Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 15.02.2008 - 13:03  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:44  //  zobrazené: 1831

08/2007 zasadnutie komisie územného plánovania, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku

číslo: 08/2007  |  dátum konania: 06.11.2007

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Komisia na svojom zasadnutí prijala k jednotlivým bodom programu nasledovné stanoviská:

Uznesenie č. VIII/1.
Žiadosť o stanovisko k riešeniu finančného krytia časti straty z prevádzkovania autobusovej linky
komisia nesúhlasí so spolupodieľaním sa na financovaní predmetnej linky, nakoľko uvedené nemá  oporu v platnej legislatíve. Komisia odporúča rokovať s NSK za účelom jej zachovania  v pôvodnom rozsahu, nakoľko ide o dostatočne vyťaženú autobusovú linku.

Uznesenie č. VIII/2.
Bezpečnosti premávky na ceste I. triedy
komisia žiada rozpracovať riešenie bezpečnosti premávky na ceste 1. triedy v intraviláne mesta  s následným zaradením finančného krytia do rozpočtu mesta a požiadavkou na fin. krytie zo SSC.

Uznesenie č. VIII/3.
Okružná križovatka pri ProCs, s.r.o.
za účelom urýchlenia riešenia dopravnej situácie komisia odporúča, aby sa mesto podieľalo na financovaní uvedenej križovatky realizáciou prípravy PD pre územné a stavebné konanie.

Uznesenie č. VIII/4.
Návrh zmeny ÚPN
komisia súhlasí s predloženým návrhom po zapracovaní nasledovnej pripomienky:
- v bode 15. žiada komisia redukciu plochy pre veterný park do podoby pásu v nevyhnutnej šírke od hranice katastrálneho územia susediacej s kat. územím obce Močenok, resp. areálu Duslo, a.s.

Uznesenie č. VIII/5.
Jozef Herák a manž. Erika, Orechová 401/7, Šaľa – žiadosť  o odkúpenie pozemku na Družstevnej ul.
komisia súhlasí s odpredajom pozemku podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. VIII/6.
Miloš Holík, Letná 567/4, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku, časť parc. č. 865.
komisia nesúhlasí s prenájmom uvedeného pozemku.

Uznesenie č. VIII/7.
Zdeněk Hvězda, Dlhá nad Váhom č. 412 – žiadosť o odkúpenie pozemku na Dolnej ul.
komisia nesúhlasí s odpredajom pozemku.

Uznesenie č. VIII/8.
Patrik Polák, Nádražná 710/1, Šaľa-žiadosť o odkúpenie pozemku na Budovateľskej ul.
komisia nesúhlasí s odpredajom pozemku, prenájom podmieňuje predložením zámeru a vizualizácie využitia uvedenej plochy  a jeho opätovným predložením do komisie.

Uznesenie č. VIII/9.
Bohumil Sýkora, Javorová 18, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Javorovej ul.
komisia súhlasí s odpredajom pozemku za podmienok podľa platného VZN mesta (2200,- Sk/m2).

Uznesenie č. VIII/10.
PharmDr. Gabriela Štefančová, Gorkého 2111/7, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Lúčnej ul.
komisia nesúhlasí s odpredajom pozemku, prenájom podmieňuje predložením zámeru a vizualizácie využitia uvedenej plochy  a jeho opätovným predložením do komisie.

Uznesenie č. VIII/11.
JUBO, s.r.o. Clementisove sady 907/18, Galanta – žiadosť o odkúpenie pozemku na Nemocničnej ul.
komisia nesúhlasí s odpredajom uvedenej plochy, ani s jej zastavaním. Táto plocha slúži ako heliport pre pristávanie helikoptér záchrannej služby pre potreby nemocnice.

Uznesenie č. VIII/12.
Informácia o výsledku verejnej obchodnej súťaže  „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici – upravený návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
komisia berie na vedomie predloženú informáciu s tým, že pri vypísaní novej súťaže odporúča rozdeliť cenu zvlášť pre zastavané plochy a zvlášť pre plochy ostatné (zeleň a pod.)

Uznesenie č. VIII/13.
Informácia o výsledku verejnej obchodnej súťaže  „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov  v lokalite pri ČOV v Šali za účelom výstavby priemyselného areálu  a  opätovný návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
komisia berie na vedomie predloženú informáciu a súhlasí s predloženými podmienkami vypísania novej súťaže.