Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 26.10.2020 - 10:40  //  aktualizácia: 26.10.2020 - 11:00  //  zobrazené: 1311

05/2020 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 05/2020  |  dátum konania: 21.10.2020

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, Sylvia Braunová, PhDr. Margaréta Zozuľáková, RSDr. Ľubor Gáll, Bc. Dominika Jarošová, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Ildikó Jarošová, PhDr. Silvia Straňáková, Mgr. Renáta Zelezníková

 

Neprítomní: PaedDr. Danica Lehocká, PhD. (ospravedlnená), Mgr. Irina Kostová (ospravedlnená)

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 3. Bytové otázky
 4. Rôzne
 5. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 9 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

 

 

 1.  

 

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie Mgr. Iveta Kminiaková.

Splnené uznesenia: uznesenie č. 19/2020,

Nesplnené uznesenia: uznesenie č. 18/2020 (uchádzači odmietli prijať nájomný byt)

 

3. Bytové otázky

           

 1. Obsadenie uvoľneného 1 – izbového bytu č. 10 na II. poschodí na ul. Kráľovská 2490/4B.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní:9; za: 9;

 

 

 

 

Uznesenie č. 20/2020

 1.  komisia prerokovala žiadosť o obsadenie 1 – izbového bytu č. 10 na II. poschodí      na  ul. Kráľovská 2490/4B  v Šali,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt  uchádzačovi  z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Klaudii Pákozdyovej trvale bytom Nitrianska 16, Šaľa,
 3. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníka pre pridelenie predmetného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa a to:

 

 1. Emmu Kvaszovú, trvale bytom Šaľa,  Cintorínska 9.

 

 1. Obsadenie uvoľnenej garsónky č. 21 na II. poschodí na ul. Rímska 3, Šaľa – Veča.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní:9; za:9;

 

Uznesenie č. 21/2020

 

 1.  komisia prerokovala žiadosť o obsadenie garsónky č. 21 na II. poschodí na ul. Rímska 3 v Šali – Veči,
 2.  komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačovi z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Fratiškovi Grunzovi trvale bytom Kajal 16,
 3. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníka pre pridelenie predmetného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa a to:

 

 1. Ernesta Takácsa, trvale bytom Šaľa, Jazerná 584/24.

 

 1. V tomto bode programu sa komisia zaoberala požiadavkou, ktorá bola predložená elektronicky vedúcou Oddelenia správy majetku a zariadení mesta, ktorou žiada komisiu o určenie zoznamu v počte troch žiadateľov pre prípadné pridelenie nájomných 1, 2 a 3- izbových bytov.

 

Členovia komisie sa jednohlasne zhodli na tom, že požadovaný zoznam schvaľovať nebudú, keďže v čase prideľovania mestských nájomných bytov komisia vždy prihliada aj na nové žiadosti o prednostné pridelenie bytov. V prípade potreby obsadenia akéhokoľvek nájomného bytu vo vlastníctve mesta Šaľa predseda komisie zvolá zasadnutie a o obsadení komisia následne rozhodne.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní:9; za:9;

 

 

 

 

Uznesenie č. 22/2020

 

 1. komisia prerokovala predloženú žiadosť o určenie zoznamu  v počte troch žiadateľov pre prípadné pridelenie nájomných 1, 2 a 3 – izbových bytov,
 2.  členovia  komisie sa zhodli na tom, že požadovaný zoznam schvaľovať nebudú, keďže v čase prideľovania mestských nájomných bytov komisia vždy prihliada aj na nové žiadosti o prednostné pridelenie bytov. V prípade potreby obsadenia akéhokoľvek nájomného bytu vo vlastníctve mesta Šaľa predseda komisie zvolá zasadnutie a o obsadení nájomných bytov komisia následne rozhodne,
 3. komisia odporúča o prijatom uznesení informovať vedúcu Oddelenia správy majetku a zariadení mesta.

                                                                                                       Z: tajomníčka komisie

 

 

 1. Vyradenie nasledovných žiadateľov z poradovníka uchádzačov o nájom bytu                      vo vlastníctve mesta Šaľa v súlade s VZN č. 9/2015 a Smernice MV a RR č. 2/2003.

 

 1. Dezider Horváth bytom Neded 681, z dôvodu, že odmietol prevziať pridelený byt,
 2. Apolónia Škablová bytom Vlčany 786, z dôvodu, že odmietla prevziať pridelený byt.

 

 

6. Rôzne

 

V tomto bode programu nebol prerokovaný žiadny materiál.

 

 

7. Záver

 

Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

 

 

 

 

 

 

 

 MUDr. Jozef Grell
predseda komisie

 

V Šali dňa 23.10. 202Zapísala: Mgr. Iveta Kminiaková, tajomníčka komisie