Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 03.12.2020 - 08:18  //  aktualizácia: 03.12.2020 - 08:19  //  zobrazené: 1537

05/2020 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 05/2020  |  dátum konania: 30.11.2020

Prítomní: Ing. Tibor Baran, Ing. Peter Andráši, Ing. Klaudia Antálková, Ing. František

Botka,  Ing. Roland Grédi, Robert Tölgyesi, Elza Melegová, Bc. Noémi Kubiková, Miroslav Gera

 

Neprítomný: Ing. Marián Krištof

 

Ďalej boli prítomné: Ing. Alena Kiácová, JUDr. Ing. Margita Pekárová, Ing. Jana Nitrayová, Ing. Martina Bartošovičová

 

 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa a schválila  nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 188:

 

·komisia odporúča MsZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa

 

 

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach umiestňovania herní na území mesta Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach umiestňovania herní na území mesta Šaľa a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 189:

 

 • komisia odporúča MsZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2020 o podmienkach umiestňovania herní na území mesta Šaľa. 

3. Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2020

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Vývoj hospodárenia mesta k 30.09.2020a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 190:

 

 • komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2020.

 

 

 

 

4. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 191:

 • komisia odporúča MsZ schváliť:

 

 1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021 nasledovne:

 

Bežné príjmy:                                                                                                                                                                               20 235 120 EUR                                                                  

Bežné výdavky:                                                                                                                                                                               20 129 520 EUR

Rozdiel:                                                                                                                                                                                    105 600 EUR

Kapitálové príjmy:                                                                                                                                                                                 3 552 000 EUR                                                            

Kapitálové výdavky:                                                                                                                                                                                  6 626 100 EUR

Rozdiel:                                                                                                                                                                     -3 074 100 EUR

Spolu príjmy bez príjmových finančných operácií:                                                                                                                                                                               23 787 120 EUR

Spolu výdavky bez výdavkových finančných operácií:                                                                                                                                                                               26 755 620 EUR      

Rozdiel bez finančných operácií:                                                      -2 968 500 EUR

Príjmové finančné operácie:                                                                                                                                                                                              3 675 000 EUR

Výdavkové finančné operácie:                                                                                                                                                                                    706 500 EUR

Rozdiel:                                                                                                                                                                                 2 968 500 EUR

 

Rozpočet na rok 2021 celkom:

Príjmy celkom:                                                                                                                                                                               27 462 120 EUR                                                        

Výdavky celkom:                                                                                                                                                                               27 462 120 EUR

Rozdiel celkom:                                                                                                                                                                                               0 EUR

 1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

100 Daňové príjmy                                                                                                                                                                              11 053 000 EUR

200 Nedaňové príjmy                                                                                                                                                                                 2 630 450 EUR

300 Granty a transfery                                                                                                                                                                              10 103 670 EUR

400 Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.                                                                                  2 125 000 EUR

500 Prijaté úvery a návratné fin. výpomoci                                                                                                                                                                                 1 550 000 EUR

600 Bežné výdavky                                                                                                                                                                              20 129 520 EUR

700 Kapitálové výdavky                                                                                                                                                                                 6 626 100 EUR

800 Výdavky z transakcií s fin. akt. a pas.                                                                                                                                                                                    706 500 EUR

 

 1. Výšku príspevku pre OSS na rok 2021 v celkovej sume 801 450 EUR, z toho dotácia z MPSVaR je vo výške 207 470 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške   593 980  EUR.

 

 1. Použitie kontokorentného úveru v maximálnej výške 500 000 EUR v rozpočte mesta na dobu neurčitú.

 

 1. Ručenie za prijatý kontokorentný úver blankozmenkou.

 

 

a zobrať na vedomie:

 

 1. výhľadový rozpočet na rok 2022 a 2023,
 2. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023.

 

 

 

5. Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2019

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2019 a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 192:

 • prídel v sume 1 852,99 Eur do zákonného rezervného fondu – tvorba zo zisku,
 • zostávajúci zisk vo výške 35 206,75 Eur previesť do nasledujúceho roka na účet nerozdeleného zisku.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ján Révay a  manželka Bianka Révayová, bytom Hliník 1889/48, 927 05 Šaľa – prevod pozemku na ulici Hliník v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemkov na ulici Hliník v Šali – Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ján Révay a  manželka Bianka Révayová, bytom Hliník 1889/48, 927 05 Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 193:

 • komisia odporúča MsZ schváliť prevod pozemkov na ulici Hliník v Šali - Veči, ako novovytvorené parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 3483/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2 a číslo 3483/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2, odčlenené od pôvodnej  parcely registra E KN číslo 311, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 107 m2,ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, podľa geometrického plánu č. 06/2020 vyhotoveného geodetickou spoločnosťou GEOAKTUÁL, s.r.o., Bernolákova 13, Šaľa, dňa 09. 09. 2020, úradne overeného  katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-395/2020 dňa 22. 09. 2020, t. j. spolu 13 m2, za zníženú cenu 11,- Eur/m2, t. j. v celkovej cene 143,- Eur pre Jána Révaya a manželku Bianku Révayovú, trvale bytom Hliník 1889/48, 927 05 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1.

 

 

 

 

7. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – prevod pozemku vo vlastníctve mesta pri trafostanici TS 0834-024 na ul. Kpt. Jaroša v k. ú. Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemkov pri trafostanici TS 0834-024 na ul. Kpt. Jaroša v k. ú. Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 194:

 • komisia odporúča MsZ schváliť prevod vlastníckeho práva k pozemku vo vlastníctve mesta, novovytvorenej parcele registra CKN číslo 4144/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 33 m2, v zmysle geometrického plánu č. 34125361-3/2020 vyhotoveného geodetickou spoločnosťou GEOplán Trenčín s.r.o., overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 22. januára 2020 pod číslom G1-13/2020, odčlenenú od pozemku registra C katastra nehnuteľností parcely číslo 4144/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 64 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, v kúpnej cene 1 900,- EUR,určenejZnaleckýmposudkom č. 46/2020 zo dňa 28. 08. 2020 vypracovaným odborne spôsobilou osobou Ing. Miroslavom Velkom, ev. č. znalca 913 748, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sa, vložka číslo: 3879/B.

 

 

 

8. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 195

 • komisia odporúča MsZ schváliť prevod vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta podľa prílohy č. 1 a 2 k tomuto uzneseniu, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa v registri C katastra nehnuteľností pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, v celkovej kúpnej cene 58 900,- EUR, určenú Znaleckým posudkom č. 52/2020  zo dňa 02. 10. 2020 vypracovaný súdnym znalcom Ing. Miroslavom Velkom, ev. č. znalca 913 748, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sa, vložka číslo: 3879/B.

 

 

 

9. DOGGIE s.r.o., Pod Vinicami 21, 811 02 Bratislava – žiadosť o prenájom pozemku na Okružnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku na Okružnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre DOGGIE s.r.o., Pod Vinicami 21, 811 02 Bratislava

 

Uznesenie č. 196:

·komisia neodporúča MsZ schváliť prenájom pozemku, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 2694, zastavaná plocha a nádvorie, na ktorej je vybudované venčovisko o výmere 475 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územieŠaľana liste vlastníctva č. 1, na dobu neurčitú, v cene 0,099 Eur/rok, t. j. pri výmere 475 m2  v celkovej cene 47,03 Eur/rok, pre DOGGIE s.r.o., Pod Vinicami 21, 811 02 Bratislava, IČO: 46 083 529.

 

 

 

10. Ondrej Moťovský, Vinohradnícka 150/3, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ondrej Moťovský, Vinohradnícka 150/3, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 197:

·komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku odčleneného od parcely registra C katastra nehnuteľností č. 663/1,  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 86/2017 overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom 477/2017 dňa 16. 10. 2017, a to novovytvorená parcela č. 663/71, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 149 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 24,59 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Ondreja Moťovského, Vinohradnícka 150/3, Šaľa.

 

 

 

 

11. Patrik Paštéka a Erika Paštéková, Jazerná 585/28, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Jazernej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku na Jazernej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Patrik Paštéka a Erika Paštéková, Jazerná 585/28, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 198:

 • komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa
 • parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku (26,88 m2),
 • parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku (16,37 m2),
 • parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku (3 m2),

vedené katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa  na liste vlastníctva č. 8893,  v cene 0,663 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 30,66 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Patrika Paštéku a Eriku Paštékovú, Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa.

 

 

 

 

 

 

12. COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, Galanta – žiadosť o schválenie investičného zámeru výstavby parkovacích miest na pozemku vedenom v registri C katastra nehnuteľností parcelné číslo 588/1, v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta Šaľa a následného prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o schválenie investičného zámeru výstavby parkovacích miest na pozemku vedenom v registri C katastra nehnuteľností parcelné číslo 588/1, v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta Šaľa a následného prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa od COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, Galanta a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 199:

·komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, na liste vlastníctva číslo 1, vo vlastníctve mesta Šaľa, časť parcely v registri C katastra nehnuteľností číslo 588/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 143 m2, v cene 5,31 Eur/m2/rok, v celkovej cene 759,47 Eur/rok, za účelom výstavby 11-tich parkovacích miest pre osobné vozidlá zákazníkov jestvujúcej prevádzky potravín a obnovenie poškodeného úseku účelovej komunikácie na ul. B. Nemcovej, na  vlastné náklady žiadateľa, pre COOP Jednota Galanta, Revolučná štvrť 953, 924 14 Galanta, IČO: 00 168 840, na dobu neurčitú.

 

 

 

13. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Jazerná v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Pavla Miškoviča, Veterná 1043, 925 81 Diakovce a Milana Karlíka, Jilemnického 2181/3A, 927 05  Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Jazerná v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Pavla Miškoviča, Veterná 1043, 925 81 Diakovce a Milana Karlíka, Jilemnického 2181/3A, 927 05  Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 200:

 • komisia neodporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti parcela  registra C katastra nehnuteľností číslo 791/23, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2127 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v celosti, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods.3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v jej podnikateľskom využití v oblasti záhradníctva, za cenu 93 000,- EUR pre Pavla Miškoviča, trvale bytom Veterná 1043, 925 81 Diakovce v ½ ine a Milana Karlíka, trvale bytom Jilemnického 2181/3A, 927 05 Šaľa v ½ ine.

 

 

 

14. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jána Fialu a manželku Ing. Ľubicu Fialovú, Kpt. Jaroša 1292/36, 927 01 Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jána Fialu a manželku Ing. Ľubicu Fialovú, Kpt. Jaroša 1292/36, 927 01 Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 201:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti v mestskej časti Kilič, pozemok – časť parcely registra EKN číslo 3832/12, ostatná plocha o výmere 200 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na listevlasntíctva č. 7266 v celosti, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v zosúladení faktického a právneho stavu užívania nehnuteľnosti, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v cene 4,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 200 m2 v celkovej kúpnej cene 800,00 EUR pre Jána Fialu a manželku Ing. Ľubicu Fialovú, obaja trvale bytom Kpt. Jaroša 1292/36, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

 

 

15. Návrh spôsobu nakladania s  majetkom mesta – zámena pozemkov v zastavanom území mesta Šaľa vo vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA za pozemky mimo zastavaného a v zastavanom území  mesta  vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s  majetkom mesta – zámena pozemkov v zastavanom území mesta Šaľa vo vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA za pozemky mimo zastavaného a v zastavanom území  mesta  vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 202:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k. ú. Šaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v doriešení majetkových vzťahov k pozemkom v zastavanom a mimo zastavaného územia mesta Šaľa nasledovne:

      1.  vo vlastníctve mesta Šaľa:

- z parcely KN registra C č. 50/1, zastavaná plocha a nádvorie,  výmeru cca 132 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1, v k.ú. Šaľa, z parcely KN registra E č. 46/1, orná pôda,  výmeru cca 16 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 7266, v k.ú. Šaľa, z parcely KN registra E č. 28, orná pôda,  výmeru cca 5 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 7266, v k.ú. Šaľa (na upresnenie výmery je potrebný geometrický plán),

- pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 2685, orná pôda o výmere  29 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, podiel 1/1,

- pozemok registra C katastra nehnuteľností parcela číslo 5176/36, vodná plocha o výmere  136 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, podiel 1/1,

- pozemok registra C katastra nehnuteľností parcela číslo 5179/12, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere  47 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, podiel 1/1,

- pozemok registra C katastra nehnuteľností parcela číslo 5181/77, orná pôda, o výmere  7209 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, podiel 1/1,

- pozemok registra C katastra nehnuteľností parcela číslo 5182/22, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere  52 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, podiel 1/1,

- pozemok registra C katastra nehnuteľností parcela číslo 5176/38, vodná plocha o výmere  136 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, podiel 1/1,

- pozemok registra C katastra nehnuteľností parcela číslo 5179/14, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere  46 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, podiel 1/1,

- z parcely KN registra C č. 5181/79, orná pôda, výmeru  cca  4103 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1, v k.ú. Šaľa (na odčlenenie výmery je potrebný geometrický plán);

t. j. celková výmera zamieňajúcich pozemkov je 11 911 m2 a hodnota zamieňajúcich pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa predstavuje 79 065,22 Eur;

 1. vo vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA, IČO: 00 192 180, so sídlom Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa, a to:
 • z parcely KN registra C č. 3566, zastavaná plocha a nádvorie,  výmeru cca 270 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1043, v k.ú. Šaľa (na upresnenie výmery je potrebný geometrický plán),
 • parcela KN registra C č. 3/1, ostatná plocha,  výmera 229 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1043, v k.ú. Šaľa (toho času v nájomnom vzťahu založenom  Nájomnou zmluvou na pozemok č. 66/2009 zo dňa 31.7.2009 v znení neskorších dodatkov),
 • parcela KN registra C č. 3/5, zastavaná plocha a nádvorie,  výmera 6 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1043, v k.ú. Šaľa (toho času v nájomnom vzťahu založenom  Nájomnou zmluvou na pozemok č. 66/2009 zo dňa 31.7.2009 v znení neskorších dodatkov),
 • parcela KN registra C č. 3/6, zastavaná plocha a nádvorie,  výmera 185 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1043, v k.ú. Šaľa (toho času v nájomnom vzťahu založenom  Nájomnou zmluvou na pozemok č. 66/2009 zo dňa 31.7.2009 v znení neskorších dodatkov),
 • parcela KN registra C č. 3/7, ostatná plocha,  výmera 5 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1043, v k.ú. Šaľa (toho času v nájomnom vzťahu založenom  Nájomnou zmluvou na pozemok č. 66/2009 zo dňa 31.7.2009 v znení neskorších dodatkov),
 • parcela KN registra C č. 135/2, zastavaná plocha a nádvorie,  výmera 1 481 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1043, v k.ú. Šaľa (toho času v nájomnom vzťahu založenom  Nájomnou zmluvou na pozemok č. 66/2009 zo dňa 31.7.2009 v znení neskorších dodatkov),
 • parcela KN registra C č. 135/13, zastavaná plocha a nádvorie,  výmera 517 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1043, v k.ú. Šaľa (toho času v nájomnom vzťahu založenom  Nájomnou zmluvou na pozemok č. 66/2009 zo dňa 31.7.2009 v znení neskorších dodatkov),
 • parcela KN registra C č. 135/14, zastavaná plocha a nádvorie,  výmera 411 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1043, v k.ú. Šaľa (toho času v nájomnom vzťahu založenom  Nájomnou zmluvou na pozemok č. 66/2009 zo dňa 31.7.2009 v znení neskorších dodatkov),
 • parcela KN registra C č. 135/15, zastavaná plocha a nádvorie,  výmera 21 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1043, v k.ú. Šaľa (toho času v nájomnom vzťahu založenom  Nájomnou zmluvou na pozemok č. 66/2009 zo dňa 31.7.2009 v znení neskorších dodatkov),
 • parcela KN registra C č. 135/16, zastavaná plocha a nádvorie,  výmera 53 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1043, v k.ú. Šaľa (toho času v nájomnom vzťahu založenom  Nájomnou zmluvou na pozemok č. 66/2009 zo dňa 31.7.2009 v znení neskorších dodatkov),
 • parcela KN registra C č. 135/17, zastavaná plocha a nádvorie,  výmera 239 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1043, v k.ú. Šaľa (toho času v nájomnom vzťahu založenom  Nájomnou zmluvou na pozemok č. 66/2009 zo dňa 31.7.2009 v znení neskorších dodatkov),
 • parcela KN registra C č. 2302/5, zastavaná plocha a nádvorie,  výmera 232 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1043, v k.ú. Šaľa (toho času v nájomnom vzťahu založenom  Nájomnou zmluvou na pozemok č. 66/2009 zo dňa 31.7.2009 v znení neskorších dodatkov),
 • parcela KN registra E č. 142, trvalý trávnatý porast,  výmera 687 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 5823, v k.ú. Šaľa,
 • parcela KN registra E č. 144/1, trvalý trávnatý porast,  výmera 1830 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 7368, v k.ú. Šaľa,
 • parcela KN registra E  č. 1322/2, ostatná plocha,  výmera 394 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 7368, v k.ú. Šaľa,
 • parcela KN registra E č. 143/201, trvalý trávnatý porast,  výmera 243 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 7368, v k.ú. Šaľa,
 • parcela KN registra E č. 143/101, trvalý trávnatý porast,  výmera 1041 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 7368, v k.ú. Šaľa,
 • parcela KN registra E č. 145/1, trvalý trávnatý porast,  výmera 701 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 7368, v k.ú. Šaľa,
 • parcela KN registra E č. 140, ostatná plocha,  výmera 2244 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 5823, v k.ú. Šaľa,
 • parcela KN registra E č. 233/1, orná pôda,  výmera 5 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 7368, v k.ú. Šaľa (pôvodné k.ú. Veča),
 • parcela KN registra E č. 233/33, orná pôda,  výmera 220 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 7368, v k.ú. Šaľa (pôvodné k.ú. Veča),
 • parcela KN registra E č. 233/34, orná pôda,  výmera 237 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 7368, v k.ú. Šaľa (pôvodné k.ú. Veča),
 • parcela KN registra E č. 1457, ostatná plocha,  výmera 660 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 7368, v k.ú. Šaľa (pôvodné k.ú. Veča);

t.j. celková výmera zamieňajúcich pozemkov je 11 911 m2 a hodnota zamieňajúcich pozemkov vo vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA predstavuje
79 065,22 Eur;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

hodnota zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a 2. časti C uznesenia je pre zmluvné strany porovnateľná a vzájomne si nič nevyplácajú.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. H+L LUŠŇÁK, spol. s r.o. – žiadosť o predaj pozemku pod stavbou na ulici Hlavnej v Šali

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o predaj pozemku pod stavbou na ulici Hlavnej v Šali od H+L LUŠŇÁK, spol. s r.o  a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 203:

 

 

 

 

17. Eugen Mókos, Hlavná 12/47, 927 01 Šaľa – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta pre Eugen Mókos, Hlavná 12/47, 927 01 Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 204:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zriadenie časovo neobmedzených vecných bremien na pozemku vo vlastníctve mesta Šaľa parcela registra CKN č. 912/1, zastavaná plocha a

     nádvorie o výmere 5462 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre

     obec a katastrálne územieŠaľanaliste vlastníctva č. 1, spočívajúcich v práve zriadiť,uložiť a užívať elektrickú prípojku v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene

      a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu stanovenom

     Geometrickým plánom č.107/2020, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o., Jazerná 585/30, 927 01 Šaľa, dňa 02. 11. 2020, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 11. 2020 pod číslom G1-482/2020, za jednorazovú odplatu v celkovej výške 277,58 EUR v prospech Eugena Mókosa, trvale bytom Hlavná 12/47, 927 01 Šaľa.

 

 

 

18. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta pre Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

 a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

 

Uznesenie č. 205:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zriadenie časovo neobmedzených vecných bremien in personam na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa:
 • parcela registra CKN č. 4221, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6899 m2, parcela registra CKN č. 4241, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 440 m2, parcela registra CKN č. 5019/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2678 m2, parcela registra CKN č. 4115, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2500 m2, vedené na liste vlastníctva
  č. 1, 
 • parcela registra EKN č. 1764/4, ostatná plocha o výmere 2278 m2, vedená na liste vlastníctva č. 7266, 

spočívajúcich v zriadení a uložení elektroenergetických zariadení, užívaní, prevádzkovaní, údržbe, opráv, úprav, rekonštrukciách, modernizáciách a akýchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetických zariadení a ich odstránení, v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 225/2015, ktorý vyhotovila spoločnosť GEODETI s.r.o., Priehradná ul. 1, 949 01 Nitra dňa 15. 12. 2015, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 04. 02. 2016 pod číslom 519/2015 a za odplatu v celkovej výške 5 060,88 EUR v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom: Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518.

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ing.Tibor Baran

                                                                                                          predseda komisie

 

 

 

Zapísala:

Anita Petkovová