Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 22.11.2007 - 13:36  //  aktualizácia: 06.10.2011 - 13:39  //  zobrazené: 1451

08/2007 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 08/2007  |  dátum konania: 15.11.2007  |   zápisnica (pdf)

Materiál číslo A 1/8/07 - Informácia o plnení uznesení MsZ

Uznesenie č. 8/2007 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie 
informáciu o plnení uznesení MsZ.

Za hlasovalo: 19
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2

Ing. László Gyurovszky, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 2/8/07 - Informácia o výsledku kontroly vykonanej ÚHK 

Uznesenie č. 8/2007 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. Správu z kontroly dodržiavania Zmluvy o nájme a Komisionárskej zmluvy s firmou DEXA s.r.o. Nitra,
2. Správu z kontroly plnenia príjmov rozpočtu mesta – daň za psa r. 2007,
B. berie na vedomie
výsledky z vykonaných kontrol.
C. ukladá
1. zabezpečiť stanovisko právnika k možnému spätnému vymáhaniu zaplatených prostriedkov za služby spojené s bývaním,
T: 9. MsZ     Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
2. informovať o výsledku plnení opatrení uložených na základe protokolu z kontroly dodržiavania Zmluvy o nájme a Komisionárskej zmluvy s firmou DEXA s.r.o. Nitra,
T: 9. MsZ     Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 19
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2

Ing. František Botka,  Ing. Peter Hollý,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 3/8/07 - Informácia o výsledku verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici – upravený návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Uznesenie č. 8/2007 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o výsledku verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici ako aj upravený návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie novej verejnej obchodnej súťaže o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za účelom výstavby polyfunkčného objektu a bytovej zástavby na Kráľovskej ulici,
2. nové podmienky VOS podľa predloženého návrhu,
3. nové zloženie členov súťažnej komisie podľa predloženého návrhu,
C. ukladá
1. vyhlásiť novú verejnú obchodnú súťaž „O  najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici,
T: do 20.11.2007        Z: prednosta MsÚ
2. informovať mestské zastupiteľstvo o výsledku VOS.
T: 1. riadne zasadnutie MsZ v roku 2008    Z: predseda komisie

Za hlasovalo: 15
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2

Ing. Ľubomír Stredanský,  Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 4
Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,
Materiál číslo A 4/8/07 - Informácia o výsledku verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov v lokalite pri ČOV v Šali za účelom výstavby priemyselného areálu a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Uznesenie č. 8/2007 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. informáciu o výsledku verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov v lokalite ČOV v Šali za účelom výstavby priemyselného areálu,
2. opätovný návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov v lokalite pri ČOV v Šali,
B. schvaľuje
1. opätovné vyhlásenie VOS na odpredaj pozemkov v lokalite pri ČOV v Šali podľa zmeneného návrhu,
2. upravené podmienky VOS podľa upraveného návrhu,
3. zloženie členov súťažnej komisie podľa predloženého návrhu,
C. ukladá
1. vyhlásiť opätovne verejnú obchodnú súťaž na odpredaj pozemkov v lokalite pri ČOV v Šali v zmysle schválených podmienok,
T: do 20. 11. 2007                      Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
2. informovať mestské zastupiteľstvo o výsledku VOS.
T: 1.riadne zasadnutie MsZ v r.2008    Z: predseda komisie

Za hlasovalo: 18
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3

Ing. László Gyurovszky, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 5/8/07 - Správa o výsledku verejného obstarávania na zber, separáciu a likvidáciu komunálneho odpadu

Uznesenie č. 8/2007 –V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o výsledku verejného obstarávania na zber, separáciu a likvidáciu komunálneho odpadu,
B. berie na vedomie
správu o výsledku verejného obstarávania na zber, separáciu a likvidáciu komunálneho odpadu,

C. ukladá
prerokovať možnosť rozšírenia rozloženia kontajnerov na separovaný zber z pilotnej štúdie na celé územie mesta Šaľa so zástupcami SITA SUEZ a.s.
T: ihneď      Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 20
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1

Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 6/8/07 - Návrh koncepcie rozvoja detských ihrísk na území mesta Šaľa

Na základe procedurálneho návrhu Ing. Tibora Mikulu bol materiál stiahnutý z rokovania.

Za hlasovalo: 13
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 7

MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo,  Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský, 
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 7/8/07 - Informácia o hospodárení s majetkom mesta, možnosti odpredaja a prenájmov s cieľom získania zdrojov pre novú investičnú výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu objektov v správe mesta  

Na základe procedurálneho návrhu Mgr. Jozef Belického bol materiál stiahnutý z rokovania.

Za hlasovalo: 10
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Tibor Mikula,
Zdržalo sa: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,
Nehlasovalo: 5
Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo,  Ing. Ľubomír Stredanský,  Milena Verešová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 8/8/07 - Petícia občanov mesta Šaľa proti výstavbe veterného parku Šaľa – Močenok

Uznesenie č. 8/2007 –VI.
Mestské zastupiteľstvo  v Šali
A. prerokovalo
petíciu  občanov proti výstavbe Veterného parku Šaľa – Močenok,
B. berie na vedomie   
petíciu  občanov proti výstavbe Veterného parku Šaľa – Močenok.

Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3

Ing. František Botka,  Ladislav Košičár, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 9/8/07 - Petícia rodičov za zachovanie Základnej školy Bernolákova 1, Šaľa – Veča

Uznesenie č. 8/2007 –VII.
Mestské zastupiteľstvo  v Šali
A. prerokovalo
petíciu  občanov za zachovanie ZŠ Bernolákova  ul. č. 1, Šaľa,
B. berie na vedomie   
petícii  občanov za zachovanie ZŠ Bernolákova  ul. č. 1, Šaľa.

Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3

Ing. František Botka,  Ladislav Košičár, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo B 1/8/07 - Návrh VZN o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa

Uznesenie č. 8/2007 –VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa,
B. schvaľuje
VZN č. 4/2007 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa v predloženom a upravenom znení.

Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 6

Ing. František Botka,  Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo B 2/8/07 - Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa

Uznesenie č. 8/2007 –IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa,
B. schvaľuje
1. VZN č. 5/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v predloženom, doplnenom a upravenom znení,
2. sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa uvedené v alternatíve A.  zníženú o 50,- Sk v KBV a IBV.

Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo,  Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2

Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica,
Nehlasovalo: 2
Ladislav Košičár, Ing. Tibor Mikula,
Počet neprítomných: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Mečiar,

Materiál číslo B 3/8/07 - Návrh VZN – Zásady hospodárenia s majetkom mesta

Uznesenie č. 8/2007 –X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN - Zásady hospodárenia s majetkom mesta,
B. schvaľuje
úplné znenie VZN č. 6/2007 - Zásady hospodárenia s majetkom mesta v predloženom, doplnenom a upravenom znení.

Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo,  Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2

Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica,
Nehlasovalo: 2
Ladislav Košičár, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Mečiar,

Materiál číslo B 4/8/07 - Návrh zmien a doplnkov č. 2 územného plánu mesta Šaľa

Uznesenie č. 8/2007 –XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh  zmien a doplnkov č.2 územného plánu mesta Šaľa,
B. ukladá
1. obstarať spracovanie návrhu zmien a doplnkov č.2 územného plánu mesta v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek,
2. pripraviť návrh zmien a doplnkov č. 1 k územnému plánu centrálnej mestskej zóny.
T:  9. MsZ 2007 Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 16
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. László Gyurovszky,
Zdržalo sa: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Mečiar,

Materiál číslo B 5/8/07 - Návrh VZN o poskytovaní dotácií

Uznesenie č. 8/2007 –XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN o poskytovaní dotácií, 
B. schvaľuje
VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií v predloženom a upravenom znení.

Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1

Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 8
Mgr. Jozef Belický, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Mečiar,

Materiál číslo B 6/8/07 - Návrh Štatútu Mestskej knižnice v Šali

Uznesenie č. 8/2007 –XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Štatútu Mestskej knižnice v Šali,
B. schvaľuje
návrh Štatútu Mestskej knižnice v Šali v predloženom a upravenom znení,
C. ukladá
predložiť stav knižničného fondu, stav výpožičiek za rok 2007 a materiálno – technické zabezpečenie knižnice,
T: do dvoch mesiacov Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3

Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Mečiar,

Materiál číslo B 7/8/07 - Návrh na novelizáciu „Odmeňovacieho poriadku poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií – neposlancov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“

Na základe procedurálneho návrhu Ing. Tibora Mikulu bol materiál stiahnutý z rokovania.

Za hlasovalo: 15
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Zdržalo sa: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka,  RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2

MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Mečiar,

Materiál číslo B 8/8/07 - Návrh Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení a optimalizácia ich siete v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa do roku 2015

Uznesenie č. 8/2007 –XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení a optimalizácie ich siete v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa do roku 2015,
B. schvaľuje
1. Koncepciu rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa do roku 2015, 2. Prerokovanie návrhu variantného riešenia optimalizácie siete škôl a školských zariadení a racionalizácie ich prevádzky z hľadiska ekonomickej efektívnosti, ktorý je súčasťou Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení a optimalizácie ich siete v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa do roku 2015 samostatne, na niektorom z ďalších zasadnutí MsZ, najneskoršie do konca marca 2008.

Za hlasovalo: 23
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Mečiar,

Materiál číslo B 9/8/07 - Návrh na zrušenie uznesenia č. 3/2007-XI. k bodu: Žiadosť o odkúpenie pozemku – SLOVAKIA TOPTONE, s.r.o., Dubnica nad Váhom – za účelom výstavby haly na výrobu a predaj zvukových systémov a reproduktorov

Uznesenie č. 8/2007 –XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zrušenie uznesenia č. 3/2007-XI. k bodu: Žiadosť o odkúpenie pozemku – SLOVAKIA TOPTONE, s.r.o., Ľ. Štúra, 018 41 Dubnica nad Váhom – za účelom výstavby haly na výrobu a predaj zvukových systémov a reproduktorov,
B. ruší
uznesenie č. 3/2007-XI. z 3. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva, konaného dňa 3. mája 2007 k bodu: Žiadosť o odkúpenie pozemku – SLOVAKIA TOPTONE, s.r.o.,
Ľ. Štúra, 018 41 Dubnica nad Váhom – za účelom výstavby haly na výrobu a predaj zvukových systémov a reproduktorov.

Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2

Ing. Peter Hollý, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Mečiar,

Materiál číslo C 1/8/07 - Návrh na úpravu platu primátora

Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania MsZ.

Materiál číslo C 2/8/07 - Návrh na priznanie mesačnej odmeny pre hlavnú kontrolórku mesta Šaľa

Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania MsZ.

Majetkové záležitosti

Materiál číslo D 1/8/07 - Odplatný prevod hnuteľného majetku – „NN rozvody – Obslužná komunikácia a inžinierske siete, Šaľa“, návrh na úpravu ceny zo 40% na 32% obstarávacích nákladov 

Uznesenie č. 8/2007 –XVI./1.
Odplatný prevod hnuteľného majetku – „NN rozvody – Obslužná komunikácia a inžinierske siete, Šaľa“, návrh na úpravu ceny zo 40% na 32% obstarávacích nákladov - materiál číslo D 1/8/07
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu ceny zmluvného odplatného prevodu hnuteľného majetku „NN rozvody – Obslužná komunikácia a inžinierske siete, Šaľa“,
B. ruší
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Šali č. 2/2006 z 2. riadneho zasadnutia MsZ, časť VIII. bod. 5 zo dňa 27.4.2006, ktorým MsZ schválilo zmluvný odplatný prevod v cene vo výške 40% obstarávacích nákladov,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod hnuteľného majetku „NN rozvody v rámci stavby – Obslužná komunikácia a inžinierske siete, Šaľa“ pre Západoslovenskú energetiku a.s. Bratislava (IČO: 35 823 551) v cene 350 000,- Sk t.j. vo výške 32% obstarávacích nákladov vynaložených na realizáciu NN rozvodov.

Za hlasovalo: 10
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, 
Proti hlasovalo: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 4
Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Milena Verešová,
Nehlasovalo: 6
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Ing. László Gyurovszky, Ing. Michal Lužica, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Mečiar,

Materiál číslo D 2/8/07 - Jozef Herák a manž. Erika, Orechová 401/7, Šaľa - žiadosť o odkúpenie pozemku na Družstevnej ul.

Uznesenie č. 8/2007 –XVI./2.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na Družstevnej ul.,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, parc. č. 524/1, po odčlenení jestvujúceho chodníka, v cene podľa hodnotovej mapy mesta 1 600,- Sk/m2, t.j. vo výmere a  v celkovej cene v súlade s GP po odčlenení jestvujúceho chodníka pre Jozefa Heráka a manž. Eriku, bytom Orechová 401/7, Šaľa.

Za hlasovalo: 11
Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 8

Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. László Gyurovszky, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Nehlasovalo: 3
Ing. František Botka,  Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo,  Ing. Jozef Mečiar,

Materiál číslo D 3/8/07 - Patrik Polák, Nádražná 1, Šaľa - žiadosť o odkúpenie pozemku na Budovateľskej ul.

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia, uznesenie nebolo prijaté.

Za hlasovalo: 8
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica,
Proti hlasovalo: 9
Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 4
MUDr. Igor Bečár, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor,
Nehlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo,  Ing. Jozef Mečiar,

Materiál číslo D 4/8/07 - Bohumil Sýkora, Javorová 18, Šaľa - žiadosť o odkúpenie pozemku na Javorovej ul.

Uznesenie č. 8/2007 –XVI./3.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na Javorovej ul.,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku,  parc. č. 614/97 o výmere cca 263 m2  (výmeru upresní GP)  v cene 1 700,-Sk/m2, t.j. v celkovej cene cca 447 100,- Sk pre Bohumila Sýkoru, bytom Javorová 18, Šaľa.

Za hlasovalo: 16
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Miroslav Polónyi,
Zdržalo sa: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo,  Ing. Jozef Mečiar,

Materiál číslo D 5/8/07 - Zdeněk Hvězda, Dlhá n/Váhom 412 - žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Dolnej ul.

Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania MsZ.

Materiál číslo D 6/8/07 - JUBO, a.s., Clementisove sady 907/18, Galanta - žiadosť o odkúpenie pozemku na Nemocničnej ul.

Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania MsZ.

Materiál číslo D 7/8/07 - PharmDr. Gabriela Štefančová, Gorkého 2111/7, Šaľa - žiadosť o odkúpenie pozemku na Lúčnej ul.

Uznesenie č. 8/2007 –XVI./4.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na Lúčnej ul.,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, parc. č. 3080/232 o výmere cca 50 m2 (výmeru upresní GP) v cene podľa hodnotovej mapy mesta 1 300,- Sk/m2, t.j. v celkovej cene 65 000,-Sk pre PharmDr. Gabrielu Štefančovú, bytom Gorkého 2111/7, Šaľa.
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica,
Nehlasovalo: 3
Ing. László Gyurovszky, Ing. Ľubomír Stredanský,  Milena Verešová,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo,  Ing. Jozef Mečiar,

Materiál číslo D 8/8/07 - Miloš Holík, Letná 567/4, Šaľa - žiadosť o prenájom pozemku, časť parcely č. 865, na ul. Budovateľskej

Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania MsZ.

Materiál číslo D 9/8/07 - Návrh na riešenie problému vzťahu k pozemku pod rozostavanou stavbou vo vlastníctve spoločnosti Lipama, s.r.o.

Uznesenie č. 8/2007 –XVI./5.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na doriešenie vzťahu k pozemku – žiadosti o prenájom pozemku na ul.
P. Pázmaňa v Šali,
B. schvaľuje
prenájom pozemku, časť parcely č. 2338/1 o výmere 1 320 m2 na ul. P. Pázmaňa v Šali pre spoločnosť INTEVO-SK s.r.o., Nitrianska 1751, Šaľa, IČO: 36 542 229.

Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Peter Hollý, Ing. Miroslav Polónyi,
Zdržalo sa: 4
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo,  Ing. Jozef Mečiar,

Výkon uznesenia č. 8/2007 – XVI./5. zo dňa 15.11.2007 primátor mesta pozastavuje v súlade s ust. § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov dňa 22.11.2007, nakoľko sa domnieva, že je v rozpore s VZN 9/2000 a VZN 22/2003 v platnom znení a je zjavne nevýhodné pre mesto.
Primátor mesta môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 6 zák.č. 369/1990 Zb. t.j. najneskôr do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom.
Vyvesené na úradnej tabuli a uverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa 22.11.2007.

Materiál číslo D 10/8/07 - Návrh na riešenie problému vzťahu k pozemku pod rozostavanou stavbou vo vlastníctve spoločnosti INVEST AG, s.r.o., Bratislava

Uznesenie č. 8/2007 –XVI./6.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku,
B. ruší
uznesenie č.24/97-MsZ zo dňa 4.9.1997, v časti „E“ Schvaľuje, bod 11,
A. schvaľuje
1. prenájom pozemku na Ul. Hlavnej v Šali pod rozostavanými stavbami bytového   domu:
- bloku „C“ parc. č.1075 o výmere 322 m2
- bloku „D“a „E“ časť parc. č. 1038/31 o výmere 432 m2 (výmeru upresní GP),
2. prenájom pozemku za účelom zariadenia staveniska a vstupu do areálu staveniska:
- časť parc. č. 1038/31 o výmere 1 226 m2
- parc. č. 1077 o výmere 56 m2
- časť parc.č.1318 o výmere 80 m2, ktorá je v  stave právnom vedená ako neknihovaná parcela a je majetkom mesta a podľa stavu v KN registri „C“ je to časť parc. č.1032/4 a časť parc.č.1032/3, pre INVEST AG s.r.o., Bratislava, IČO: 35 729 767, s tým že nájomný vzťah bude uzatvorený spätne od 1. 7. 2007 do doby vydania právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu.

Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2

Ing. František Botka,  Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo,  Ing. Jozef Mečiar,

Materiál číslo D 11/8/07 - ZSE distribúcia, a.s., Čulenova 6, Bratislava – žiadosť o odkúpenie pozemkov pod stavbami trafostaníc v k.ú. Šaľa

Uznesenie č. 8/2007 –XVI./7.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemkov pod stavbami trafostaníc v k.ú. Šaľa
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemkov v k.ú. Šaľa , zastavané plochy vo vlastníctve mesta Šaľa, pod stavbami trafostaníc, ktoré sú vo vlastníctve ZSE distribúcia, a.s., nasledovne: 
- parcela číslo 929 o výmere 79m2, na ktorej je postavená stavba TS 3, súp.č. 6939, Vlčanská ul., v cene 1 600,- Sk/m2, t.j. 126 400,- Sk
- parcela číslo 49/1 o výmere 39 m2, na ktorej je postavená stavba TS 4, súp.č. 6941, Hviezdoslavova ul., v cene 2 000,- Sk/m2, t.j. 78 000,- Sk
- parcela číslo 585/2 o výmere 59 m2, na ktorej je postavená stavba TS 18, súp.č. 6945, Dolná ul., v cene 2 000,- Sk/m2, t.j. 118 000,- Sk
- parcela číslo 594/49 o výmere 59 m2, na ktorej je postavená stavba TS 21, súp.č. 7020, Orechová ul., v cene 1 600,- Sk/m2, t.j. 94 400,- Sk
- parcela číslo 960/2 o výmere 64 m2, na ktorej je postavená stavba TS 22, súp.č. 6944, Jazerná ul., v cene 1 600,- Sk/m2, t.j. 102 400,- Sk
- parcela číslo 1028/39 o výmere 58 m2, na ktorej je postavená stavba TS 23, súp.č. 7021, Jarmočná ul., v cene 1 700,- Sk/m2, t.j. 98 600,- Sk
- parcela číslo 1342/4 o výmere 58 m2, na ktorej je postavená stavba TS 29, súp.č. 6938, Staničná ul., v cene 1 400,- Sk/m2, t.j. 81 200,- Sk
- parcela číslo 2636 o výmere 45 m2, na ktorej je postavená stavba TS 11, súp.č. 6947, Bottova ul., v cene 1 400,- Sk/m2, t.j. 63 000,- Sk
- parcela číslo 2745 o výmere  34 m2, na ktorej je postavená stavba TS 5, súp.č. 6929, Partizánska ul., v cene 1 400,- Sk/m2, t.j. 47 600,- Sk
- parcela číslo 2769 o výmere 33 m2, na ktorej je postavená stavba TS 12, súp.č. 6946, Horná ul., v cene 1 400,- Sk/m2, t.j. 46 200,- Sk
- parcela číslo 3080/190 o výmere 49 m2, na ktorej je postavená stavba TS 302, súp.č. 6951, Cintorínska ul., v cene 1 200,- Sk/m2, t.j. 58 800,- Sk
- parcela číslo 3080/191 o výmere 52 m2, na ktorej je postavená stavba TS 303, súp.č. 7022, Hollého ul., v cene 1 200,- Sk/m2, t.j. 62 400,- Sk
- parcela číslo 3080/192 o výmere 35 m2, na ktorej je postavená stavba TS 313, súp.č. 6949, Nitrianska ul., v cene 1 200,- Sk/m2, t.j. 42 000,- Sk
- parcela číslo 3080/193 o výmere 52 m2, na ktorej je postavená stavba TS 304, súp.č. 7017, Hollého ul., v cene 1 200,- Sk/m2, t.j. 62 400,- Sk
- parcela číslo 3080/194 o výmere 54 m2, na ktorej je postavená stavba TS 306, súp.č. 6948, ul. F. Kráľa, v cene 1 200,- Sk/m2, t.j. 64 800,- Sk
- parcela číslo 3198/141 o výmere 53 m2, na ktorej je postavená stavba TS 305, súp.č. 7016, ul. F. Kráľa, v cene 900,- Sk/m2, t.j. 47 700,- Sk
- parcela číslo 4144/3 o výmere 95 m2, na ktorej je postavená stavba TS 24, súp.č. 6952, ul. Kpt.Jaroša, v cene 1 500,- Sk/m2, t.j. 142 500,- Sk,
t.j. za celkovú výmeru 918 m2, celkovú sumu 1 336 400,- Sk, pre ZSE distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.

Za hlasovalo: 14
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Tibor Mikula,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 7

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka,  RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo,  Ing. Jozef Mečiar,

Materiál číslo D 12/8/07 - Návrh na dopredaj bytu zo VI. etapy

Uznesenie č. 8/2007 –XVI./8.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na dopredaj bytu z  VI. etapy,
B. schvaľuje
dopredaj bytu na ulici Jazernej, dom so súpisným číslom 584/24 pre:
Annu Bujkovú, byt č. 36, IV. poschodie, parc.č. 985/3 v podiele 85/10 000, v cene 8.412,-Sk v súlade so Zákonom č.182/1993 Z .z. v znení Zákona č.151/1995 Z. z.

Za hlasovalo: 16
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 6

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka,  RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo,  Ing. Jozef Mečiar,

Materiál číslo D 13/8/07 - Vyhodnotenie VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za účelom výstavby polyfunkčného objektu s doplnkovou funkciou občianskej vybavenosti na ul. P. Pázmaňa za historickou budovou kaštieľa“

Uznesenie č. 8/2007 –XVI./9.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
záver hodnotiacej komisie VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za účelom výstavby polyfunkčného objektu s doplnkovou funkciou občianskej vybavenosti na ul. P. Pázmaňa za historickou budovou kaštieľa “,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti v  k.ú. Šaľa, vedenej v  KN C na LV č.1, pozemok časť parc.č. 6/1, zastavaná plocha o  výmere cca 1 000 m2 (výmeru upresní geometrický plán ), za  cenu 2 610,- Sk/m2, t.j. spolu za sumu cca 2 610 000,-Sk pre RNDr. Milana Gabaríka, bytom Šaľa, ul. Družstevná 42.

Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, 
Proti hlasovalo: 3
Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 4
Mgr. Jozef Belický, Ing. Marián Kántor, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo,  Ing. Jozef Mečiar,

Výkon uznesenia č. 8/2007 – XVI./9. zo dňa 15.11.2007 primátor mesta pozastavuje v súlade s ust. § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov dňa 22.11.2007, nakoľko sa domnieva, že je zjavne nevýhodné pre mesto.
Primátor mesta môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 6 zák.č. 369/1990 Zb. t.j. najneskôr do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom.
Vyvesené na úradnej tabuli a uverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa 22.11.2007.

Materiál číslo H 1/8/07 - Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa

Uznesenie č. 7/2007 –XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa
B. schvaľuje
udelenie „Ceny mesta Šaľa“ pre:
Ing. Imricha Voleka, CSc.
Poľovnícke združenie Agačáreň Veča
TJ Slávia SOUP Šaľa
Imricha Tanku – in memoriam
Oldřicha Františka Stanislava Korteho.

Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3

Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo,  Ing. Jozef Mečiar

Prílohy