Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 09.10.2008 - 13:53  //  aktualizácia: 05.10.2011 - 13:55  //  zobrazené: 1342

06/2008 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 06/2008  |  dátum konania: 02.10.2008  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Stiahnuť z programu rokovania MsZ bod A 2/6/08 – Správy z kontroly vykonanej ÚHK

Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ján Kmeťo, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie č. 2
Stiahnuť z programu rokovania MsZ bod B 7/6/08 - Zmena Uznesenia č. 2/2008-XIX. z 2. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 27. 03. 2008


Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ján Kmeťo, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie č. 3
Stiahnuť z programu rokovania MsZ bod A 4/6/08 - Správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva a o účasti členov komisií na zasadnutiach komisií za roky 2007 a 2008 a návrh na zmenu rokovacieho poriadku komisií

Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 6
Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ján Kmeťo, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie č. 4
Stiahnuť z programu rokovania MsZ bod  A 5/6/08 - Správa o činnosti zástupcu primátora za obdobie od januára 2007 do septembra 2008
 

Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 4
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Kántor, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ján Kmeťo, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie č. 5
Hlasovanie o programe ako celku


Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ján Kmeťo, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie č. 6
Voľba návrhovej komisie


Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula,  Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 3
Ing. Peter Hollý, Ing. Michal Lužica, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ján Kmeťo, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie č. 7
Voľba overovateľov zápisnice


Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 1/6/08 - Informácia o plnení uznesení MsZ

Uznesenie č. 6/2008 –I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 3
Ján Kmeťo, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 3/6/08 - Výsledky VO vyhlásených mestom za obdobie máj – september 2008, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu

Uznesenie č. 6/2008 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie máj – september 2008, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu,
B. berie na vedomie
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie máj – september 2008, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 2
Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ján Kmeťo, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo B 1/6/08 - Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 7/2007 o poskytovaní dotácií


Uznesenie č. 6/2008 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2007 o poskytovaní dotácií,
B. schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 7/2007 o poskytovaní dotácií v predloženom znení.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. László Gyurovszky, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 3
Ján Kmeťo, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo B 2/6/08 - Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2003 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29. apríla 2004 a Dodatku č. 2 zo dňa 16. 2. 2006

Uznesenie č. 6/2008 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2003 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29. apríla 2004 a Dodatku č. 2 zo dňa
16. 2. 2006,
B. schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 3/2003 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29. apríla 2004 a Dodatku č. 2 zo dňa 16. 2. 2006, v predloženom znení.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 3
Ján Kmeťo, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo B 3/6/08 - Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 30/2001 o vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie na území mesta Šaľa v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29. apríla 2004

Uznesenie č. 6/2008 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 30/2001
o vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie na území mesta Šaľa v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29. apríla 2004,
B. schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 30/2001 o vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie na území mesta Šaľa v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29. apríla 2004, v predloženom znení.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 3
Ján Kmeťo, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo B 4/6/08 - Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 35/2002 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mesta Šaľa 

Uznesenie č. 6/2008 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 35/2002 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mesta Šaľa,
B. schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 10/2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 35/2002 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mesta Šaľa, v predloženom znení.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 3
Ján Kmeťo, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo B 5/6/08 - Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 3/2007 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

Uznesenie č. 6/2008 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2007 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele,
B. schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 3/2007 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v predloženom znení.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 3
Ján Kmeťo, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo B 6/6/08 - Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Šaľa a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o vyhlásení záväznej časti územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa – zmeny a doplnky č. 1

Uznesenie č. 6/2008 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Šaľa a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o vyhlásení záväznej časti územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa – zmeny a doplnky č. 1,
B. schvaľuje
zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 12/2008 o vyhlásení záväznej časti územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa – zmeny a doplnky č. 1,

C. ukladá
spracovať čistopis zmien a doplnkov CMZ mesta Šaľa v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania.
T: 17. 10. 2008                                                   Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 22
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ján Kmeťo, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo D 1/6/08 - Maximilián Hollý a manž. Miriam, P. Pázmaňa 54/28, Šaľa; Peter Ondriaš a manž. Stanislava, P. Pázmaňa 54/28, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Mostovej ul.  

Uznesenie č. 6/2008 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Mostovej,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemkov, novovytvorené parc. č. 2310/53 o výmere 17 m2 a parc. č. 2310/54 o výmere 8 m2 v zmysle GP č. 038/08 overeného Správou katastra pod č. 330/08, spolu o výmere 25 m2, v cene 1.500,- Sk/m2, spolu v celkovej sume 37.500,- Sk (1.244,77 €) nasledovne:
- parc. č. 2310/53 o výmere 17 m2, v sume 25.500,- Sk (846,44 €), pre Maximiliána Hollého a manž. Miriam, obaja trvale bytom Šaľa, P. Pázmaňa č. 54/28, v 1/1 do BSM,
- parc. č. 2310/54 o výmere 8 m2, v sume 12.000,- Sk (398,32 €), pre Petra Ondriaša a manž. Stanislavu, obaja trvale bytom Šaľa, P. Pázmaňa č. 54/28, v 1/1 do BSM.

Hlasovanie č. 16
Hlasovanie je neplatné z dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia Ing. Heleny Psotovej.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 2
Ján Kmeťo, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo D 2/6/08 - MENERT, spol. s.r.o., Hlboká 3, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Mostovej ul. -

Uznesenie č. 6/2008 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Mostovej,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemkov, novovytvorené parc. č. 2308/2 o výmere 106 m2, parc. č. 2308/3 o výmere 1 m2 a parc. č. 2308/4 o výmere 9 m2 v zmysle GP č. 35/2008 overeného Správou katastra pod č. 323/08, spolu o výmere 116 m2, v cene podľa hodnotovej mapy 2.000,- Sk/m2, v celkovej sume 232.000,- Sk (7.700,98 €) pre spoločnosť MENERT, spol. s r.o., so sídlom Šaľa, Hlboká 3.

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 23
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ján Kmeťo, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo D 3/6/08 - Zuzana Moravčík Psotová a manž. Peter, Pionierska 20, Šaľa; Margita Kandová a manž. Oskar, Kukučínova 18, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Pionierskej

Ing. Ladislav Gáll, predkladateľ materiálu, stiahol materiál z rokovania MsZ.

Materiál číslo H 1/6/08 - Návrh na vstup Mesta Šaľa do Partnerstva Nitriansky vedomostný región a spoluprácu na projekte „Nitriansky vedomostný región“

Uznesenie č. 6/2008 – XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na vstup Mesta Šaľa do Partnerstva Nitriansky vedomostný región a spoluprácu na projekte „Nitriansky vedomostný región“,
B. schvaľuje
vstup Mesta Šaľa do Partnerstva Nitriansky vedomostný región a spoluprácu na projekte „Nitriansky vedomostný región“ za nasledujúcich podmienok:
a) projekt bude predložený ako pilotné riešenie národného projektu,
b) finančná spoluúčasť Mesta Šaľa bude predložená na schválenie mestskému zastupiteľstvu a to maximálne vo výške 5 % z celkových nákladov projektu pripadajúcich na mesto,
c) integrované technické riešenie projektu bude v maximálnej miere rešpektovať súčasnú funkcionalitu IKT samosprávy mesta Šaľa.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 23
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ján Kmeťo, Ing. Miroslav Polónyi,

Prílohy