Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 09.03.2017 - 08:58  //  aktualizácia: 09.03.2017 - 09:00  //  zobrazené: 819

Exkurzia z Prešova

Materskú školu  8.mája navštívilo 40 externých a denných študentov Prešovskej univerzity  z Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie pod vedením PaedDr. Moniky Miňovej PhD. a prof. PhDr. Márie Podhájeckej, PhD.

Študenti sa rozdelili do 4 skupín a  postupne v sprievode učiteliek MŠ si  prezreli interiér a exteriér materskej školy. V interiéry ich najviac zaujalo množstvo didaktických pomôcok a hračiek určených na výučbu detí. Diskutovali s pani učiteľkami v triedach o výučbovom procese, praktickom - reálnom živote v materskej škole. Študenti mali množstvo otázok zameraných na pedagogickú prax, na ktoré im pani učiteľky v jednotlivých triedach na profesionálnej úrovni dokázali odpovedať. Spoločne sa sústredili do triedy kde si deti predškolského veku pripravili kultúrny program - básničky a pesničky. Riaditeľka MŠ PaedDr. Žaneta Gužíková predstavila materskú školu, ktorá vznikla v roku 1977 a v roku 2009 prešla kompletnou rekonštrukciou z fondov Európskej únie a finančných príspevkov mesta Šaľa . Oboznámila študentov so školským vzdelávacím programom, ktorý má názov Pestrofarebný detský svet. Vyzdvihla vynikajúcu spoluprácu s radou školy, so základnými školami, Centrom pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Šaľa, Centrom voľného času Tip Top Šaľa, zriaďovateľom - mestom Šaľa, mestskou knižnicou, s rodičmi a inými organizáciami. Ing. Erika Velazquzová - vedúca spoločného školského úradu informovala študentov o počte materských škôl v našom meste a vyzdvihla vysokú úroveň práce učiteliek.  Študenti odchádzali z darčekmi, ktoré vytvorili deti a pani učiteľky. Obdarovaní boli aj  Metodickými materiálmi k výskumne ladenej koncepcii prírodovedného vzdelávania, ktoré vznikli z praktických aktivít vytvorených učiteľkami materských a základných škôl.

Budúce učiteľky materských škôl absolvovali v Šali príjemný deň a odchádzali s novými poznatkami.

(ŽG)