Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.04.2016 - 11:18  //  aktualizácia: 22.04.2016 - 12:52  //  zobrazené: 4511

Obec Žiharec vyhlasuje výberové konanie na riaditeľku Materskej školy

v zmysle § 4 zákona NR SR  č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje dňom 20.4.2016

        

     V Ý B E R O V É    K O N A N I E

                        na obsadenie miesta

 

riaditeľa (-ky) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda , 925 83 Žihárec

                                                         

                                                        s nástupom od 1.7.2016.

 

Požadovanými predpokladmi sú:
-    odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy podľa § 7 a 34 zákona č. 317/2009  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov  a  vyhlášky MŠ  SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka, ( ovládanie maďarského jazyka je výhodou )
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
Inými požadovanými predpokladmi sú:
- riadiace, komunikačné  a organizačné schopnosti, znalosť príslušnej legislatívy
- osobnostné a morálne predpoklady
- znalosť práce na PC (World, Excel, internet)
- osobnostné a morálne predpoklady
- výhodou je vysokoškolské vzdelanie
- znalosť cudzieho jazyka

Požadované doklady:
-  prihláška do výberového konania
-  overená fotokópia dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
-  profesijný životopis,
-  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
-  lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti,
- doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej činnosti,
-  koncepčný zámer rozvoja materskej školy (1-2 strany/ A4),
-  písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013  
 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín podania prihlášky: do 26.5.2016, do 12 hod.
Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť v uzatvorenej obálke s označením : „Výberové konanie – MŠ  s VJM – Óvoda,  Žihárec – Neotvárať“   na adresu:  Obec Žihárec, Obecný úrad, č. 599, 925 83 Žihárec.
Termín, čas  a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačom, ktorí splnili podmienky výberového konania, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.