Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 16.09.2011 - 12:36  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 12:37  //  zobrazené: 2100

Či Mesto Šaľa je vlastníkom predmetnej stavby a v prípade, že nie, kto danú stavbu vlastní

číslo: I23/2011

Požadované informácie:

1. Či Mesto Šaľa je vlastníkom predmetnej stavby a v prípade, že nie, kto danú stavbu vlastní,
2. Či má stavba pridelené súpisné a/alebo orientačné číslo a v prípade, že áno, aké,
3. Na aký účel sa predmetná stavba využíva,
4. Kedy bola predmetná stavba vybudovaná,
5. Na základe akého stavebného povolenia (číslo konania, dátum vydania, orgán, ktorý povolenie vydal, dátum nadobudnutia právoplatnosti) bola predmetná stavba vybudovaná,
6. Na základe akého kolaudačného rozhodnutia (číslo konania, dátum vydania, orgán, ktorý rozhodnutie vydal, dátum nadobudnutia právoplatnosti) sa stavba užíva,
7. Či stavebník predložil vyjadrenie správcu plynovodu, t. j. našej spoločnosti resp. niektorého z právnych predchodcov našej spoločnosti, z ktorého vyplývalo, že voči uskutočneniu stavby v ochrannom resp. bezpečnostnom pásme plynovodu SPP, a.s. nemá námietky. 

Sprístupnené informácie:

K bodu č. 1:
Mesto je vlastníkom stavieb na parc. č. 2522/87 a na parc. č. 2522/88 a 2529/5.
Na parc. č. 2509 je záhradná chatka, nie je nám známe, kto je vlastníkom. Mesto Šaľa má uzatvorený nájomný vzťah na záhradku č. 24.
Na parc. č. 2510 je záhradná chatka, nie je nám známe, kto je vlastníkom. Mesto Šaľa má uzatvorený nájomný vzťah na záhradku č. 26.
Užívateľské vzťahy k záhradkám na  parc. č. 2424/11 sú t. č. v štádiu riešenia, nie sú známe vlastnícke vzťahy k stavbám na tomto pozemku.
V grafickej prílohe  k Vašej žiadosti sú ešte vyznačené stavby:
- na parc. č. 2522/42 – záhradná chatka, nie je nám známe, kto je vlastníkom. Mesto Šaľa má uzatvorený nájomný vzťah na záhradku č.16.
- na parc. č. 2522/29 – záhradná chatka, nie je nám známe, kto je vlastníkom. Mesto Šaľa má uzatvorený nájomný vzťah na záhradku č.15.
- na parc. č. 2522/53 – záhradná chatka, nie je nám známe, kto je vlastníkom. Mesto Šaľa má uzatvorený nájomný vzťah na záhradku č. 53.

K bodu č. 2:
- hlavná stavba v areáli  Zimného štadióna  má pridelené súp. č. 1006 (stavba na parcele č. 2529/3, 2529/5 a 2522/88), nie je doriešený zápis do KN.
- stavba na parcele č. 2522/87 – stavba bez súpisného čísla.

K bodu č. 3:
- predmetná stavba (na parc. č. 2522/88 a 2529/5) sa využíva ako strojovňa a dielňa zimného štadióna
- stavba na parc. č. 2522/87 je využívaná ako sklad.

K bodu č. 4:
- strojovňa a dielňa zimného štadióna bola realizovaná v r. 1979-1982
- sklad – bol pôvodne záhradnou chatkou v pôvodnej záhradkárskej  osade, nie je
      nám známe, kedy bola zrealizovaná.

K bodu č. 5:
- strojovňa a dielňa zimného štadióna – stavebné povolenie č. výst. 263/1979, zo
      dňa 1.6.1979, Mestský národný výbor v  Šali – príloha č. 1
- sklad – bez povolenia.

K bodu č. 6:
- strojovňa a dielňa zimného štadióna – kolaudačné rozhodnutie č. výst. 1695/1973,
      zo dňa 3.10.1983, Mestský národný výbor v Šali – fotokópia kolaudačného
      rozhodnutia – príloha č. 2

K bodu č. 7:
- Odpis    listu    zn: Hj/J1-78   zo   dňa  02. 08. 1978   Vyjadrenie    Západoslovenských
      plynárenských závodov, k. p. Bratislava – súhlas – fotokópia vyjadrenia k PD –
      príloha č. 3
- v zmysle  územného rozhodnutia č. 451/1978 zo dňa  20. 09. 1978  je vyjadrenie
      v bode 6 -  súhlas za rešpektovania ochranného pásma – fotokópia územného
      rozhodnutia – príloha č. 4.

Stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, resp. ohlásenia drobných stavieb a vyjadrenia príslušných správnych orgánov k stavbám, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta, povinná osoba nemá k dispozícii.

V prípade, že k vydaniu vyššie uvedených dokladov došlo (cca v rokoch 1983 – 1990), môžeme sa domnievať, že sa nachádzajú u vlastníkov stavieb (ktorí nám nie sú známi) resp. v Štátnom archíve, pobočka Šaľa.

Prílohy