Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 16.04.2024 - 14:39  //  aktualizácia: 16.04.2024 - 14:40  //  zobrazené: 250

Ohľadne dani za ubytovanie

číslo: I16/2024

Požadované informácie citujeme:

  1. Máte zavedenú daň za ubytovanie?
  2.   Odvádza vašej obci nejaká online platforma daň za ubytovanie za nejakého platiteľa tejto
      dane?
  3. Oznámil nejaký platiteľ dane za ubytovanie vašej obci, že namiesto neho bude túto daň vyberať online platforma ako zástupca platiteľa dane? (podľa §41a ods. 3 zákona o miestnych daniach)
  4. Máte s nejakým zástupcom platiteľa dane (platformou) uzatvorenú dohodu o náležitostiach rozsahu a spôsobu vedenia evidencie na účely platenia dane za ubytovanie podľa §41c ZoMD? Prípadne inú obdobnú dohodu?

Sprístupnené informácie:

  1. Mesto Šaľa má zavedenú daň z ubytovania.
  2. V  meste  Šaľa   neodvádza  žiadny  platiteľ   daň z  ubytovania   prostredníctvom   online platformy.
  3. Žiadny platiteľ dane za ubytovanie takúto skutočnosť neoznámil.
  4. Mesto Šaľa nemá uzatvorenú takúto dohodu.