Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 26.03.2007 - 12:28  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 14:04  //  zobrazené: 2196

Mgr. Monika Ilenčíková, prehodnotenia žiadosti o prenájom verejného priestranstva na ulici Narcisová.

číslo: I21/2005

Mesto Šaľa, zastúpené Ing. Tiborom Baranom, primátorom mesta, Vám na základe žiadosti zo dňa 23.11.2005 o sprístupnenie informácie podľa zákona 211/2000 Z.z. vo veci prehodnotenia žiadosti o prenájom verejného priestranstva na ulici Narcisová, pred vchodom č. 5, ako parkovisko pre osobné motorové vozidlo, dáva nasledovnú odpoveď:

1. e. č.: 7031, sp. č.: 4701 / 2005
2. e. č.: 7031, sp. č.: 4701 / 2005, na uvedenej ulici  boli  zaslané  dve  výzvy  na   odstránenie
    dopravného značenia: SA 060 AM a SA 186 AR .
3. e. č.: 3943, sp. č.: 2837 / 2005
4. pani Marta  Mršková,  ktorej  bolo  prenajaté  miesto, je  držiteľkou  preukazu  ZŤP.  Podľa 
    vyhlášky  MŽP   SR   č. 532/2002,   ktorou   sa    ustanovujú   podrobnosti   o  všeobecných
    technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou  schopnosťou  pohybu
    a orientácie, sa snažíme vychádzať v ústrety telesne postihnutým občanom
5. vyhradený  priestor z  verejného priestranstva ako parkovisko pre osobné motorové vozidlo
    s  EČ  SA 888 AY ( vodorovné  značenie  a  dodatková  tabuľa )  si  žiadateľ  zabezpečil  –
    nainštaloval na vlastné náklady  na základe rozhodnutia, ktoré bolo vydané dňa 15.11.2005
    pod spisovým číslom  4701/2005.