Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 06.12.2021 - 16:28  //  aktualizácia: 06.12.2021 - 16:30  //  zobrazené: 1177

07/2021 zasadnutie komisie školstva

číslo: 07/2021  |  dátum konania: 29.11.2021

Dátum konania: 29.11. 2021

Miesto konania: kongresová sála na prízemí MsÚ v Šali

Začiatok konania: 15:30 hod

Koniec konania: 16:45hod.

 

 

Prítomní :

Za KŠ – Ing. Marián Krištof, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Michal Malárik, PaedDr. Dagmar Mesárošová, Marek Molnár, Ing. Helena Psotová,  Miloš Rehák, PaedDr. Vladimír Takáč,  Mgr. Nora Valentínová DiS. art., Mgr. Mariana Takáčová, Mgr. Katarína Keselyová .

Neprítomní:

Mgr. Jarmila Husáriková .

 

Program zasadnutia:

 

 1. Otvorenie a privítanie členov KŠ
 2. Súhrnná správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa v školskom roku 2020/2021 a stave v školskom roku 2021/2022
 3. Návrh rozpočtu na rok 2022
 4. Aktuálne informácie
 5. Diskusia
 6. Záver

 

K bodu 1

Ing. Marián Krištof – predseda Komisie školstva privítal všetkých prítomných členov komisie školstva a skonštatoval, že KŠ je uznášaniaschopná. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia. K predloženému programu neboli vznesené žiadne pripomienky. Členom komisie bola doručená pozvánka a pracovné materiály elektronicky.

 

K bodu 2

Mgr. Mariana Takáčová - vedúca SŠÚ oboznámila prítomných so znením Súhrnnej správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa v školskom roku 2020/2021  a stave v školskom roku 2021/2022, ktorú každý člen obdržal v písomnej podobe.

Vyzdvihla a pripomenula základné údaje zo súhrnnej správy, týkajúce sa odbornosti vyučovania v ZŠ, personálneho zabezpečenia v ZŠ a Testovania T5 – 2020 a testovania T9 - 2020 v školskom roku 2020/2021 a tiež oboznámila prítomných členov s aktuálnymi údajmi v školskom roku 2021/2022.

V porovnaní s minulým školským rokom sa počet žiakov v základných školách v meste Šaľa zvýšil a  k 15. septembru 2021 je ich 2122.

Dištančné vzdelávanie naše školy zvládli.

Ďalej vedúca SŠÚ informovala prítomných, že v školskom roku 2020/2021 bolo zrušené externé testovanie žiakov 5. a 9. ročníka v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.

Napriek pandemickej situácii na Slovensku a prerušeniu vyučovania v školách a školských zariadeniach od 26.10. 2020 do 26.04. 2021 sa žiaci zapojili do predmetových olympiád a postupových súťaží, či korešpondenčných seminárov. Vo všetkých školách sa realizovali už tradičné a dlhoročné projekty, Všetko je podrobne rozpísané v správe a budú o týchto skutočnostiach oboznámení aj mestskí poslanci na zasadnutí MsZ dňa 02.12. 2021.

Vedúca SŠÚ tiež zdôraznila, že minulý školský rok 2020/2021 „preveril“ zdatnosť našich pedagógov, ale aj žiakov a trpezlivosť rodičov.

Školy a školské zariadenia za intenzívnej pomoci zriaďovateľa aj ministerstva školstva čoraz viac zlepšujú úroveň dištančného vzdelávania dovybavením škôl IKT a tiež aj aktualizačným vzdelávaním učiteľov.

 

Ing. Krištof – pozitívne zhodnotil Súhrnnú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa v školskom roku 2020/2021 a stave v školskom roku 2021/2022 a konštatoval, že je veľmi dobre a podrobne vypracovaná.

 

Uznesenie č. 1/7/2021: KŠ pri MsZ v Šali schvaľuje Súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa v školskom roku 2020/2021  a stave v školskom roku 2021/2022 a odporúča ju prerokovať na zasadnutí MsZ dňa 02.12. 2021.

 

Hlasovanie:

Za: 10             Proti: 0                Zdržali sa: 0

 

 

K bodu 3

Mgr. Mariana Takáčová informovala prítomných  o Návrhu rozpočtu mesta Šaľa rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2022 pre oblasť školstva.                 Na program vzdelávanie je vyčlenených 10 490 060 eur.

Program vzdelávanie obsahuje vzdelávacie a im prislúchajúce zariadenia financované
a podporované z rozpočtu mesta, konkrétne materské školy, základné školy, základná umelecká škola, centrum voľného času a tiež spoločný školský úrad. Rozpočet programu zahŕňa výdavky na zabezpečenie originálnych a prenesených kompetencií v školstve. Ďalej sú tu rozpočtované výdavky z osobitných dotácií a vlastných príjmov škôl a školských zariadení. Rozpočet programu plánujeme celkovo v členení bežný rozpočet 10 390 060 eur a kapitálový rozpočet 100 000 eur.  

Na prenesené a originálne kompetencie v oblasti školstva pre rok 2022 rozpočtujeme bežné výdavky ZŠ vo výške 8 649 300 eur (z toho výška prenesených kompetencií je 4 849 300 eur a originálnych kompetencií je 3 800 000 eur).

Originálne kompetencie spolu predstavujú 3 800 000 eur ( z toho 1 110 750 eur – originálne kompetencie  ZŠ, 1 844 420 eur – originálne kompetencie MŠ, 806 650 eur -  ZUŠ a CVČ, 4 000 eur - SŠÚ, 34 180 eur - rezerva)

 

 

 

Názov školského zariadenia

Návrh rozpočtu 2021

Originálne kompetencie

Prenesené kompetencie

MŠ Budovateľská. so ŠJ

205 640

5 440

MŠ Družstevná so ŠJ

314 070

5 790

MŠ Hollého so ŠJ

493 620

13 280

MŠ Okružná so ŠJ

243 400

6 620

MŠ 8. mája so ŠJ

259 940

8 190

MŠ P.J. Šafárika so ŠJ

259 600

6 140

MŠ súkromná

68 150

 

ZŠ s MŠ Bernolákova so ŠJ a ŠKD

226 440

338 260

ZŠ J.  Hollého  so ŠJ a ŠKD

118 290

733 180

ZŠ s MŠ J. Murgaša. so ŠJ a ŠKD

301 750

1 272 090

ZŠ J. C. Hronského so ŠJ a ŠKD

186 710

1 103 400

ZŠ Ľ. Štúra so ŠJ a ŠKD

181 540

832 850

ZŠ s MŠ  P. Pázmaňa s VJM s VJM s VŠJ a ŠKD

96 020

522 140

Základná umelecká škola

583 000

 

Centrum voľného času

 223 650

1 850

Spolu

3 761 820

4  849 230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdavky na osobitné dotácie v prenesených kompetenciách rozpočtujeme vo výške 400 000 eur. Ide o dotácie poskytované na dopravu žiakov, na vzdelávacie poukazy, na predškolákov,  školské potreby, mzdu asistenta učiteľa, pre sociálne znevýhodnené deti, na lyžiarsky výcvik, školu v prírode, jazykové učebnice, mimoriadne výsledky, prvouku a odchodné učiteľov.   

Výdavky z vlastných príjmov vo výške 800 000 eur sú naviazané na príjmovú časť rozpočtu mesta. Jedná sa o príjmy z prenájmu telocviční, poplatky za školské kluby detí, materské školy, ZUŠ a CVČ, ktoré sa školám a školským zariadeniam vracajú počas roka v plnej výške.

Mgr. Takáčová – jednotkový koeficient sa pohybuje medzi 93,5% - 98,6% a preto sa rozpočet na rok 2022 tvoril veľmi ťažko, aby všetky Š a ŠZ mali dostatok finančných prostriedkov aj na mzdové aj na prevádzkové náklady. Vysvetlila postup pridelenia finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ Bernolákova na odstránenie havarijného stavu budovy telocvične – ZŠ s MŠ najprv vypracovala a podala projekt na „Havárie“, ale neskôr bol Ing. Vargovou vypracovaný projekt na výzvu z Nórskych fondoch, v ktorom sa žiada  grant vo výške 200 000,- eur. Keďže financie na riešenie stavu nemôžu byť naraz požadované z dvoch zdrojov, žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na riešenie havarijného stavu bola vzatá späť. V projekte však nie je zahrnutý prístrešok pri kotolni, na ktorom je azbestová krytina. Na jej odstránenie bolo škole pridelených 20 000 eur z kapitálových výdavkov určených pre školstvo.

Ing. Krištof – pripomenul, že pri takýchto grantoch má vždy Mesto Šaľa spoluúčasť na financovaní 5%, čo v tomto prípade predstavuje navýšené investičné náklady. Vyslovil námietku proti rekonštrukcii dielní v ZŠ s MŠ Bernolákova, nakoľko investičné náklady na rekonštrukciu by presahovali celkové investičné náklady určené pre všetky školy v meste.

Ing. Psotová – konštatovala, že v rozpočte je veľmi málo financií, ktoré sú určené na kapitálové výdavky. Ak pre celé Mesto Šaľa je určených 5,019 mil. na kapitálové výdavky, tak 100 000 eur, čo je sú len 2% z celkového rozpočtu  a to je veľmi málo na kapitálové výdavky pre všetky Š a ŠZ v meste Šaľa.

Ďalej vysvetlila, že podávanie projektov a žiadanie grantov je veľmi náročný a zdĺhavý proces, školy peniaze môžu, ale nemusia dostať a preto sa na to nedá spoliehať. Skôr podporuje, aby sa do škôl na kapitálové výdavky posunulo viac financií z mesta.

Mgr. Takáčová – zdôraznila, že podľa koeficientu 93,2% by školy mali dostať na investičné náklady až 402 624 eur.

PaedDr. Takáč – súhlasí s vyjadrením p. Ing. Psotovej a podporuje, aby rekonštrukcia dielní v ZŠ s MŠ Bernolákova bola zrealizovaná a aby ju aj poslanci na zasadnutí MsZ podporili a schválili.

Uznesenie2/7/2021: Komisia školstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu navýšiť kapitálové výdavky pre oblasť školstva na 5 % z celkového rozpočtu mesta na kapitálové výdavky.

Hlasovanie:

Za: 7             Proti: 0                Zdržali sa: 3

 

K bodu 4

 • 18.11.2021 sa uskutočnilo na podnet KŠ stretnutie Riaditeľov základných a stredných škôl a ich výchovných poradcov s členmi Komisie školstva. Zo stretnutia bola vyhotovená zápisnica, ktorá bola zaslaná zúčastneným a všetkým členom Komisie školstva. SŠÚ vyhotovil prehľadnú tabuľku, v ktorej je rozpísané prijatie žiakov šalianskych ZŠ na stredné školy v Šali a tabuľku o prijatí žiakov z iného okresu do 1. ročníka SŠ v Šali.

 

Žiaci odchádzajúci na stredné školy školský rok 2020/2021

Š k o l a

Počet odchádz. žiakov

Prijatí žiaci

 

z 9. roč.

z niž. roč.

OGY

BGY

GYM

SOŠ

SOŠ-3.r.

INÉ

ZŠ Bernolákova

12

1

0

0

1

4

7

1

ZŠ J. Hollého

32

4

0

1

4

22

7

2

ZŠ s MŠ J. Murgaša

57

2

0

4

17

31

6

1

ZŠ J. C. Hronského

25

2

0

1

11

8

6

1

ZŠ Ľ. Štúra

45

1

0

6

7

26

7

0

ZŠ s MŠ s VJM

18

1

1

0

7

9

2

0

Spolu

189

11

1

12

47

100

35

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dňa 23.11.2021 prebehlo výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa MŠ 8. mája. Úspešná bola jediná uchádzačka PaedDr. Žaneta Gužíková.

 

 • Dňa 25.11.2021 sa mala uskutočniť v Šali návšteva ministra školstva. Táto bola zrušená z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie a návšteva sa posunula na iný ešte neurčený termín.

 

 • Vedúca SŠÚ informovala o aktuálnej covidovej situácii na školách a školských zariadeniach v Šali. Tá sa však každý deň mení.

 

 • Školám boli schválené ministerstvom školstva finančné prostriedky v sume 30 eur na zamestnanca na zakúpenie testov dezinfekcie, resp. preplatenie testov.

 

         

K bodu 5

Prítomní členovia diskutovali priebežne k jednotlivým bodom programu

 

K bodu 6

Na záver Ing. Krištof poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie KŠ.

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                         Ing. Marián Krištof

                                                                                                                     predseda KŠ

 

 

Za správnosť: Mgr. Katarína Keselyová

                           Tajomníčka KŠ