Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 11.04.2019 - 13:43  //  aktualizácia: 11.04.2019 - 13:44  //  zobrazené: 1351

Chcel by som upozorniť, že absentujú smetné koše od domu kultúry (od križovatky) počnúc až smerom ku stanici na ul. SNP, či by sa toto nemohlo poriešiť.

predkladateľ: RSDr. Peter Gomboš

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 28. marca 2019

V rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 28. 03. 2019,
ste predniesli interpelácie v znení:

  1. Chcel by som upozorniť, že absentujú smetné koše od domu kultúry (od križovatky) počnúc až smerom ku stanici na ul. SNP, či by sa toto nemohlo poriešiť.

 

  1. Ďalej by som uviedol, že aj naša komisia je kompetentná sa zaoberať otázkami mimo iného čistoty, poriadku, aj chovu psov; mám za to, som si nechal zistiť, že všetky za posledné roky predpisy na zaplatenie dane sa nenapĺňajú a v minulom roku to činilo cca 1 500 Eur mínus do rozpočtu; pýtam sa kompetentných, ako sa tým zaoberajú, ako sa vymáhajú tieto pohľadávky, lebo sa to už rokmi opakuje.

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Na ul. SNP je 5 smetných košov, od stanice až po ul. Kráľovská. Dňa 09. 04. 2019 osadíme ešte jednu smetnú nádobu pri svetelnej križovatke.
  2. Nedoplatky na dani za psa  mesto vymáha v exekučnom konaní spolu s ostatnými nedoplatkami za miestne dane.

Exekučnému konaniu predchádzajú každoročne výzvy, ktorými mesto vyzýva daňových dlžníkov k zaplateniu nedoplatkov na miestnych daniach.

Následne mesto pristupuje k vymáhaniu nedoplatkov v exekučnom konaní jednak prostredníctvom pracovníka mesta zodpovedného za exekúcie a jednak prostredníctvom externého exekútora.

Úspešnosť vymáhania je však veľmi nízka z dôvodu, že poväčšine neuhrádzajú miestne dane tí občania, ktorých nedoplatky sa už v exekučnom konaní vymáhajú  aj za predchádzajúce roky, avšak z dôvodu toho, že  títo občania nemajú žiadny príjem ani žiaden majetok, sú exekúcie neúspešné.

S pozdravom

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:

Helena Kysučanová, referent dopravy a technických činností

Ing. Alena Kiácová, vedúca oddelenia ekonomiky a podnikania