok za predčasné splatenie úveru 0,- EUR.

Prílohy

Príloha

(pdf - 312.07 kB)