Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 07.01.2020 - 13:19  //  aktualizácia: 07.01.2020 - 13:19  //  zobrazené: 1449

10/2019 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 10/2019  |  dátum konania: 07.01.2020

Zápisnica z komisie

životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti zo dňa 16.12.2019

 

Prítomní:  RSDr. Peter Gomboš, Ing. Róbert Andráši, Ing. Peter Jaroš,  Miloš Rehák, Mgr. Radovan Földvári, Mgr. Ladislav Medveczký, PhDr. Marián Šperka,, Ing. Gabriela Braníková Ing. Petra Szalayová

 

Prizvaní: Mgr. Peter Krokavec

 

Neprítomní: Ing. Gabriela Lacková, Ing. Peter Sűss, Ing. Petronela Vižďáková

Program:

 

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Informácia o priebehu stretnutí spojených s projektom Sila zvyku v rámci IMP
  4. Informácia a priblíženie zámeru mesta projektu revitalizácia lesoparku
  5. Výsledky kontroly stojísk členmi komisie, získané informácie o separácii
  6. Plán zasadnutí na rok 2020
  7. Rôzne
  8. Záver

 

1.Úvod

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie RSDr. Peter Gomboš. V úvode privítal všetkých prítomných členov komisie a prizvaných hostí. Prítomní boli 8 členovia komisie a komisia tak bola uznášaniaschopná. Program rokovania bol členom komisie zaslaný elektronicky prostredníctvom pozvánky.

 

2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

Mgr. Peter Krokavec informoval o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa za uplynulý mesiac, ktorá bola viacmennej na rovnakej úrovni ako predošlí mesiac a nič výraznejšie sa za toto obdobie nestalo. Pochvalu si však zaslúžia 6 príslušníci mestskej polície, ktorých v rámci snemu Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska (ZNOMPS) ocenili za pričinenie o záchranu ľudského života. Viktor Tóth, Andrej Kovár a Elena Mondočko zabránili v samovražde 22-ročnému mužovi a  Jaroslav Petkov, Andrej Kovár a Ladislav Szabo zase zo zadymeného bytu vytiahli človeka.

 

3. Informácia o priebehu stretnutí spojených s projektom Sila zvyku v rámci IMP

PhDr. Marián Šperka informoval prítomných členov komisie o priebehu stretnutí spojených s projektom Sila zvyku, ktorý odštartoval v septembri 2019. Do projektu  sa zapojili okrem ZŠ, CVČ Tip-Top , niektorých poslancov MsZ v Šali  ( z komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti) aj koordinátori prevencie DZ z troch ZŠ z Nitry. Jedná sa o prvú etapu – výcviku koordinátorov budúcich lektorov v oblasti efektívnej prevencie závislostí. Projekt začal v septembri 2019 a prvá etapa bude ukončená 28.2. 2020. Na projekte participuje okrem škôl, MSÚ v Šali aj OZ Movendi.SK.

 

4. Informácia a priblíženie zámeru mesta projektu revitalizácia lesoparku

Dňa 29.11.2019 bola zverejnená na stránke Ministerstva životného prostredia výzva zameraná na akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zemne klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach do ktorej sa mesto Šaľa chce zapojiť. Zámerom mesta je premeniť lesopark na oddychovú rekreačnú zónu pre všetky vekové kategórie obyvateľov. Zámerom projektu je realizácia opatrení zameraných na zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Šaľa a tak prispieť k udržateľnej kvalite života obyvateľov. Okrem zveľadenie lesoparku je v zámere mesta zahrnúť do projektu aj rekonštrukciu budovy ZŠ Ľ. Štúra, ktorá sa nachádza v blízkosti lesoparku a je jedinou nezrekonštruovanou základnou školou v meste. Momentálne je projektovane v rukách projektanta a mesto rieši momentálne vytýčenie sietí a plynovodu v tejto lokalite aby bolo všetko spravené pre potrebu získania stavebného povolenia a predloženia žiadosti dodala Ing. Petra Szalayová.

 

5.  Výsledky kontroly stojísk členmi komisie, získané informácie o separácii

Členovia komisie Ing. Róbert Andrási a  Ing. Peter Sűss v rámci kontroly stojísk poslali aj na mieste nafotené fotky a to konkrétne ulice čsl. Armády, Botoovej, Nešporovej a ul J. Palárika. Išlo najmä o nadrozmerný odpad ako rôzne kusy nábytku, ktoré mali byť vyvezené do zberného dvora a tiež preplnené kontajnery na všetky druhy odpadu a tým spôsobený neporiadok aj na okolo stojísk. Miloš Rehák sa zaujímal o fungovanie senzorov v polopodzemných kontajneroch v mestskej časti Veča, nakoľko kontajnery sú neustále preplnené a prosí o preverenie či firmy na vývoz smetí pracuje len podľa harmonogramu alebo berie do úvahy aj naplnenosť podľa senzorov v kontajneroch. RSDr. Peter Gomboš prosí členov komisie aby vo svojom okolí aj naďalej sledovali kontajnerové stojiská a prípadne upozorňovali ľudí na správne separovanie a prípadný neporiadok na stojiskách nahlásili zodpovednej osobe na MsÚ.  

 

6.Plán zasadnutí na rok 2020

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš a členovia komisie stanovili plán zasadnutí na rok 2020, predbežne každý mesiac pondelok pred MsZ.

 

7.Rôzne

V bode rôzne členovia komisie zhrnuli všetky aktivity počas roka 2019 a stanovili ciele ako zdokonaliť ich činnosť v budúcom roku.

 

8.Záver

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš poďakoval všetkým prítomným za ich účasť, poprial krásne vianočné sviatky a zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

 

         RSDr. Peter Gomboš

                       predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Petra Szalayová