Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 21.03.2022 - 14:06  //  aktualizácia: 21.03.2022 - 14:07  //  zobrazené: 1686

02/2022 zasadnutia komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 02/2022  |  dátum konania: 14.03.2022

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, Sylvia Braunová, RSDr. Ľubor Gáll, PhDr. Silvia Straňáková, Mgr. Irina Kostová, PhDr. Margaréta Zozuľáková, Mgr. Ildikó Jarošová, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Dominika Jarošová, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.

Neprítomná: Mgr. Renáta Zelezníková (ospravedlnená)

Program:

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 3. Bytové otázky
 4. Rôzne
 5. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 10 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

2.  Vyhodnotenie plnenia uznesení

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie Mgr. Iveta Kminiaková.

Splnené uznesenia: uznesenie č. 1/2022, č. 2/2022.

3. Bytové otázky

 1. Obsadenie uvoľneného 3 – izbového bytu č. 17 na 2. poschodí, na ul. Rímska 3 v Šali - Veči.

      Komisia prijala nasledovné uznesenie:

      Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10.

      Uznesenie č. 4/2022

 1.  komisia prerokovala žiadosť o obsadenie 3 –izbového bytu č. 17, na 2. poschodí,      na ul. Rímska 3 v Šali - Veči,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt Denisovi Vanekovi a Lee Kubičkovej, trvale bytom Šaľa, 8. mája 19,
 3. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníka pre pridelenie predmetného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa a to:
 1. Kristína Kollerová, trvale bytom Selice, Vážska 858/70.

 1. Žiadosť o prednostné pridelenie Zoltána Čavisa, trvale bytom Moldava nad Bodvou, Námestie mieru 1116/9 a Márie Čavisovej, trvale bytom Rožňava, Slnečná 1664/7.

Komisia sa uvedenou žiadosťou o prednostné pridelenie bytu zaoberala, členovia komisie sa zhodli na tom, že žiadosti nie je možné vyhovieť.

 1. Žiadosť o prednostné pridelenie Petra Horvátha, trvale bytom Šaľa (bez uvedenia adresy).

Komisia sa uvedenou žiadosťou o prednostné pridelenie bytu zaoberala, členovia komisie sa zhodli na tom, že žiadosti nie je možné vyhovieť.

 1. Obsadenie uvoľnenej garsónky č. 5 na prízemí, na ul. Rímska 1 v Šali - Veči.

      Komisia prijala nasledovné uznesenie:

      Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10.

      Uznesenie č. 5/2022

 1.  komisia prerokovala žiadosť o obsadenie garsónky č. 5 na prízemí, na ul. Rímska 1 v Šali - Veči,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt Júliusovi Szöcsovi, trvale bytom Vlčany 1548,
 3. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníka pre pridelenie predmetného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa a to:
 1. Tomáš Horváth, trvale bytom Sládkovičovo, Železničná 32.

 1. Vyradenie nasledovných žiadateľov z poradovníka uchádzačov o nájom bytu                      vo vlastníctve mesta Šaľa v súlade s VZN č. 9/2015 a Smernice MV a RR č. 2/2003.

 1. Michal Toma, bytom Šaľa, Čsl. armády 16, z dôvodu, že odmietol pridelený byt.

4. Rôzne

   V tomto bode programu nebol prerokovaný žiadny materiál.

5. Záver

    Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

                                                                                                                                                                                                                                                        MUDr. Jozef Grell

                                                                                                     predseda komisie