Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 30.11.2021 - 11:02  //  aktualizácia: 30.11.2021 - 11:03  //  zobrazené: 1376

07/2021 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 07/2021  |  dátum konania: 25.11.2021

zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavbU a dopravu

číslo: 07/2021 | dátum konania: 25.11.2021

 

Prítomní: Ing. Róbert Andráši, Ing. arch. Andrea Belzárová, , Ing. Ivan Kováč, , Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay, Ing. Kristián Szekeres, PhD, Ing. Vladimír Vicena, Mgr. Simeon Vincze

Neprítomní: Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. arch. Viktor Becker,

Hostia:

 

Program:

 

1. Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)  

2. Voľné témy podľa návrhu členov komisie

3. Diskusia
 

Bod č. 1

Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)

  1. Prerokovanie návrhu rozpočtu

Komisia sa stručne oboznámila a prerokovala materiál „Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024“. Komisia na zasadnutí dňa 16.06.2021 navrhla investičné priority rozpočtu na r.2022. Do rozpočtu sa nedostali financie na projektové a prípravné práce na nový cintorín. Taktiež sa do návrhu rozpočtu kvôli obmedzeným finančným prostriedkom mesta, dostalo oveľa menej financií ako by bolo potrebné vzhľadom na nevyhovujúci technický stav infraštruktúry, na rekonštrukcie a opravy miestnych komunikácií, chodníkov, a na parkovaciu politiku v meste.  Medzi rekonštrukcie sa nedostali problematické ulice v zlom technickom stave, Budovateľská a Kukučínova ul. Komisia mestu odporúča, aj napriek zlej finančnej situácii, ktorá sa pravdepodobne významne nezlepší ani v najbližších rokoch, prednostne sa zaoberať stavom technickej a dopravnej infraštruktúry a parkovacou politikou. 

Členovia sa zhodli, že odsúvať problémy do času zlepšenia finančnej situácie sa nedá. Preto Komisia, opätovne navrhuje mestu zriadiť pracovnú skupinu, ktorá bude zostavená z odborníkov v danej problematike, z pracovníkov mesta, členov komisie a zástupcov odbornej verejnosti mesta Šaľa (urbanisti, dopraváci, architekti, stavební inžinieri, investori a iní). Zriadenie pracovnej skupiny by nebolo tak finančne náročné a mohla by priniesť nové nápady a riešenia. Komisia navrhuje zorganizovať workshop pracovnej skupiny s tematikou riešenia Dopravnej a Technickej infraštruktúry. Na základe odbornej diskusie pripraviť stratégiu a postup riešenia jestvujúcej situácie. Komisia zároveň apeluje na personálne posilnenie odboru dopravy a technických činností o odborníka, ktorý by implementoval výsledky Generelu dopravy a systematicky riešil problémy technickej a dopravnej infraštruktúry (vrátane parkovacej politiky a nevyhovujúceho stavu inžinierskych sietí a ich zariadení v meste). Komisia podporuje návrh koncepčného pracovníka, prijatého napr. na dohodu, ktorý by pripravil a zorganizoval workshop na uvedené témy, komunikoval s pracovnou skupinou, nadviazal by na Dopravný generel a Územný plán mesta.

 

  1. Prerokovanie vybratých majetkových záležitostí

Ďalej sa Komisia  v krátkosti oboznámila s výberom z materiálov prekladaných na MsZ,  ktoré sa týkali vybraných majetkových záležitostí:

- žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta pre spoločnosť BILLBOARDOVO, za účelom zriadenia 4 kusov obojstranných Citilight-ov, plocha 1 m2, z 1. strany oznamy mesta a 2. strany reklamné oznamy spoločnosti. Komisia odporúča, aby sa dohliadlo na intenzitu nasvietenia reklamy, aby sa nezvyšoval vizuálny smog v meste.

- žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta pre Dorotheu Swietyovú a Róberta Grambličku – za účelom terasy k bytu na Jesenského ul.

- žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta pre Ústredný zväz židovských nábož. obcí úprava a oplotenie bývalého židovského cintorína v medzi hrádzovom priestore

- žiadosť o prevod pozemku vo vlastníctve mesta pre manž. Szabolcsa a Kristínu Puskásových za účelom parkovania pred Rodinným domom na ul. Slnečná vo Veči. MsÚ neodporúča na predaj, z dôvodu pokládky VO v budúcnosti a ochranného pásma IS. Odporúča ponechať plochu na prenájom.

- žiadosť o prevod pozemku vo vlastníctve mesta o celkovej výmere 324 m2, pre Leventa Ibrahimoglu na ul. M.R.Štefánika. Plochu mal žiadateľ v prenájme za účelom vybudovania chodníka š. cca 3m pred budúcim novým bytovým domom a vybudovaním parkovacích miest pre budúci nový bytový dom. Pozemok žiadateľa je oplotený masívnym betónovým plotom, bytový dom sa nepostavil, účel nájomnej zmluvy sa nenaplnil. Mesto neodporúča odpredaj verejného priestranstva – udržiavaný park, taktiež z  dôvodu vybudovania vodozádržných opatrení v budúcnosti pri existujúcej artézskej studni.

- žiadosť o prevod pozemku vo vlastníctve mesta pre Rodana Špendlu pri RD na Dolnej ul. (pri Povodí Váhu) v súčasnosti využívaný ako verejné priestranstvo – park. Mesto neodporúča odpredaj, navrhuje ponechať v majetku mesta.

 

Komisia  o horeuvedených  materiáloch nehlasovala.

Komisia podporuje a súhlasí s návrhmi mesta neodpredať pozemky, ponechať pozemky naďalej vo vlastníctve mesta a ponechať prenájom.

Komisia odporúča, aby verejné priestranstvá zostali vo vlastníctve mesta. Odpredajom a drobením sa komplikujú vlastnícke vzťahy pri budovaní a údržbe inžinierskych sietí.

 

Bod č. 2 Voľné témy podľa návrhu členov komisie

Bod č. 3 Diskusia

 

Voľné témy a diskusia sa permanentne vracajú k doprave a parkovaniu v meste, ktoré sú stále problematickejšie.  Téma parkovacej politiky dopravnej a technickej infraštuktúry rezonuje u všetkých už dlhodobo.  Všetko so všetkým súvisí, stále pribúdajúce automobily, nie je dostatočná podpora pešej a cyklistickej dopravy v meste, potreba posilnenia a zmena štruktúry MHD. V diskusii znovu odzneli návrhy ako začať riešiť situáciu:

-spraviť v parkovaní poriadok podľa cestného zákona a vyznačiť parkovacie miesta v meste

-spoplatniť parkovanie v meste (nájsť zdôvodnenie pre čerpanie eurofondov, ktoré neumožňujú spoplatnenie v centre mesta)

-pokutovať zlé parkovanie všade v meste. Pri rodinných domoch vyžadovať parkovanie na vlastnom pozemku

-posilniť MHD (menšie vozidlá, hustejší interval liniek)

-vybudovať (a kde jeto možné, vyznačiť) cyklotrasy v meste, ktoré sú základom zníženia množstva autodopravy

-ponúknuť partnerstvo t.j. spoluprácu pri vybudovaní hromadných garáží potenciálnym investorom. Vklad mesta by bol pozemok za symbolickú cenu a vklad investora vybudovanie parkovacieho domu na vlastné náklady investora s tým, že bude mať napr. licenciu na 20 rokov.

-vytvoriť pracovnú skupinu odborníkov a pracovné miesto na dohodu pre odborného koncepčného pracovníka

 

 

Za správnosť zodpovedá: Ing. Róbert Andráši, Ing. Zuzana Hrubá