Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 08.12.2011 - 13:13  //  aktualizácia: 08.12.2011 - 13:14  //  zobrazené: 3110

Počet obyvateľov v meste Šaľa k 31. 12. 2010, resp. posledný relevantný údaj nie starší ako 5 rokov

číslo: I30/2011

Požadované informácie:

1. Počet obyvateľov  v meste Šaľa k 31. 12. 2010, resp. posledný relevantný údaj nie starší ako 5 rokov.

2. Názov skládky odpadov, sídlo a názov spoločnosti,  s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu na skládkovanie tuhého komunálneho odpadu (ďalej TKO).

3. Finančné prostriedky, ktoré vynaložilo mesto na odpadové hospodárstvo v roku 2010.

4. Cena za uloženie TKO  na skládke TKO  k 30. 09. 2011 tona/EURO.

5. Cena za odvoz odpadu pre fyzické osoby (obyvatelia) k 30.9.2011, ktorú platilo mesto zazmluvnenej spoločnosti (bez nákladov za skládkovanie TKO):
  120 l zberná nádoba                          1 ks/EURO,
              140 l zberná nádoba                          1 ks/EURO,
              240 l zberná nádoba                          1 ks/EURO,
           1 100 l zberná nádoba (kontajner)       1 ks/EURO.

6. Cena za odvoz odpadu pre právnické osoby (podnikatelia) k 30.9.2011, ktorú platilo mesto zazmluvnenej spoločnosti: 
   120 l zberná nádoba                          1 ks/EURO,
   140 l zberná nádoba                          1 ks/EURO,
   240 l zberná nádoba                          1 ks/EURO,
1 100 l zberná nádoba (kontajner)       1 ks/EURO.

7. Cena za nájom zberných nádob (náklady mesta): 
   120 l zberná nádoba                          1 ks/EURO,
               140 l zberná nádoba                          1 ks/EURO,
               240 l zberná nádoba                          1 ks/EURO,
               1 100 l zberná nádoba (kontajner)    1 ks/EURO.

8. Cena za dopravné náklady motorového vozidla k 30.9.2011, ktorú platilo mesto zazmluvnenej spoločnosti (ak je cena rôzna napr. mot. vozidlo do 7 ton, nad 7 ton a pod. žiadam uviesť)                           1 km/EURO.

9. Cena za prenájom veľkoobjemového kontajnera (VOK) k 30.9.2011, ktorú platilo mesto zazmluvnenej spoločnosti:                                                                        
  VOK      5 až 7  m3                             deň/EURO,
  VOK    15 až 35 m3                            deň/EURO.
10. Cena za odvoz veľkoobjemového kontajnera (VOK) k 30.9.2011, ktorú platilo mesto zazmluvnenej spoločnosti:
   VOK      5 až 7  m3                             1 ks/EURO,
               VOK   15 až 35 m3                             1 ks/EURO.

Sprístupnené informácie:

1. Počet obyvateľov k 31. 12. 2010: 23 764
2. Mesto má uzatvorenú zmluvu na skládkovanie tuhého komunálneho odpadu
so spoločnosťou SITA Slovensko, a.s. Bratislava, Kukuričná 8, 831 03  Bratislava, sídlo skládky tuhého komunálneho odpadu  je v Kalnej nad Hronom.
3. Finančné prostriedky, ktoré mesto vynaložilo na odpadové hospodárstvo za rok 2010: 770 102 Eur.
4. Cena za uloženie TKO  na skládke TKO  k 30. 09. 2011: cena za 1 tonu je 48,18 Eur + DPH + základný poplatok v zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších zmien.

K bodom č. 5., 6., 7., 8., 9. a 10.:

Cena za zber (vrátane nájmu za nádobu) a odvoz odpadu je 0,03 Eur za 1 tonu + DPH (bez ohľadu na veľkosť, druh nádoby a frekvenciu vývozu, ako aj na to, či sa vyváža od občanov alebo od právnických osôb).