Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 30.07.2020 - 13:57  //  aktualizácia: 30.07.2020 - 13:57  //  zobrazené: 547

Aké nariadenia a opatrenia pre ochranu ľudí bez domova (žijúcich na ulici, v provizórnych obydliach, robotníckych ubytovniach a pod.) boli prijaté ...

číslo: I17/2020

Požadované informácie:

 

Právo na bývanie

 

 1. Aké nariadenia a opatrenia pre ochranu ľudí bez domova (žijúcich na ulici, v provizórnych obydliach, robotníckych ubytovniach a pod.) boli prijaté v meste Šaľa, a to v nasledovných oblastiach:
  1. poskytnutie informácií
  2. poskytnutie dočasného ubytovania
  3. zabezpečenie prístupu k zdravotnej starostlivosti
  4. zabezpečenie karantény pre ľudí s príznakmi Covid-19
  5. zabezpečenie testovania Covid-19
    
 2. Aké formy podpory poskytlo mesto Šaľa organizáciám pracujúcim s ľuďmi bez domova, zariadením sociálnych služieb, organizáciám pracujúcim s marginalizovanýmí rómskymi komunitami?
 3. Je mesto Šaľa zriaďovateľom ubytovne (ubytovacieho zariadenia)? Ak, áno sú medzi klientmi niektoré z nasledovných skupín. nízkopríjmové domácnosti, sezónni zamestnanci zo SR, zahraniční zamestnanci, jednotlivci bez trvalého bývania?

 

 1. Ak je mesto Šaľa zriaďovateľom ubytovne a táto bola uzatvorená z dôvodu nariadení ÚVZ SR alebo iných nariadení súvisiacich s prevenciou šírenia Covid-19, bolo klientom ubytovne poskytnuté náhradné ubytovanie?

 

 

Ochrana zraniteľných skupín

 

 1. Aké opatrenia prijalo mesto Šaľa pre ochranu obetí domáceho násilia?

 

 1. Aké opatrenia prijalo mesto Šaľa pre ochranu seniorov?
 2. Aké opatrenia prijalo mesto Šaľa pre ochranu obetí domáceho násilia?
 3. Malo mesto Šaľa v čase krízovej situácie v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 zriadenú osobitnú info - linku zameranú na pomoc osobám starším ako 65 rokov?
 4. Ak, áno kedy bola táto info - linka zriadená?
 5.  Plánuje mesto Šaľa túto info - linku prevádzkovať aj po skončení núdzového stavu
    súvisiaceho s pandémiou ochorenia Covid-19?
 6.  Ako by ste zhodnotili záujem o túto službu?
 7.  Zabezpečovala info-linka aj inú službu okrem informačnej (napr. možnosť objednať si
   potraviny, nevyhnutnú prepravu a pod.)?
 8.  Ak áno, o akú službu bol najväčší záujem?
 9.  Aké ďalšie kroky prijalo mesto Šaľa v čase krízovej situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia Covid-19 vo vzťahu k seniorom?

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Právo na bývanie

 

 1. Mesto Šaľa má zriadené krízové centrum s celoročnou prevádzkou, ktorého súčasťou je nocľaháreň, útulok a nízkoprahové denné centrum. Zariadenie komplexne rieši problémy ľudí bez domova na území nášho mesta. Klienti krízového centra a rovnako aj ľudia bez domova, ktorí tieto služby nevyužívajú (napr. ľudia žijúci pri rieke Váh) boli poučení a informovaní o hygienických pravidlách, ktorými sa predchádza nákaze Covidom-19, ľuďom bez domova boli distribuované ochranné rúška. Zdravotná starostlivosť bola zabezpečená štandardným spôsobom za dodržania nariadených opatrení. Testovanie na Covid–19 bolo zabezpečené všetkým klientom útulku a nocľahárne.

 

 1. Mesto Šaľa spolupracuje s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa venujú ľuďom bez domova, resp. osobám ohrozeným sociálnym vylúčením. V zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta majú po splnení určitých podmienok tieto organizácie možnosť požiadať o finančné dotácie z rozpočtu mesta. Zariadeniam sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú na ich činnosť poskytované finančné prostriedky z rozpočtu mesta, počas pandémie boli aj prijímateľom sociálnych služieb, ktoré sa zameriavajú na najviac ohrozenú skupinu seniorov poskytnuté ochranné rúška. Rúška boli distribuované aj trom denným centrám v meste, Územnému spolku Slovenského Červeného Kríža v Šali a Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Šali.

 

 1. Mesto Šaľa nie je zriaďovateľom ubytovne.

 

 1. Vzhľadom na vyjadrenie v bode č. 3 je táto otázka bezpredmetná.

 

Ochrana zraniteľných skupín

 

 1. V čase pandémie nás v súvislosti s propagáciou informačného letáku pre obete domáceho násilia oslovila koordinátorka projektu „Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie“, ktorý realizovalo Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch spoločne s Koordinačným metodickým centrom pre rodovo podmienené a domáce násilie. Informačný materiál, ktorý obsahuje stručné a veľmi jednoduché informácie o násilí, kontaktoch pomoci, možnostiach a povinnostiach oznamovateľa
  sme zverejnili na webovej stránke mesta, na úradnej tabuli a tiež je k dispozícii na klientskom centre Mestského úradu v Šali.

 

 1. Mesto Šaľa v čase pandémie zriadilo informačnú linku pre seniorov. Pre všetkých seniorov nad 65 rokov v čase pandémie mesto zabezpečilo distribúciu ochranných rúšok        (v počte 4000 ks), ochranné rúška boli zabezpečené aj pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb, tiež pre denné centrá a organizácie, ktoré sa venujú osobám so zdravotným postihnutím. Mesto Šaľa informovalo
  o zabezpečovaní, v prípade záujmu, nákupu potravín pre občanov nad 65 rokov a osamelých občanov. Tieto služby poskytovali aj občianske združenia. Mesto zabezpečilo pre zariadenia sociálnych služieb a mestskú políciu infračervené bezkontaktné teplomery.    

 

 1. Otázka je identická s otázkou č. 5.

 

 1. Mesto Šaľa zriadilo linku pre osamelých občanov nad 65 rokov.

 

 1. Informačná linka pre seniorov je súčasťou telefónnej siete úradu, zabezpečenie takejto pomoci osobám starším ako 65 rokov bolo od 20. apríla 2020. Mesto Šaľa však svoje služby pre občanov poskytovalo počas celého obdobia pandémie.   

 

 1. Informačnú linku pre seniorov prevádzkuje Mesto Šaľa aj po skončení núdzového stavu, nakoľko je súčasťou štandardnej telefónnej siete úradu.

 

 1. V čase krízovej situácie sme zaznamenali zo strany seniorov hlavne v prvej fáze záujem o ochranné rúška, ale túto situáciu mesto vyriešilo distribúciou rúšok pre občanov nad
  65 rokov a k riešeniu výrazne pomohla aktivita zo strany občianskych združení a dobrovoľníkov, ktorí bezplatne šili a distribuovali rúška nielen pre seniorov, ale aj nízkopríjmové rodiny, osamelých občanov, ľudí bez domova a pod. 

 

 1.  Prostredníctvom info – linky bolo možné si zabezpečiť aj nákup potravín.

 

 1. Najväčší záujem, ako už bolo spomenuté, bol v počiatočnej fáze krízovej situácie,   záujem o ochranné rúška.

 

 1. V zariadeniach pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa sa realizovalo  testovanie prijímateľov sociálnych služieb a aj zamestnancov zariadení na Covid–19.   V zariadeniach sociálnych služieb sociálni pracovníci zabezpečovali aj nákup potravín a drogérie pre prijímateľov sociálnych služieb, nakoľko v tom čase nemohli prijímatelia sociálnych služieb opustiť zariadenia a ani neboli povolené návštevy.