Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 06.10.2023 - 12:42  //  aktualizácia: 06.10.2023 - 12:43  //  zobrazené: 537

Ohľadne budovy na Palárikovej Družstevnej ulici

predkladateľ: Mgr. Miloslav Kollár

Vec

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 21. septembra 2023

V rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 21. 09. 2023,
ste predniesli ústnu interpeláciu v znení:

 1. „to je vlastne od voliča alebo input od vlastne ľudí, takže je to otázka ohľadom budovy na Palárikovej Družstevnej ulici, kde sídli napr. OZ Mamy Mamám, údajne strecha, na streche je upchatá vpusť, strecha preteká a vlhne panel, ktorý ju drží, dochádza tak k poškodzovaniu budovy, no a ja by som sa chcel opýtať, že či sa o tom vie a prečo nedošlo k opravám týchto problémov a či sa môže vylúčiť, že nedôjde k znehodnocovaniu tejto budovy v dôsledku zanedbávania, údržby a následne k jej odpredaju.“

Ďalej ste podali písomné interpelácie v znení:

 1. Prečo v Šali nie je možné vyhadzovať kuchynský odpad do kontajnerov na BRKO v obyčajných alebo biologicky rozložiteľných vreckách? Zaujíma ma to predovšetkým s ohľadom na to, že Bratislava vyváža/vyvážala BRKO do rovnakej bioplynky ako Šaľa a tieto vrecká používa a dokonca ich na začiatku dávala občanom bezplatne.

 1. a)     Má v súčasnosti mestský úrad v platnosti pravidlá či inštrukcie pre zamestnancov
        mesta ako komunikovať s verejnosťou na sociálnych sieťach? Ak áno, riešia tieto
        pravidlá napríklad agresívny, urážlivý či posmešný štýl vyjadrovania sa zamestnancov
        voči občanom mesta? Sú tieto pravidlá verejne dostupné? 

b)   Zaznamenalo či riešilo vedenie mestského úradu s niektorým zamestnancom či
zamestnankyňou v roku 2022 alebo 2023 nevhodné vyjadrenia na sociálnych sieťach
na adresu občanov? Ak áno, s akým výsledkom

 1. V návrhu komunitného plánu sociálnych služieb je pri úlohe “Zakúpenie pomôcok pre zdravotne postihnutých pre účely zapožičania pomôcok v dennom centre zdravotne postihnutých” uvedené, že na plnenie neboli vyčlenené prostriedky v rozpočte mesta. Preto sa chcem opýtať:

a)   prečo nedošlo k vyčleneniu finančných prostriedkov pre túto oblasť?

b)   aké sú (odhadované) ročné náklady, aby takáto možnosť zapožičania zdravotných pomôcok v meste mohla začať reálne fungovať?

 1. Vzhľadom na minulé vyjadrenia predstaviteľov mesta, že na mestských pozemkoch už takmer nie je kde vysádzať stromy, sa chcem opýtať:

a)   zvažuje mesto obdobný projekt ako spustilo mesto Trnava: “Projekt strom do domu”. V ňom majitelia rodinných domov so záhradou či súkromným mestom môžu, cez online dotazník, požiadať mesto o mestský (ovocný alebo okrasný) strom podľa svojho výberu.

b)   aké by boli približné náklady pre mesto, ak by chcelo darovať takto 50 alebo 100 stromov ročne?

 1. Občania sa na nás obrátili s informáciou, že (mestské) čistiace autá chodia po meste bez toho, aby niečo čistili a len “naprázdno” jazdia po meste.

a)   Zaznamenalo mesto podobný problém?

b)   Akým spôsobom je kontrolovaná kvalita odvedenej práce pri tejto činnosti a nie len odjazdené kilometre

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

Odpoveď na ústne prednesenú interpeláciu:

    1. Ďakujeme za podnet, Vami uvedené údaje boli trochu nezrozumiteľné, z Vášho podnetu sme nevedeli, či je upchatá vpusť alebo je upchatá rína na jednej z budov areálu bývalej MŠ J. Palárika. Pre istotu sme zadali skontrolovanie oboch – aj kanalizačnej vpuste aj všetky ríny na objektoch bývalej MŠ J. Palárika. Následne, podľa výsledkov kontroly sme zistili, že ani kanalizačná vpusť nie je upchatá a upchaté nie sú ani ríny na pavilóne, v ktorom sídli OZ Mamy mamám. Takisto nezateká roh  v miestnosti zo strechy, lebo nie je zatečené ani 1.poschodie (ak by malo ísť o zatekanie zo strechy). Avšak zistili sme, že v tesnej blízkosti budovy vyrastajú dva stromy, ktorých korene prerastajú do kanalizácie a narúšajú základy budovy. O povolenie na výrub stromov sme už požiadali Okresný úrad v Šali.

Kontrolou bolo zistené, že sa olupuje omietka zo stropu a opadáva. Vzhľadom k tomu, že z týchto priestorov sa nekumuluje žiadne nájomné, prenajímateľ nemá  rozpočtované žiadne finančné prostriedky na opravy.

Poznamenávame, že v zmysle čl. VII zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 111/2006 a následne č.  657/2011 nájomca je povinný vykonávať bežnú údržbu prenajatých priestorov na vlastné náklady. Takisto je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv väčšieho rozsahu a umožniť ich vykonanie, inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla. Ak opadáva omietka, máme za to, že po 17 rokoch nájmu je povinnosťou Nájomcu vykonať hygienické maľovanie a odstrániť opadávajúcu omietku.  

Záverom uvádzame, že prenajímateľovi telefonujú ľudia, ktorí v predmete nájmu mali oslavu, že okamžite máme odstrániť nedostatky – zateká stena, ale Prenajímateľ nebol do dnešného dňa informovaný o tom, že Nájomca prenajíma tieto priestory na iné účely, ako je dohodnutý účel nájmu spočívajúci vo „verejnoprospešnej a sociálnej činnosti materského centra“ čl. V. zmluvy o nájme nebytových priestorov č.  657/2011.

K Vašej otázke ohľadne prípadného predaja uvádzame nasledovné: Mesto Šaľa môže svoj majetok predať len jedným zo spôsobov uvedených v zákone č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a postupom podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa. Poznamenávame, že ktorýkoľvek zo spôsobov predaja by mesto Šaľa zvolilo, musí tento spôsob schváliť mestské zastupiteľstvo. Areál bývalej MŠ na ul. Šafárika majú v nájme resp. výpožičke štyri právnické osoby a aj napriek tomu, že príjem z nájmu je minimálny, mesto Šaľa od roku 2017 investovalo do budov v areáli bývalej MŠ J. Palárika celkovo 56 191,87 EUR.  

Aj tento areál bývalej MŠ J. Palárika by si zaslúžil rozsiahlu rekonštrukciu, avšak finančné prostriedky nie je možné z eurofondov získať, nakoľko sú nájomcami tretie osoby a mesto Šaľa v tohtoročnom rozpočte nemá viazané finančné prostriedky na rekonštrukciu. Ako poslanec mestského zastupiteľstva môžete pri rokovaní o rozpočte na rok 2024 predniesť svoj návrh na zmenu .

Budeme veľmi radi, ak budete OSMaZM so svojimi podnetmi priamo kontaktovať, aby sme mohli v reálnom čase reagovať a zabezpečiť prípadné odstraňovanie nedostatkov v rámci možností rozpočtu.

Odpovede na písomne podané interpelácie:

    1. Mesto Šaľa nezakázalo  vyhadzovať BRKO vo vreckách. Požiadali sme občanov, že pokiaľ to je možné, aby sa vrecká do odpadu  nedávali.  V bioplynovej stanici ako aj v Zdrojoch Zeme kam teraz odpad nosíme sa tieto vrecká vyberajú. Používajú sa na to šnekové dopravníky a tieto sa pri veľkom množstve vreciek  a iných nečistôt zahltia a kazia.  Chceme sa vyhnúť takýmto problémom, ktoré nám následne zvyšujú cenu za zhodnotenie odpadu.

    1. a)   Mesto Šaľa má vypracovaný etický kódex, ktorý je verejne dostupný aj na webovej    stránke mesta, je to všeobecný kódex zamestnancov mesta, ktorého súčasťou je aj       komunikácia s verejnosťou:

https://sala.sk/data/component_file/100/97/f227.pdf

b) Vo vami spomínanom období vedenie mesta neeviduje nevhodné vyjadrenia na sociálnych sieťach na adresu občanov z profilu MsÚ Šaľa, cez ktorý mestský úrad komunikuje. Samozrejme sú prípady, ak predmet odpovede zo strany mestského úradu sa niektorým komunikujúcim na sociálnej sieti nepáči, nesúhlasia s predmetom odpovede a reagujú naň kriticky - pretože ak niekto pošle podnet a mesto mu nemôže z istých dôvodov vyhovieť, odosielateľovi sa odpoveď zrejme nebude páčiť. Ale spôsob komunikácie mesta je vždy asertívny, ústretový a zodpovedný zamestnanec komunikuje s obyvateľmi cez sociálne siete častokrát mimo bežného pracovného času, aj vo večerných hodinách či cez víkendy – aj to svedčí o ústretovosti mestského úradu voči obyvateľom komunikujúcim cez sociálne siete.

    1. Garantom tejto úlohy je mesto Šaľa s využitím partnerstva so zdravotnými poisťovňami. Dôvodom, prečo neboli vyčlenené prostriedky, je nedostatok zdrojov v rozpočte mesta v ostatných rokoch, ktoré umožnili sanovať len nutné prevádzkové náklady existujúcich sociálnych služieb bez možnosti financovať rozvojové programy. Napriek tomu na komunitnej či občianskej báze možnosť zapožičania zdravotných pomôcok v meste prostredníctvom Denného centra zdravotne postihnutých fungovala. Požičiavali sa pomôcky, ktoré sa získali v minulosti z rôznych zdrojov (vozíky, palice, barly, polohovacia posteľ), ktoré sa postupne dopĺňali o nepoužívané zdravotnícke pomôcky od obyvateľov mesta, ktorí ich na tento účel darovali dennému centru. Väčšinou išlo o krátkodobé zapožičanie, kým si odkázané osoby vybavili a prevzali zdravotnícku pomôcku, na ktorú mali nárok zo svojho zdravotného alebo sociálneho poistenia. Existencia právnej úpravy, ktorá zaručuje každému poistencovi zákonný nárok na  zdravotnícku pomôcku indikovanú príslušným zdravotníckym zariadením je dôvodom, prečo v ďalšom období považujeme za dostačujúce ich zapožičiavanie na komunitnej báze na preklenutie obdobia od vzniku jej potreby do jej reálneho dodania zdravotnou či sociálnou poisťovňou

    1. a)   Mesto neuvažuje s uvedeným projektom. Ovocné stromy nie sú vhodné ako náhradná  výsadba za vyrúbané stromy, z dôvodu ich nízkeho veku. Pri náhradnej výsadbe drevín             je potrebné uprednostňovať  geograficky pôvodné a tradičné druhy drevín.

Geograficky pôvodnými a tradičnými druhmi drevín sú domáce druhy, vzniknuté na mieste svojho terajšieho výskytu a dlhodobo sa uplatňujúce v drevinovej skladbe záujmovej oblasti : lipa, javor,  jaseň,  hrab, breza, topoľ, vŕba, jelša. Za tradičné druhy sú považované aj nepôvodné druhy starých kultúrnych (pestovaných) drevín, dlhodobo sa uplatňujúce v drevinovej skladbe posudzovanej lokality. Patria sem napríklad orech vlašský, gaštan jedlý, moruša biela, moruša čierna alebo pagaštan konský. Projekt výsadieb ovocných druhov stromov sa realizuje aj v meste Šaľa prostredníctvom grantov napr. z Nadácie Ekopolis, ide prevažne o výsadby v areáloch základných škôl
(ZŠ J. C. Hronského).

b)   2000,- Eur/ročne

    1. a)   Mesto doposiaľ nezaznamenalo podobný problém.

b) Čistiace auto má vypracovaný harmonogram prác, podľa ktorých čistí miestne komunikácie. Pri čistení sa po určitej dobe naplní nádrž na odpad a v tom prípade musí ísť vyprázdniť obsah na zberný dvor, ktorý sa nachádza na ulici Fraňa Kráľa v mestskej časti (Veča), preto mohli občania vidieť auto ísť po moste (naprázdno) jedná sa o prejazdy. Kontrola sa vykonáva denne.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracovali:

Ing. František Čibrik, vedúci oddelenia investícií a komunálnych činností

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta

Mgr. Erika Kollerová, referent pre komunikáciu MsÚ Šaľa

Helena Kysučanová, referent dopravy a technických činností

Ing. Gabriela Brániková, referentka životného prostredia

RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS