Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 30.07.2020 - 13:54  //  aktualizácia: 30.07.2020 - 13:54  //  zobrazené: 579

Pokuta v súvislosti so zákazkou "Osobné motorové vozidlo" vo výške 1 000 EUR

číslo: I15/2020

Požadované informácie citujeme:

 

„ Úrad pre verejné obstarávanie udelil v roku 2016 účastníkovi konania Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa pokutu za porušenie predpisov o verejnom obstarávaní (§ 149
ods. 2 písm. i) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 30. 10. 2015) v súvislosti so zákazkou "Osobné motorové vozidlo" pokutu vo výške 1 000 EUR.

V súvislosti s uvedeným rozhodnutím o správnom delikte žiadam o poskytnutie informácie:

 

 1. Uplatnil si verejný obstarávateľ/obstarávateľ Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa akýkoľvek nárok na náhradu škody, regresný nárok, zmluvnú pokutu alebo akúkoľvek inú kompenzáciu finančného charakteru v súvislosti s daným porušením predpisov o verejnom obstarávaní? Ak áno, voči akej osobe a v akej výške (v prípade fyzickej osoby žiadam uviesť len pracovné alebo funkčné zaradenie alebo iný zmluvný vzťah)?

 

 1. Uplatnil verejný obstarávateľ/obstarávateľ  Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa akékoľvek opatrenie pracovnoprávneho alebo obdobného charakteru  súvislosti
  s daným porušením predpisov o verejnom obstarávaní? Ak áno, voči akej osobe a akým spôsobom (v prípade danej fyzickej osoby žiadam uviesť len pracovné alebo funkčné zaradenie alebo iný zmluvný vzťah)?

 

 1. Prijal verejný obstarávateľ/obstarávateľ  Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa v súvislosti s daným porušením predpisov o verejnom obstarávaní akékoľvek opatrenia na predchádzanie podobným porušeniam v budúcnosti? Ak áno, aké?

 

 1. Aké boli príjmy a výdavky subjektu Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
  v roku 2016, z toho bežné výdavky, a z toho celkové personálne náklady (t. j. mzdy, platy, odmeny a povinné poistenie osôb v pracovnom, služobnom, štátnozamestnaneckom
  a obdobnom vzťahu so subjektom Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, vrátane štatutárneho orgánu, respektíve členov štatutárneho orgánu).“

 

Sprístupnené informácie:

 

 1. Mesto Šaľa si neuplatnilo akýkoľvek nárok na náhradu škody, regresný nárok, zmluvnú pokutu alebo akúkoľvek inú kompenzáciu finančného charakteru.

 

 1. Mesto Šaľa nevykonalo akékoľvek opatrenie pracovnoprávneho alebo obdobného charakteru.

 

 1. Mesto Šaľa ako verejný obstarávateľ má prijatú smernicu o verejnom obstarávaní, v ktorej vymedzil proces a postupy vo verejnom obstarávaní jednotlivými organizačnými útvarmi. Vykonáva priebežne vzdelávanie zamestnancov v oblasti verejného obstarávania
  v súvislosti s legislatívnymi zmenami a aplikáciou postupov vo verejnom obstarávaní.
   
 2. Rok 2016:

príjmy mesta Šaľa:                          16 035 840 EUR

      výdavky mesta Šaľa:                       15 282 510 EUR

      z toho bežné výdavky:                    12 875 161 EUR

      z toho celkové personálne náklady:  7 589 073 EUR.