Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 18.05.2023 - 09:57  //  aktualizácia: 18.05.2023 - 09:57  //  zobrazené: 866

Ohľadne zrušenia VZN 16/2003 (údajne z dôvodu zmeny legislatívy), ktoré regulovalo vylepovanie plagátov a iných reklamných informácií

predkladateľ: Mgr. Miloslav Kollár

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 4. mája 2023

V rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 04. 05. 2023, ste podali písomné interpelácie v znení:

 1. V minulosti bolo zrušené VZN 16/2003 (údajne z dôvodu zmeny legislatívy), ktoré regulovalo vylepovanie plagátov a iných reklamných informácií v rámci mesta (aj) mimo volebnej kampane. V súčasnosti v Šali vidno evidentný nárast vizuálneho smogu v meste
  a “načierno” vylepovaných plagátov či politických reklám, napríklad na zastávkach. Existuje v súčasnosti iné nariadenie mesta, ktoré by túto oblasť, mimo volebnej kampane, efektívne regulovalo a zodpovedné osoby postihovalo? Pokiaľ nie, umožňuje aktuálna legislatíva prijať podobné VZN, ktoré by upravovalo oblasť vylepovania plagátov
  a “vizuálneho smogu”, aj mimo volebnej kampane s cieľom jeho zníženia
  ?

 1. Na ostatnom zastupiteľstve bola schválená kúpa budovy plavárne, ktorej celková rekonštrukcia si bude vyžadovať milióny eur, čo bude mať pravdepodobne značný dopad na mestský rozpočet. Táto rekonštrukcia sa zrejme nevyhne viacerým problémom, ako
  v prípade rekonštrukcie strechy Preto sa chcem v tejto súvislosti opýtať, aké konkrétne práce či činnosti boli zahrnuté pod faktúrou č. 243/2023 Daniel Bukov OK TEAM s.r.o.. V prípade, že išlo napríklad o posudok, chcem požiadať o jeho zaslanie

 1. Napriek opakovaným reklamáciám je cyklotrasa do Dusla stále v zlom stave, na viacerých miestach burina opäť “prerazila” asfalt. Preto sa chcem opýtať:
  a)  v akom stave sú aktuálne podané reklamácie? Bude sa cyklotrasa kompletne
          opravovať tak, aby bola niekedy v normálnom stave? Je predsa evidentné, že len
          preflakovanie asfaltu problém nevyrieši a vady oveľa zásadnejšie.

b)    vyvodilo mesto právne či finančné dôsledky za toto sfušované dielo voči zhotoviteľovi,
       respektíve voči stavebnému dozoru
.

 1. V akom štádiu sú plány na umiestnenie zastávok MHD (priamo) pred polikliniku,
  o ktorých sa diskutovalo na/po marcovom zastupiteľstve? Dostane verejnosť reálnu možnosť pripomienkovať umiestnenie týchto zastávok, prípadne úpravu trasy spojov na linke č.2
  ?

 1. Chcem požiadať o zoznam reportáží alebo ďalších mediálnych výstupov (stačí názov jednotlivých reportáží, prípadne linky na ne) o meste vysielaných televíziou KREA
  v období január-apríl 2023 (podľa jednotlivých mesiacov), ktoré vznikli na základe zmluvy uzatvorenej medzi mestom Šaľa a touto televíziou. Malo by ísť o 10 reportáží mesačne. Zároveň sa chcem opýtať, prečo televízia KREA na začiatku alebo na konci reportáže neinformuje, že reportáže vznikli na základe zmluvy s mestom Šaľa

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

    1. V rámci územia obce môže dochádzať k vylepovaniu najrôznejších oznamov formou plagátov. Tie môžu mať podobu predvolebnej agitácie v rámci volebnej kampane alebo iného druhu oznamov. Tieto dva druhy je potrebné dôsledne rozlišovať, pretože v prvom prípade ide o prenesený výkon štátnej správy a každá obec je povinná vydať všeobecne záväzné nariadenie na reguláciu týchto vzťahov, zatiaľ čo v druhom prípade ide o výkon samostatnej pôsobnosti obce a tá môže, ale aj nemusí túto problematiku nariadením upraviť. V každom prípade ale musí ísť o dve samostatné nariadenia; v zmysle záverov prokuratúry nie je možné tieto dve oblasti spájať do jedného nariadenia.

Obec však môže formou VZN regulovať aj vylepovanie ostatných plagátov na objektoch v jej vlastníctve (obec nemôže regulovať vylepovanie plagátov na objektoch vo vlastníctve iných subjektov, pretože tie sa o tom môžu slobodne rozhodnúť). Živelné vylepovanie totiž môže v prípade fyzickej osoby zakladať skutkovú podstatu priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v prípade právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa skutkovú podstatu správneho deliktu podľa § 27b ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Vylepovanie ostatných plagátov je upravené v Prílohe č. 8 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov.

    1. Statické posúdenie je k dispozícii k nahliadnutiu na MsÚ, kancelária číslo 4.10, tretie poschodie – kontaktná osoba Ing. Čibrik.

    1. a)  Posledná reklamácia bola odoslaná zhotoviteľovi dňa 25. 4. 2023. Dňa 2. 5. 2023 bola
          doručená odpoveď na reklamáciu mestu Šaľa, v ktorej nám zhotoviteľ oznámi termín
          a postup prác.
 1.   Pri každej reklamácii bol zhotoviteľ súčinný a zabezpečil odstránenie nedostatkov.

    1. Plánom na umiestnenie zastávok priamo pred budovou polikliniky mesto nedisponuje, nakoľko je to pri momentálnych technických, majetkových (jediný pozemok vo vlastníctve mesta, slúži ako heliport), dopravných a finančných pomeroch nerealizovateľné.

    1. Regionálna televízia RTV Krea má na základe zmluvy o spolupráci pri televíznom vysielaní zadefinovaných najviac 10 príspevkov mesačne odvysielaných vo vysielacej štruktúre RTV Krea. Spravidla v každom mesiaci spracujú a odvysielajú viac reportáží, pričom tie nie sú predmetom zmluvy. Okrem uvedených príspevkov si v ich vysielacej štruktúre nájdu miesto aj tzv. „Bez komentára“ z rôznych kultúrnych či športových podujatí, o ktorých však presný prehľad nemáme, tie totiž nie sú archivované na stránke televízie a nie sú ani predmetom zmluvy.

Zoznam odvysielaných príspevkov z mesta Šaľa za obdobie január – apríl 2023:

január

Zber vianočných stromov

Klzisko je ešte zatvorené

Zatraktívnenie stredných škôl v Šali

https://www.rtvkrea.sk/plesova-sezona-zacina

Požiar chatky (FLASH)

Zabudnutá artézska studňa

Referendum sa blíži

Prvý zber použitého oleja v roku 2023

Začali s výstavbou ihriska

Do školy pribudli moderné stroje

Ako prebiehalo referendum

Klzisko je pripravené

Výsledky referenda v našom regióne

Medzinárodná súťaž gymnastiky

Nehoda na prechode

Zavítali medzi nich poľovníci

Mestám a obciam zhasína nádej

Aké projekty sa plánujú zrealizovať v roku 2023

Inklúzia v materskej škole

február

Ktoré mená boli najpoužívanejšie

Pokuta za nájomné byty

Akcia reflex

Prepichnuté gumy a krádež katalyzátora

Chystá sa nočné korčuľovanie

Odborný workshop s víťazom veľkej pardubickej

Winter classic v Šali

Fašiangovalo sa aj v Šali

Z dvoch studní nepite

Slávili teplákový deň

Jarní táborníci

Zasadia nové stromy

Odchyt holubov

Vyučovanie z konského chrbta

Ocenili aktivity mladeže

Webinár o 3D tlači

Policajti zasahovali na svadobnom obrade

marec

Umenie v umení

Zábavný marec v šalianskej knižnici

(Ne)odstrániť basketbalový kôš

Šaliansky jarmok viac tradičný

Oslávili sviatok žien

Odkúpia ju za symbolickú cenu

Falošný poplach (FLASH)

Kontajner s azbestom zmizne

Nový predseda kraja v Šali

V Šali bola nahlásená bomba

Do Šale zavítala vzácna návšteva

Esej Jána Johanidesa

Návrhy na Tvorivý čin roka

Riešili problémy v okrese

Po anglicky odmalička

Azbest už odstránili

Ako prebiehajú práce

Lesná pedagogika v škôlke

Okúpali sa vo Váhu

Zaujímavosti za bránami archívu

Vzdelávanie pre učiteľov

Škôlkari spoznali ľudové tradície

Oslávili Deň vody

Rozširujú cestu

Schválili odkúpenie plavárne

Nový povrch ihriska

Budú mať MHD bezplatne

Odvďačili sa pedagógom

Balíky pomoci

Detský javiskový sen (FLASH)

apríl

Úcta padlým Šaľanom

Ožili Veľkou nocou

Hľadajú kompromis

Ukáž, čo vieš

Zatraktívňujú výučbu

Obvinili šíriteľa poplašnej správy (FLASH)

Víkendová cyklovačka

Vesmír očami detí

Ďalší Davidov úspech

Večianska paleta

Svet umelej inteligencie

Šalianska ZUŠ oslavuje 70. výročie

Šaliansky Maťko opäť potešil

Novinky na Behu nočnou Šaľou

Čoskoro začnú práce v lesoparku

Ukrajinci v škole

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracovali:

Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca oddelenia organizačného a správneho

Ing. František Čibrik, vedúci oddelenia investícií a komunálnych činností

Mgr. Erika Kollerová, referent pre komunikáciu MsÚ Šaľa