Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 07.06.2022 - 15:05  //  aktualizácia: 07.06.2022 - 15:06  //  zobrazené: 1561

05/2022 zasadnutia komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 05/2022  |  dátum konania: 06.06.2022

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, Sylvia Braunová, RSDr. Ľubor Gáll, Mgr. Ildikó Jarošová, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Dominika Jarošová, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Renáta Zelezníková

Neprítomní: PhDr. Margaréta Zozuľáková (ospravedlnená), PhDr. Silvia Straňáková (ospravedlnená), Mgr. Irina Kostová (ospravedlnená)

Verejnosť: Martin Brand

Program:

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 3. Bytové otázky
 4. Rôzne
 5. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 8 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

2.  Vyhodnotenie plnenia uznesení

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie Mgr. Iveta Kminiaková.

Splnené uznesenie: č. 7/2022

Nesplnené uznesenie: uznesenie č. 5/2022

3. Bytové otázky

 1.  Žiadosť o obsadenie uvoľnenej garsónky č. 5 na prízemí na ul. Rímska 1, Šaľa.

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 8.

 

  Uznesenie č. 8/2022

 1. komisia prerokovala žiadosť o obsadenie garsónky č. 5, na prízemí, na ul. Rímska 1 v Šali - Veči,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt Lenke Práznovskej, trvale bytom Šaľa, Nitrianska 14,
 3. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníka pre pridelenie predmetného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa a to:
 1. Linda Kováčová, Šaľa, Narcisová 21.

 1.   Obsadenie uvoľneného 1 – izbového bytu č. 54 na 5. poschodí, na ul. Kráľovská 2551/4F v Šali.

    Komisia prijala nasledovné uznesenie:

    Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 8.

   Uznesenie č. 9/2022

 1.  komisia prerokovala žiadosť o obsadenie 1 –izbového bytu č. 54, na 5. poschodí,      na ul. Kráľovská 2551/4F v Šali,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt Anne Balážovej,

trvale bytom Selice, 9. mája 21,

 1. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníka pre pridelenie predmetného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa a to:
 1. Martina Rácová, Šaľa, Nitrianska 20.

 1.  Obsadenie uvoľneného 2 – izbového bytu č. 77 na 4. poschodí, na ul. Kráľovská 2551/4G v Šali.

    Komisia prijala nasledovné uznesenie:

    Hlasovanie: Prítomní: 8; za:8.

   Uznesenie č. 10/2022

 1.  komisia prerokovala žiadosť o obsadenie 2 –izbového bytu č. 77, na 4. poschodí,      na ul. Kráľovská 2551/4G v Šali,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt Csille Czanerovej a Jane Szecsényi, trvale bytom Šaľa, Narcisocá 7,
 3. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníkov pre pridelenie predmetného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa a to:
 1. Laura Fingerhúttová, Kráľová nad Váhom 453,
 2. Eva Danadová, Šaľa, J. Palárika 4.

 1. Žiadosť o prednostné pridelenie bytu Silvie Királyovej, trvale bytom A. Bednára 2/14, Prievidza a Martina Branda, trvale bytom Trnovec nad Váhom 373.

Pred komisiu osobne predstúpil pán Brand, ktorý prišiel osobne požiadať o prednostné pridelenie bytu. Členovia komisie pánovi Brandovi vysvetlili, že jeho žiadosti nie je možné vyhovieť, keďže momentálne nie je žiadny trojizbový byt voľný.

 1.  Vyradenie nasledovných žiadateľov z poradovníka uchádzačov o nájom bytu                      vo vlastníctve mesta Šaľa v súlade s VZN č. 9/2015 a Smernice MV a RR č. 2/2003:

 1. Tomáš Horváth, bytom Sládkovičova, Železničná 32, z dôvodu, že odmietol pridelený byt.

4. Rôzne

    

V tomto bode programu predseda komisie predniesol požiadavku vedúcej ekonomického  oddelenia na predloženie priorít a návrhu investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu         na nasledujúci rok a k tvorbe viacročného rozpočtu. Riaditeľ organizácie sociálnej starostlivosti sa vyjadril, že sú plánované investície do zmeny budov Krízového centra a detských jasieľ, avšak tieto zmeny by sa mali realizovať v nadväznosti na získané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (dotácie, projekty EÚ).

5. Záver

    Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

                                                                                                                                                                                                                                                        MUDr. Jozef Grell

                                                                                                     predseda komisie