Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 10.03.2021 - 13:45  //  aktualizácia: 20.05.2021 - 09:58  //  zobrazené: 2444

VZN Trhový poriadok pre trhovisko „DOMÁCI TRH“ na ulici Hlavná 46/2, 927 01 Šaľa

číslo: 02/2021  |  dátum schválenia: 25.03.2021  |  dátum účinnosti: 10.04.2021  |  stav: účinné

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i), § 6 ods. 1,
§ 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 

sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení

č. 2/2021

Trhový poriadok pre trhovisko

„DOMÁCI TRH“ na ulici Hlavná 46/2, 927 01 Šaľa

 

§ 1

Určenie priestranstva

 

Trhovisko je zriadené na krytom priestranstve na ulici Hlavná 46/2, 927 01 Šaľa  (areál polyfunkčného domu BV group s. r. o. za Mestským úradom Šaľa).

 

§ 2
Označenie trhoviska údajmi o druhoch predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

 

 1. Na trhovisku „DOMÁCI TRH“ na ulici Hlavná 46/2 927 01 Šaľa je možné predávať:
 1. ovocie a zeleninu, prebytky z pestovateľskej činnosti, kvasenú kapustu, strukoviny,
 2. slepačie, prepeličie vajcia z domáceho chovu, podľa podmienok ustanovených orgánom potravinárskeho dozoru,
 3. mäso, hydina a mäsové výrobky z domáceho chovu, podľa podmienok ustanovených orgánom potravinárskeho dozoru,
 4. koreniny, bylinky,
 5. sušené liečivé rastliny a výrobky z nich, po predložení osvedčenia o základných znalostiach liečivých rastlín vydaného príslušnou komisiou pre Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
 6. včelí med, včelie produkty,
 7. domáce cukrovinky, cukrárske výrobky, pečivo, chlieb, podľa podmienok ustanovených orgánom potravinárskeho dozoru,
 8. mlieko a mliečne výrobky z domáceho chovu, podľa podmienok ustanovených orgánom potravinárskeho dozoru,
 9. čerstvé huby, po predložení osvedčenia o základných znalostiach húb vydaného príslušnou komisiou pre Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
 10. balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom obale, podľa podmienok ustanovených orgánom potravinárskeho dozoru,
 11. kvety, dreviny, kry, priesady, semená kvetov a zeleniny, vianočné stromčeky, čečinu, šišky a výrobky z nich,
 12.  textilné výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetiku, drogériový tovar, športové potreby, hračky, pracovné odevy, vence, umelé kvety, kuchynský riad, paplóny, koženú galantériu, obuv, nábytok a bytové doplnky,
 13. bižutériu, šperky, darčekový tovar, okuliare, suveníry, mince,
 14. nábytok a výrobky pre domácnosť,
 15. náboženské predmety, zberateľské predmety, minerály,
 16. atrakcie, handmade výrobky,
 17. knihy, obrazy, karikatúry, sochy, dennú a periodickú tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel, žreby, obrazy, CD, MC, VHS,
 18. remeselné výrobky, ľudovoumelecké predmety,
 19. lesné plodiny, po predložení potvrdenia o súhlase ich zberu od príslušného vlastníka alebo správcu pozemku,
 20. sladkovodné trhové ryby,
 21. použité a recyklované výrobky v primeranom množstve.

 

 1. Na trhovisku možno poskytovať služby:
 1. pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
 2. brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
 3. oprava dáždnikov,
 4. čistenie peria,
 5. fotografické, video a reprografické služby,
 6. veštenie, numerológia, astrológia, diagnostika zdravotného stavu.

 

§ 3
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb


Podmienkou predaja výrobkov a poskytovania služieb je mať pridelené miesto, povolenie na zriadenie trhového miesta, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydané mestom Šaľa, povolenie na predaj na trhovisku vydané správcom trhového miesta a zaplatené nájomné za predajné zariadenia alebo za prenajatú plochu.

 

§ 4
Údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase
 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas je stanovený nasledovne:

 • pondelok až nedeľa v čase od 06.00 hod. do 20.00 hod. (občerstvenie do 22.00 hod.).

 

  § 5
Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení

 

Správca trhoviska prenajíma voľné prenosné predajné zariadenia v poradí, v akom záujemca
o prenájom požiada. Dlhodobí nájomníci majú prednosť.

 

§ 6 
     Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenia alebo za prenajatú plochu

 

Výšku nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu určuje pri dlhodobom prenájme správca trhoviska v nájomnej zmluve dohodou. Výšku nájomného za prenajatú plochu určuje správca trhoviska podľa platného cenníka pre konkrétne plochy a priestory stanovené správcom trhoviska.

 

§ 7
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny

počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po skončení prevádzky
 

Predávajúci je na trhovisku povinný dodržiavať platné všeobecne záväzné právne predpisy
v oblasti hygieny, veterinárne a bezpečnostné predpisy, udržiavať prenajatú plochu v čistote počas predaja výrobkov a počas poskytovania služieb a po skončení zanechať prenajatú plochu čistú a upratanú. Odpad vzniknutý počas predaja je predávajúci povinný uložiť do kontajnera pripraveného správcom trhového miesta.

 


§ 8
Správca trhoviska

 

Správcom trhoviska je:

 1. Martina Bóriková, Jarmočná 626/1, 927 01  Šaľa,
 2. Ing. Rita Novosadová, Branovo 288, 941 31  Branovo.

 

§ 9

Zrušovacie ustanovenie

 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 zo dňa 24. septembra 2020 Trhový poriadok pre trhovisko „DOMÁCI TRH“ na ulici Hlavná 46/2, 927 01 Šaľa.

 

§ 10

Účinnosť

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli v meste.Mgr. Jozef Belický v. r.
primátor mesta Šaľa

Prílohy