Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 12.01.2011 - 12:05  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:37  //  zobrazené: 2329

O dokumentácii, na základe ktorej bolo vydané rozhodnutie o umiestnení značky zákazu státia na ulici Vajanského, Šaľa; a informáciu, ako by sa dala táto značka odstrániť alebo vymeniť za vhodnejšiu

číslo: I35/2010

Požadované informácie:
- o dokumentácii, na základe ktorej bolo vydané rozhodnutie o umiestnení značky zákazu státia na ulici Vajanského, Šaľa; a informáciu, ako by sa dala táto značka odstrániť alebo vymeniť za vhodnejšiu.

Sprístupnené informácie:

Na základe podnetu občanov ul. Vajanského bola dňa 18. 11. 2009 pracovníkom MsÚ Šaľa – referátom dopravy vykonaná tvaromiestna obhliadka. Na základe uvedených skutočností - úzka príjazdová cesta k obytnému domu, absencia chodníka pre peších, nezodpovedné odstavovanie vozidiel na uvedenej príjazdovej komunikácii, ako aj bránenie vo výjazde vozidiel z priľahlého parkoviska, bola nasledovná situácia prejednaná s príslušníkmi mestskej ako aj štátnej polície a vykonaná obhliadka miesta. Obdobná zákazová značka je umiestnená aj na vedľajšej ul. Vajanského, kde je situácia totožná už niekoľko rokov bez pripomienok. Mesto Šaľa podalo dňa 13. 01. 2010 na Okresné riaditeľstvo PZ SR – ODI Nové Zámky pod. č. 4685/2009 žiadosť o určenie umiestnenia trvalého dopravného značenia. Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ SR v Nových Zámkoch vydal po preskúmaní žiadosti súhlasné stanovisko pod. č. ORP-29-11/DI-V-2010 dňa 29. 01. 2010 k riešeniu dopravno-bezpečnostnej situácie v uvedenej lokalite. Pri určovaní dopravného značenia boli brané do úvahy všetky dostupné informácie a možnosti.

Odstránenie alebo zmena takto odsúhlasenej značky je možná, iba ak sa preukáže jej neoprávnenosť alebo dôjde k dopravnej nehode v súvislosti s ňou. O zmene rozhoduje príslušný Okresný dopravný inšpektorát. Dokumentácia k dopravnému značeniu sa nachádza na MsÚ Šaľa - referáte dopravy a je k dispozícii k nahliadnutiu.

Žiadateľ: Jaroslav Jurečka, Vysoké Tatry