Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 20.12.2020 - 10:11  //  aktualizácia: 20.12.2020 - 10:12  //  zobrazené: 1305

Ohľadom cyklotrasy do Dusla, výber dodávateľa (zhotoviteľa a stavebný dozor) tohto diela

číslo: I40/2020

Požadované informácie: ohľadom cyklotrasy do Dusla, výber dodávateľa (zhotoviteľa a stavebný dozor) tohto diela:

  1. Ako sa vyberali dodávatelia a prečo ste sa rozhodli práve pre týchto?
  2. Menovite kto pripravil kritériá a celý výber, ako prebiehal výber, kto navrhol dodávateľov, kto to schválil?
  3. Ako to mienite riešiť (riešenie, termíny, zodpovednosť) aby ste dodržali zákon a aké následky to bude mať pre zodpovedných?
  4. Čo pre Vás z toho vyplýva pre budúce verejné obstarávania?

 

Odkaz na zverejnené informácie a sprístupnené informácie:

 

Odkaz na zverejnenú informáciu:

 

Nakoľko požadujete informácie, ktoré už boli zverejnené, oznamujeme Vám údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnených informácií:

 

K bodom č. 1 a 2:

Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu:

 

Stavebné práce:

Dokumenty v profile na UVO:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/413222?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=4251

 

Stavebný dozor:

Dokumenty zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa:

výzva

https://sala.sk/data/esam/pp/f325-1-1.pdf

vyhodnotenie

https://sala.sk/data/esam/pp/f325-2-1.pdf

zmluva

https://sala.sk/data/esam/ico/f11119-1.pdf

 

Ďalšie požadované informácie sprístupňujeme nasledovne:

K bodom č. 1 a 2:

 

Stavebné práce:

Materiál číslo F 9/7/2018 Zmluva o dielo č. 537/2018 na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ - vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 3 strany A4.

 

Stavebný dozor:

Záznam z prieskumu trhu - vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 3 strany A4.

 

  1. Záručná doba pre zhotoviteľa  diela bola v zmysle zmluvy o dielo stanovená na 60 mesiacov od odovzdania a prebratia diela. Zhotoviteľ diela akceptoval reklamáciu vád diela a stanovil odstránenie vád v termíne do 31. 10. 2020. Zodpovedným je počas trvania záručnej doby v zmysle zmluvy o dielo zhotoviteľ.
  2. Mesto Šaľa vykonáva všetky verejné obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

Prílohy