Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 18.08.2020 - 11:55  //  aktualizácia: 18.08.2020 - 11:56  //  zobrazené: 591

Na základe zverejňovaných štatistík o činnosti mestskej polície (január – jún 2020) je zrejmé, že takmer všetky prípady rušenia nočného kľudu...

číslo: I25/2020

Požadované informácie:

 

  1. Na základe zverejňovaných štatistík o činnosti mestskej polície (január – jún 2020) je zrejmé, že takmer všetky prípady rušenia nočného kľudu, popíjania na verejnosti, obťažovania okoloidúcich sú riešené iba napomenutím a to aj v prípade opakovania tou istou osobou/osobami. Čo je dôvodom na takýto benevolentný prístup voči páchateľom?
  2. Existuje nejaké nariadenie/inštrukcia/rozhodnutie, aby boli tieto priestupky vyriešené bez finančnej sankcie? Len pripomínam, že len v menšej miere ide o bezdomovcov, od ktorých by bolo vymáhanie finančnej sankcie problematické.
  3. Plánuje vedenie mesta Šaľa/ vedenie Mestskej polície Šaľa v blízkej dobe upraviť tento tolerantný prístup voči páchateľom vyššie spomínaných priestupkov, aj vzhľadom na množiace sa prípady ? (a to mnohé nie sú reálne ani nahlásené MsP).

 

Sprístupnené informácie:

 

  1. Zverejnená štatistika prípadov má informatívny charakter. Neodzrkadľuje celkovú prácu, ako ani celkové množstvo zaznamenaných a riešených udalostí/priestupkov. Všetky priestupky evidované Mestskou políciou Šaľa  sú riešené v zmysle zákona. Tvrdiť na základe iniciálok a veku osoby páchateľa (tak ako sú uvedené v zverejnenej štatistike o činnosti mestskej polície), že sa jedná o tú istú osobu, je prinajmenšom odvážne.
  2. Neexistuje žiadne nariadenie/inštrukcia rozhodnutie, ktoré by určovalo spôsob riešenia jednotlivých priestupkov. Rovnako ako v bode č. 1 nie je možné zo zverejnených údajov tvrdiť, že „len v menšej miere ide o bezdomovcov“. Opak je pravdou, práve pri týchto druhoch priestupkov, ako je popíjanie na verejnosti alebo obťažovanie okoloidúcich, je v drvivej väčšine osobou páchateľa, človek bez domova. Snahou mestskej polície bolo riešením primäť páchateľov k náprave a to ukladaním blokových pokút. Nakoľko však nedisponuje takmer žiadnou hotovosťou, boli im ukladané blokové pokuty nezaplatené na mieste – teda šekom. Tu však vystal problém s ich následným vymáhaním, ktoré jednoducho nebolo možné. Ani formou súdneho exekútora im nebolo možné „odňať“ financie, nakoľko nemajú žiadny (resp. minimálny) príjem a nevlastnia ani žiadny majetok. Následne si exekútor od mesta ako od zadávateľa zákonne uplatňoval uhradenie trov konania. Z týchto dôvodov sa mestská polícia snaží zamedziť takejto protiprávnej činnosti inou formou, ako napríklad spoluprácou s krízovým centrom.
  3. Ku každému priestupku sa pristupuje samostatne podľa jeho povahy, miery zavinenia osobou páchateľa a mierou nebezpečnosti či škodlivosti pre spoločnosť. Všetky tieto skutočnosti zohľadňuje a vyhodnocuje zasahujúci príslušník mestskej polície priamo na mieste a následne je každý jeden priestupok vyriešený v súlade so zákonom.