Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 02.11.2021 - 09:26  //  aktualizácia: 02.11.2021 - 09:27  //  zobrazené: 1342

06/2021 zasadnutie komisie školstva

číslo: 06/2021  |  dátum konania: 25.11.2021

Dátum konania: 25.10. 2021

Miesto konania: zasadačka na 1. poschodí MsÚ v Šali

Začiatok konania: 16:00 hod

Koniec konania: 17:00 hod.

 

 

Prítomní :

Za KŠ – Ing. Marián Krištof, Mgr. Jarmila Husáriková, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Michal Malárik, PaedDr. Dagmar Mesárošová, Marek Molnár, PaedDr. Vladimír Takáč,  Mgr. Nora Valentínová DiS. art., Mgr. Mariana Takáčová, Mgr. Katarína Keselyová .

Neprítomní:

Ing. Helena Psotová,  Miloš Rehák.

 

Program zasadnutia:

 

 1. Otvorenie a privítanie členov KŠ
 2. Základné štatistické ukazovatele o počte tried a žiakov v Š a ŠZ v okrese Šaľa
 3. Dochádzajúci žiaci do ZŠ v Šali a dochádzajúce deti plniace PPPV v MŠ v Šali z iných miest a obcí
 4. Prehľad o prijatí žiakov na stredné školy
 5. Aktuálne informácie
 6. Diskusia
 7. Záver

 

K bodu 1

Ing. Marián Krištof – predseda Komisie školstva privítal všetkých prítomných členov komisie školstva a skonštatoval, že KŠ je uznášaniaschopná. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia. K predloženému programu neboli vznesené žiadne pripomienky. Členom komisie bola doručená pozvánka.

 

K bodu 2

Mgr. Mariana Takáčová  - vedúca Spoločného školského úradu v Šali informovala prítomných o základných štatistických ukazovateľoch  o počte tried a žiakov v Š a ŠZ v okrese Šaľa v školskom roku 2021/2022 nasledovne:

 1. Základné školy
 • v meste Šaľa sa otvorilo 113 tried, z toho je 9 tried v ZŠ s VJM ( ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM ), 28 oddelení ŠKD, z toho 3 oddelenia ŠKD v ZŠ s VJM (ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM),
 • ZŠ v meste Šaľa sa vzdeláva 2 122 žiakov, z toho 162 žiakov v ZŠ s VJM ( ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM ), ŠKD navštevuje 731 detí, z toho 63 detí navštevuje ŠKD v ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM,
 • 3 základné školy sú spojené s MŠ ( MŠ pri ZŠ Bernolákova, MŠ pri ZŠ J. Murgaša, MŠ pri ZŠ s VJM P. Pázmánya ), v ktorých pracuje 12 PZ,
 • v základných školách v Šali pracuje 161 PZ - učiteľov, 28 vychovávateľov, 23 pedagogických asistentov, 1 školský psychológ a 3 špeciálni pedagógovia,
 • v ZŠ v okrese Šaľa sa otvorilo 252 tried v plnoorganizovaných ZŠ, z toho 63 tried je v ZŠ s VJM8 tried v neplnoorganizovaných ZŠ, z toho 1 trieda je v ZŠ s VJM,
 • základné školy v okrese Šaľa navštevuje  spolu 4 175 žiakov v plnoorganizovaných ZŠ, z toho 858 žiakov navštevuje ZŠ s VJM 86 žiakov v neplnoorganizovaných ZŠ, z toho 10 žiakov navštevuje ZŠ s VJM,
 • v školskom roku 2021/2022 sa v mestských ZŠ otvorilo 113 tried – nárast o 3 triedy, zo 113 tried je 1 špeciálna so 7 žiakmi v ZŠ s MŠ J. Murgaša , 5 tried so zameraním na matematiku, informatiku a prírodovedné predmety a bude ich navštevovať 121 žiakov v ZŠ s MŠ J. Murgaša a 9 tried, ktoré bude navštevovať 97 žiakov so všeobecným intelektovým nadaním v ZŠ J. C. Hronského.

 

 1. Materské školy
 • v meste Šaľa sa otvorilo 35 tried v 10 MŠ ( z toho jedna MŠ súkromná – 2 triedy – 31 detí ), ktoré navštevuje 733 detí, z toho je 52 detí  mladších ako 3 roky, 238 detí si plní povinné predprimárne vzdelávanie, 8 detí je integrovaných a 28 detí má odloženú povinnú školskú dochádzku,
 • v mestských MŠ pracuje 77 PZ, 4 pedagogickí asistenti, 1 logopedička a 1 školská psychologička,
 • v okrese Šaľa sa celkovo otvorilo 74 tried v 27 MŠ, ktoré navštevuje 1 501 detí,
 • v okrese Šaľa v MŠ celkovo pracuje 155 PZ, 6 pedagogických asistentov, 1 logopedička a 1 školská psychologička ( v MŠ v meste Šaľa ),

 

 1. Centrum voľného času
 • v CVČ bude sa otvorilo 78 krúžkov/tried , ktoré bude navštevovať 1330 detí,
 • v CVČ bude pracovať 8 PZ.

 

 1. Základná škola
 • základnú umeleckú školu bude navštevovať 710 žiakov,
 • v ZUŠ bude pracovať 38 PZ.

 

K bodu 3

V školskom roku 2020/2021 do ZŠ s MŠ J. Murgaša bude dochádzať z obcí najviac žiakov – 185, do ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM - 105, do ZŠ J. C. Hronského –  137, do ZŠ Ľ. Štúra  – 78, do ZŠ J. Hollého 55 a do ZŠ s MŠ Bernolákova 39. Nárast počtu dochádzajúcich žiakov o 38 v porovnaní s minulým školským rokom  svedčí  o kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu v jednotlivých školách.

V školskom roku 2021/2022 z okolitých obcí okresu a blízkych miest navštevuje základné školy v meste Šaľa  599 žiakov (čo je o 38 viac ako v predchádzajúcom školskom roku). Najviac žiakov dochádza z Kráľovej nad Váhom (130 – počet vzrástol o 11 žiakov), z Diakoviec (85 – nárast o 5 žiakov), z Trnovca nad Váhom (76 – nárast o 6 žiakov) a z Dlhej nad Váhom (73 – nárast o 2 žiakov). Nárast počtu žiakov je uvedený v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom. Ďalej do mestských ZŠ škôl dochádzajú ešte najčastejšie z Tešedíkova, Selíc, Močenku, Žihárca, Vlčian, Nededu, Hornej Kráľovej, Hájskeho a z iných obcí.

V  školskom roku 2021/2022 sledujeme aj dochádzku  z okolitých obcí okresu a blízkych miest detí do MŠ, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie (PPPV). Do MŠ Bernolákova a MŠ Hollého bude dochádzať najviac detí  - do každej 13, do MŠ J. Murgaša, do MŠ 8. mája a do súkromnej MŠ – po 8 detí, do MŠ Družstevná a MŠ s VJM P. Pázmánya – po 6 detí, do MŠ P.J. Šafárika – 5, do MŠ Okružná – 4 a do MŠ Budovateľská – 3 deti.

Spolu si plní PPPV v MŠ v meste Šaľa 74 detí z okolitých obcí okresu a blízkych miest. Najviac detí dochádza z Trnovca nad Váhom (14), z Diakoviec (11), z Kráľovej nad Váhom aj z Dlhej nad Váhom po 7 detí, zo Selíc (6).

 

K bodu 4

Vedúca SŠÚ informovala prítomných o prijatí žiakov na stredné školy v školskom roku 2020/2021, ktorí budú pokračovať v školskom roku 2021/2022 v plnení PŠD na stredných školách a gymnáziách.

Š k o l a

Počet odchádzajúcich žiakov

Prijatí žiaci

 

z 9. roč.

z niž. roč.

OGY

BGY

GYM

SOŠ

SOŠ-3.r.

INÉ

ZŠ Bernolákova

12

1

0

0

1

4

7

1

ZŠ J. Hollého

32

4

0

1

4

22

7

2

ZŠ s MŠ J. Murgaša

57

2

0

4

17

31

6

1

ZŠ J. C. Hronského

25

2

0

1

11

8

6

1

ZŠ Ľ. Štúra

45

1

0

6

7

26

7

0

ZŠ s MŠ s VJM

18

1

1

0

7

9

2

0

Spolu

189

11

1

12

47

100

35

5

 

 

K bodu 5

 

 1. Inventarizácia a evidencia majetku v MŠ:

Do MŠ sme zakúpili licencie účtovníckeho programu WINIBEU - modul evidencia majetku.

5.11.2021 sa uskutoční online školenie k danej tematike. Do konca mesiaca november majú byť zaevidované všetky položky majetku do tohto programu. Riešilo sa zosieťovanie MŠ s mestským serverom, ale z dôvodu narušenia bezpečnosti mestskej siete to nebudemožné.

Riešime možnosť zakúpenia ďalšieho počítača na SŠÚ, do ktorého budú priebežne nahrávané jednotlivé položky MŠ, tak ako budú aktualizované.

 1. Záujmová činnosť

 

 •  

Počet záujmových útvarov

Počet žiakov

ZŠ s MŠ Bernolákova

 1.  
 1.  

ZŠ J. Hollého

 1.  
 1.  

ZŠ s MŠ J. Murgaša

 1.  
 1.  

ZŠ J. C. Hronského

 1.  
 1.  

ZŠ Ľ. Štúra

 1.  
 1.  

ZŠ s MŠ P. Pázmánya S VJM

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

Vydaných bolo 2118 vzdelávacích poukazov

Prijatých bolo 1213 vzdelávacích poukazov

 

 1. V septembri sa malo uskutočniť stretnutie zamestnancov SŠÚ so začínajúcimi a uvádzajúcimi pedagogickými zamestnancami. Z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie a dodržania pokynov ministerstva školstva o nepremiešavaní skupín zamestnancov sa stretnutie neuskutočnilo. Všetkým prihláseným začínajúcim a uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom boli zaslané materiály potrebné k adaptačnému vzdelávaniu emailom. Na adaptačné vzdelávanie je v školskom roku 2021/2022 prihlásených 27 pedagogických zamestnancov zo 17 základných škôl a školských zariadení.

 

Mestské školy

Obecné školy

 •  

Počet zač. pedagóg.

 •  

Počet zač. pedagóg.

ZŠ s MŠ Bernolákova

 1.  

ZŠ Žihárec s VJM

 1.  

ZŠ Ľ. Štúra

 1.  

ZŠ s MŠ Vlčany

 1.  

ZŠ s MŠ P. Pázmánya

 1.  

ZŠ Tešedíkovo

 1.  

ZŠ J. Hollého

 1.  

MŠ Tešedíkovo s VJM

 1.  

ZŠ s MŠ J. Murgaša

 1.  

MŠ Kráľová n./V.

 1.  

ZŠ J. C. Hronského

 1.  

MŠ Diakovce s VJM

 1.  

MŠ Družstevná

 1.  

MŠ Tešedíkovo

 1.  

MŠ Okružná

 1.  

MŠ Neded s VJM

 1.  

 

 

MŠ Vlčany s VJM

 1.  
 1.  
 1.  

 

 1.  

 

Z toho 6 pedagogických asistentov, 1 vychovávateľka ŠKD, 10 pedagógov v ZŠ a 10 pedagógov v MŠ.                                                                                                     

 

K bodu 6

p. Krištof – je veľmi potrebné dosiahnuť, aby sa žiaci zo šalianskych základných škôl hlásili predovšetkým do Gymnázia J. Fándlyho v Šali a tiež aj do ostatných stredných škôl v meste Šaľa a aby sa zabránilo narastajúcemu poklesu žiakov zo ZŠ, ktoré sa hlásia a začnú študovať v GYM a SOŠ v okolitých mestách mimo Šale.

 

p. Takáč – prítomných členov KŠ oboznámil s alarmujúcou štatistikou, ktorá sa týka prijímania žiakov zo šalianskych ZŠ do Gymnázia J. Fándlyho v Šali. V tomto školskom roku 2021/2022 otvorili v 1. ročníku len 1 triedu, ktorú navštevuje 24 žiakov, pritom každoročne končí v 9. ročníkoch  ZŠ v meste Šaľa cca 400 – 500 žiakov, avšak z nich sa iba minimum hlási na šalianske gymnázium. Konštatoval a zároveň oboznámil prítomných, že Šaľa je jediný okres na Slovensku, ktorý najhoršie participuje v umiestňovaní žiakov v SOŠ a GYM v okrese – iba 20 % žiakov z okresu sa umiestňuje v GYM a SOŠ v Šali. Ďalej konštatoval, že okres Šaľa neposlal, resp. nezadal žiadne  štatistické údaje týkajúce sa záujmu o 8 – ročné gymnázium  Školskému výpočtovému stredisku (ŠVS) v Piešťanoch a touto cestou apeluje na mesto Šaľa, aby sa tieto štatistické ukazovatele dopĺňali a odosielali do ŠVS v Piešťanoch, nakoľko tieto ukazovatele sa potom nahlasujú na KŠÚ v Nitre, ktorý následne na to potvrdí, koľko tried OGY aj GYM sa  môže v nadchádzajúcom školskom roku otvoriť.

V neposlednom rade p. Takáč – riaditeľ Gymnázia J. Fándlyho v Šali ďalej informoval, že gymnázium má dlhodobo  porovnateľnú úspešnosť prijímania ich študentov na VŠ a to až 76%.

 

p. Takáčová – SŠÚ zabezpečí, aby riaditelia ZŠ urobili štatistiku o záujme žiakov 5. ročníka na OGY a zaslali v požadovaný termín, ktorý určí OÚ – Odbor školstva v Nitre.

 

p. Krištof – navrhuje pozvať riaditeľov ZŠ v meste Šaľa a ich výchovných poradcov, riaditeľov stredných škôl v meste Šaľa a všetkých členov KŠ na spoločné pracovné stretnutie. Termín a miesto stretnutia zabezpečí vedúca SŠÚ.

 

p. Husáriková – vyjadrila podporné stanovisko k zorganizovaniu pracovného stretnutia RŠ ZŠ a SŠ.

 

 

K bodu 7

Na záver Ing. Krištof poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie KŠ.

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                         Ing. Marián Krištof

                                                                                                             predseda KŠ

 

 

Za správnosť: Mgr. Katarína Keselyová

                           Tajomníčka KŠ