Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 07.09.2020 - 08:41  //  aktualizácia: 07.09.2020 - 08:41  //  zobrazené: 543

„ Aké žiadosti o stavebné povolenie Vám boli doručené od 01. 07. 2020 ku dňu vybavenia tejto žiadosti, a to, pokiaľ je to možné, v rozsahu údajov

číslo: I28/2020

Požadované informácie citujeme:

 

„ Aké žiadosti o stavebné povolenie Vám boli doručené od 01. 07. 2020 ku dňu vybavenia tejto žiadosti, a to, pokiaľ je to možné, v rozsahu údajov

a)  žiadateľ/stavebník – len právnické osoby,

b) predmet žiadosti/identifikácia projektu, t.j. akej stavby sa žiadosť týka (názov stavby +
     názvy objektov),

c)  číslo parcely/parciel, ktorých sa žiadosť, resp. predmet žiadosti dotýka,

d) dátum vydania stavebného povolenia alebo predpokladaný dátum vydania stavebného
      povolenia,

e)  kontakt na žiadateľa/stavebníka alebo jeho splnomocneného zástupcu.

Postačujúce pre naše účely bude napr. ak:

  • poskytnete kópie predmetných žiadostí o stavebné povolenie, súvisiacich verejných vyhlášok a pod. alebo
  • poskytnete ohľadne všetkých relevantných žiadostí o stavebné povolenie informáciu, na základe ktorej sa vieme dopracovať k identifikácii príslušného stavebného projektu (napr. parcelné číslo, popis projektu ...), resp. žiadateľovi,

pričom formu vybavenia ponechávame v plnej miere na Vás (t.j. informácie nepožadujeme v žiadnej konkrétnej alebo štruktúrovanej forme).“

 

 

Sprístupnené informácie:

 

BILLA s. r. o., Bajkalská 19/A, 821 02  Bratislava – žiadosť o stavebné povolenie - vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 2 strany A4.