Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 26.11.2007 - 15:02  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:42  //  zobrazené: 1997

10/2007 zasadnutie komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie

číslo: 10/2007  |  dátum konania: 23.11.2007

Prítomní: MUDr. Grell, JUDr. Marinčák, Mgr. Zozuláková, p. Valent, Ing. Vičíková,
                 Mgr. Šperka,  RSDr. Gomboš, Ing. Topercerová,  MUDr. Bečár,
Ospravedlnení:  p. Veresová, Ing. Galbavá, Mgr. Mika
Neprítomná: MUDr. Kromerová

Prezenčná listina tvorí prílohu  zápisnice.

P r o g r a m :
1. Otvorenie
2. Prerokovanie žiadosti športového klubu
3. Rôzne
4. Záver

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie MUDr. Jozef Grell,  ktorý  privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že účasť členov tvorí nadpolovičnú väčšinu, čím je zasadnutie komisie uznášania schopné a pristúpil k rokovaniu.

k  b o d u  č. 2

Žiadateľ: Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa, Nitrianska 1727/1
Podujatie: Účasť mužstva žien  na Lige Majstrov v Macedónsku
Deň: 7.8. – 15.8.2007
Výška požadovanej dotácie: 125000,-Sk( 50% z celkových nákladov)

Predseda komisie vysvetlil prítomným, že dôvodom zvolania mimoriadneho zasadnutia je, že na predchádzajúcom zasadnutí zo dňa 19.11.2007  komisia prerokovala žiadosť Futbalového klubu Slovan Duslo Šaľa a prijala uznesenie č.88/2007, kde komisia odporúča poskytnúť dotáciu vo výške 60.000,-Sk z kapitoly dotácie v zmysle VZN č. 17/2001 pre Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa na podujatie účasti mužstva žien na Lige Majstrov v Macedónsku.
Uviedol, že prijaté uznesenie je neplatné z dôvodu, že z prítomných ôsmich členov za hlasovali 4 členovia, 2 boli proti a 2 sa zdržali hlasovania čo nie je nadpolovičná väčšina. Z tohto dôvodu bolo zvolané mimoriadne zasadnutie komisie. Vyzval prítomných k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 7
Proti: 1
Zdržal sa: 1

U z n e s e n i e č. 91/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča  poskytnúť dotáciu vo výške 60 000,-Sk z kapitoly dotácie v zmysle VZN č. 17/2001 pre Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa na podujatie účasti mužstva žien  na Lige Majstrov v Macedónsku.

k  b o d u  č. 3

V bode „ Rôzne“ sa členovia komisie dohodli, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 06. decembra 2007 v kolkárni pri Športovej hale v Šali so začiatkom o 16.00 h.

Na záver mimoriadneho zasadnutia MUDr. Jozef Grell, predseda komisie, sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil  zasadnutie komisie.