Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 12.09.2008 - 13:57  //  aktualizácia: 05.10.2011 - 13:59  //  zobrazené: 1320

05/2008 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 05/2008  |  dátum konania: 05.09.2008  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Zaradenie do programu bod A 6/8/08 – Ústna informácia - Správa o činnosti zástupcu primátora za obdobie od januára 2007 do septembra 2008 

Za hlasovalo: 9
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský,
Proti hlasovalo: 3
Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar,
Zdržalo sa: 3
Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula,
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Husárik,
Počet neprítomných: 9
Ing. František Botka, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,

Hlasovanie č. 2
Zaradenie do programu bod E 2/5/08 – Ústna informácia - Rekonštrukcia mestskej rady 

Za hlasovalo: 9
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský,
Proti hlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Jozef Mečiar,
Zdržalo sa: 5
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula,
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Husárik,
Počet neprítomných: 7
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,

Hlasovanie č. 3
Zaradenie do programu bod E 3/5/08 – Ústna informácia - Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva pre zvolanie rokovania MsZ podľa § 12 odst. 1 Zákona o obecnom zriadení

Za hlasovalo: 12
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 6
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula,
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Husárik,
Počet neprítomných: 6
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,

Hlasovanie č. 4
Hlasovanie o programe ako celku

Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Husárik,
Počet neprítomných: 6
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,

Hlasovanie č. 5
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,

Hlasovanie č. 6
Voľba volebnej komisie

Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula,
Nehlasovalo: 2
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 6
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,

Hlasovanie č. 7
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 16
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 7
MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,

Materiál číslo A 1/5/08 - Informácia o plnení uznesení MsZ

Uznesenie č. 5/2008 –I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. František Botka,
Počet neprítomných: 5
Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,

Materiál číslo A 2/5/08- Správy z kontrol vykonaných ÚHK

Uznesenie č. 5/2008 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. Správu z kontroly dodržiavania pravidiel rozpočtového hospodárenia v programe „Správa mesta“ v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a spôsob nakladania s nadobudnutým majetkom mesta v r. 2006 a 2007,
2. Správu z kontroly použitia finančných dotácií, kontrola splnenia podmienok poskytnutia v zmysle VZN č. 7/2007 O poskytovaní dotácií,
B. berie na vedomie
výsledky z vykonaných kontrol.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 5
Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,

Materiál číslo A 3/5/08 - Výsledky VO vyhlásených mestom za obdobie máj – august 2008, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu

Uznesenie č. 5/2008 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie máj – august 2008, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu,

B. berie na vedomie
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie máj – august 2008, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 5
Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,

Materiál číslo A 4/5/08 - Informácia o plnení harmonogramu zavedenia eura v meste Šaľa

Uznesenie č. 5/2008 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení harmonogramu zavedenia eura v meste Šaľa,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení harmonogramu zavedenia eura v meste Šaľa.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 5
Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,

Materiál číslo A 5/5/08 - Správa o plnení Mandátnej zmluvy spoločnosťou Bytkomfort, s.r.o., Nové Zámky 

Uznesenie č. 5/2008 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o plnení mandátnej zmluvy spoločnosťou Bytkomfort, s.r.o., Nové Zámky,
B. berie na vedomie
správu o plnení mandátnej zmluvy spoločnosťou Bytkomfort, s.r.o., Nové Zámky.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 5
Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,

Materiál číslo A 6/5/08 – ústna informácia Správa o činnosti zástupcu primátora za obdobie od januára 2007 do septembra 2008 

Uznesenie č. 5/2008 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o činnosti zástupcu primátora za obdobie od januára 2007 do septembra 2008, 
B. ukladá
1. predložiť správu o činnosti zástupcu primátora za obdobie od januára 2007 do septembra 2008,
2. predložiť správu o činnosti komisií a o účasti členov komisií mestského zastupiteľstva na zasadnutiach komisií za roky 2007 a 2008.
T: 6. riadne MsZ                        Z: Ing. Jozef  Mečiar, zástupca primátora

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,

Materiál číslo B 1/5/08 - Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2005 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu

Uznesenie č. 5/2008 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2005 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu,
B. schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2008, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2005 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Ľubomír Stredanský,
Počet neprítomných: 4
Ing. Miroslav Polónyi, , Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,

Materiál číslo B 2/5/08 - Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v  školách a  školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej – upraviť znenie § 5 ods. 3 – Riaditeľ centra voľného času na základe splnomocnenia primátorom mesta môže rozhodnúť o znížení, alebo odpustení príspevku podľa ods. 1) a 2) zákonnému zástupcovi dieťaťa ak dieťa navštevuje materskú školu, zákonnému zástupcovi žiaka, alebo plnoletému žiakovi ak o to písomne požiada riaditeľa centra voľného času a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský,
Počet neprítomných: 4
Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara – do § 5 ako bod č. 5 doplniť – Upúšťa sa od úhrady poplatkov v CVČ pre:
a. deti v predškolských zariadeniach
b. členovia žiackych školských rád a mestského mládežníckeho parlamentu

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 4
Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara bol prijatý.

Uznesenie č. 5/2008 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a  školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa,
B. schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a  školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,

Materiál číslo C 1/5/08 - Rozbor hospodárenia OSS mesta Šaľa za I. polrok 2008 a úprava rozpočtu na rok 2008 -

Uznesenie č. 5/2008 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
rozbor hospodárenia OSS mesta Šaľa za I. polrok 2008 a úpravu rozpočtu OSS na rok 2008,
B. berie na vedomie
rozbor hospodárenia OSS mesta Šaľa za I. polrok 2008 a úpravu rozpočtu OSS na rok 2008.

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 4
Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,

Materiál číslo C 2/5/08 - Rozbor hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2008

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického – doplniť do uznesenia bod C. v znení:
- spracovať návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2009 a predložiť ho na rokovania VMČ a komisií mestského zastupiteľstva.
T: 7. riadne MsZ                                   Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý.

Uznesenie č. 5/2008 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
rozbor hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2008,
B. schvaľuje
rozbor hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2008 v predloženom znení,
C. ukladá
spracovať návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2009 a predložiť ho na rokovania VMČ a komisií mestského zastupiteľstva.
T: 7. riadne MsZ v novembri 2008                             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Mgr. Jozef Belický, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,

Materiál číslo D 1/5/08 - Návrh na dopredaj garáže z V. etapy

Uznesenie č. 5/2008 – XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na dopredaj garáže z V. etapy
B. schvaľuje
dopredaj garáže na ulici Kpt. Jaroša, dom so súpisným číslom 1280/2 pre:
Ing. Branislava Prčeka a Ľubomíru Prčekovú, garáž č. 1, pri byte č. 1/2, v suteréne vchodu č. 2, parc. číslo 4169/2, 4168/1, v podiele 257/10 000, v cene 161 180,- Sk (5 350,19 €) podľa znaleckého posudku

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 16
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 4
Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,

Materiál číslo D 2/5/08 - Zastavenie exekúcie z dôvodu nemajetnosti povinného Milana Luptáka

Uznesenie č. 5/2008 –XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
      návrh súdneho exekútora na zastavenie exekúcie z dôvodu nemajetnosti povinného,
B. schvaľuje
zastavenie exekúcie na návrh súdneho exekútora z dôvodu nemajetnosti povinného Milana Luptáka.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 11
Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Zdržalo sa: 6
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 4
Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,

Materiál číslo D 3/5/08 - Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov v lokalite pri ČOV v Šali za účelom výstavby priemyselného areálu“

Uznesenie č. 5/2008 –XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
záver hodnotiacej komisie VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov v lokalite pri ČOV v Šali za účelom výstavby priemyselného areálu“,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľností v k.ú. Šaľa v lokalite pri ČOV v Šali, pozemky špecifikované v tab.č.1, orná pôda o celkovej rozlohe 23 357 m2, pre spoločnosť FORS TRADE s.r.o., so sídlom Šaľa, Pázmaňa 2020/30, zastúpenú konateľom Robertom Balogom, za celkovú kúpnu cenu 4 718 114,- Sk (156 612,69 €).

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 4
Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,

Materiál číslo D 5/5/08 - Poľovnícke združenie „AGAČÁREŇ“ Šaľa-Veča – žiadosť o odkúpenie pozemku

Uznesenie č. 5/2008 –XIV. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Františka Botku – znížiť cenu nehnuteľnosti na 150,- Sk/m²)

Poľovnícke združenie „AGAČÁREŇ“ Šaľa-Veča – žiadosť o odkúpenie pozemku - materiál číslo D 5/5/08
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľného majetku – pozemku, novovytvorenej parc. číslo 3205/4 o výmere 760 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parc. č. 3205/1 (GP
č. 34/2008 zo dňa 18.6.2008) na ul. Nitrianskej v Šali-Veči, v cene 150,- Sk/m2, t.j. spolu v sume 114 000,- Sk (3 784,10 €), pre Poľovnícke združenie „AGAČÁREŇ“ v Šali -Veči, IČO: 34 010 718 s tým, že mesto Šaľa môže kedykoľvek bezplatne využívať uvedený pozemok na rôzne akcie.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 11
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Tibor Mikula,
Zdržalo sa: 4
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 5
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 4
Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,

Materiál číslo D 6/5/08 - František Vangel - ANDREA SHOP, Dunajská Streda – opätovná žiadosť o odkúpenie pozemku na nároží ulíc Hlavná a Vlčanská

Uznesenie č. 5/2008 –XV. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Františka Botku – znížiť cenu nehnuteľnosti na 1 362,- Sk/m²)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
opätovnú žiadosť o odkúpenie pozemku na nároží ulíc Hlavná a Vlčanská v Šali,
B. schvaľuje
-   zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti, pozemku v k.ú. Šaľa na nároží ulíc Hlavná a Vlčanská v Šali, novovytvorenú parcelu č. 890/17 o výmere 853 m², zastavaná plocha, v zmysle GP 11/2007, vyhotoveného spoločnosťou GEOS, Geodetické služby, s.r.o., za cenu 1 362,- Sk/m2, t.j. v celkovej sume 1 161 786,- Sk (38 564,23  €), pre Františka Vangela - ANDREA SHOP, so sídlom Nám. Á. Vámbéryho 54/11, 929 01 Dunajská Streda,
- pozemok parc. č. 890/18, 890/19, 890/20, 890/21 ponechať v nájme.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 11
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský,
Proti hlasovalo: 4
Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula,
Zdržalo sa: 2
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 4
MUDr. Igor Bečár, Ján Kmeťo, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 4
Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,

Materiál číslo D 7/5/08 - Aladár Popelka, bytom Šaľa, ul. Nitrianska 1728/3 – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Nitrianskej

Uznesenie č. 5/2008 –XVI. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa Belického – znížiť cenu nehnuteľnosti na 150,- Sk/m²)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Nitrianskej,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti v k.ú. Šaľa, pozemku vo vlastníctve mesta parc. č. 3955/3 (v KN reg. C), zastavaná plocha o výmere 13 m2, v zmysle geometrického plánu č. 05/2005 zo dňa 08. 03. 2005, ako diel 10 od parc.č. 310/2 k parc. č. 3955/3 za cenu 150,- Sk/m2, t.j. celkom za sumu 1 950,- Sk (64,72 €), pre p. Aladára Popelku, bytom Šaľa, ul. Nitrianska č. 1728/3, v celosti.

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 12
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,
Proti hlasovalo: 2
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula,
Zdržalo sa: 2
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor,
Nehlasovalo: 5
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 4
Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,

Materiál číslo D 8/5/08 - SPORTER s.r.o., Bratislava – žiadosť o odkúpenie pozemku

Na základe procedurálneho návrhu Ing. Heleny Psotovej bol materiál stiahnutý z rokovania MsZ.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula,
Zdržalo sa: 4
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 1
Ján Kmeťo,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,

Materiál číslo D 4/5/08 - Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského v Šali -Veči vrátane areálu na parc. č. 3207/1 s následnou rekonštrukciou“

Uznesenie č. 5/2008 –XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
záver hodnotiacej komisie VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu budovy súp.č. 2062 na ul. Komenského v Šali-Veči vrátane areálu na parc. č. 3207/1 s následnou rekonštrukciou“,
B. odmieta
v súlade s ustanovením bodu 6.4. Súťažných podkladov predložené návrhy v tejto VOS,

C.  ukladá
1. vyhlásiť opätovne verejnú obchodnú súťaž na dlhodobý prenájom budovy súp.č. 2062 na ul. Komenského v Šali – Veči, vrátane areálu na parc.č. 3 207/1, s následnou rekonštrukciou, za účelom poskytovania sociálnych služieb v zmysle podmienok schválených na 2. riadnom zasadnutí MsZ zo dňa 27.03.2008 s aktualizáciou termínov uvedených vo vyhlásení a v súťažných podkladoch,
T:  do 18.09.2008                                                               Z: prednosta MsÚ  
2. informovať mestské zastupiteľstvo o výsledku VOS.
T:  7. riadne zasadnutie MsZ v r. 2008                                 Z: predseda komisie           
D.  schvaľuje
      členov hodnotiacej komisie nasledovne:
1. poslanec:                                            Ladislav Košičár
2. poslanec:                                            Ing. František Botka                  
3. poslanec:                                            Ing. Erika Velázquezová
4. zamestnanec MsÚ:                             Ing. Ladislav Gáll
5. zamestnanec MsÚ:                             Ing. Božena  Tóthová
6. odborník z komisií MsZ:                    Ing. Erik Mikloš
7. odborník z komisií MsZ:                    Ing. Ľubomír Stredanský

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ján Kmeťo,
Počet neprítomných: 3
Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,

Materiál číslo D 9/5/08 - Fastav Development - SR, s.r.o., Žilina – žiadosť o odkúpenie pozemku za  čerpacou stanicou SHELL v Šali-Veči za účelom výstavby komerčnej zóny 

Uznesenie č. 5/2008 –XVIII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa Belického – vypísať VOS na odpredaj pozemku)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku za čerpacou stanicou SHELL v Šali-Veči za  účelom výstavby komerčnej zóny,
B. neschvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti, pozemku v k.ú. Šaľa (za čerpacou stanicou SHELL), časť parcely č. 3080/13 o výmere cca 7 800 m², zastavaná plocha a nádvoria (výmeru upresní GP), v celosti a časť parcely č. 3080/48 o výmere cca 950 m², zastavaná plocha a nádvoria (výmeru upresní GP), v spoluvlastníckom podiele 6/20 za cenu 1843,-Sk/m2, t.j. celkovú sumu cca 14 900 655,- Sk (494 611,13 €) pre spoločnosť Fastav Development – SR, s.r.o., so sídlom Bytčická 2, Žilina, za účelom realizácie komerčnej  zóny v Šali- Veči,
C. ukladá
vypísať verejnú obchodnú súťaž na odpredaj pozemku.
T: 7. riadne MsZ v novembri 2008                     Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 3
Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,

Materiál číslo D 10/5/08 - Infirmary group, s.r.o., Bratislava - opätovná žiadosť o odkúpenie pozemku v Šali-Veči (za čerpacou stanicou SHELL) za účelom výstavby súkromnej  kliniky

Ing. Ladislav Gáll, ako predkladateľ materiálu stiahol materiál z rokovania MsZ.

Materiál číslo D 11/5/08 - MÁHRMONT, s.r.o., Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku

Uznesenie č. 5/2008 –XIX. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Mariána Kántora – odpredať bez možnosti uplatnenia splátkového kalendára)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľného majetku – pozemku, časť parc. č. 1038/49 a časť parc. č. 1038/50 o výmere cca 687 m2 (výmeru upresní GP) na ul. Hlavnej v Šali, v cene podľa hodnotovej mapy mesta 2 000,- Sk/m2, t.j. spolu v sume cca 1 374 000,- Sk (45 608,44 €) pre MÁHRMONT, s.r.o., Šaľa, IČO: 36 555 576. 

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1
Ing. František Botka,
Nehlasovalo: 1
Ján Kmeťo,
Počet neprítomných: 3
Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,

Materiál číslo D 12/5/08 - Ing. Michal Lužica a manž. Marta, Gagarinova 448/23, Šaľa, Juraj Kovács a manž. Eva, Gagarinova 450/27, Šaľa, Ronald Rácz a Jana Rábeková, Gagarinova 449/29, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Záhradníckej

Uznesenie č. 5/2008 –XX. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa Belického – znížiť cenu nehnuteľnosti na 150,- Sk/m²)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Záhradníckej,
B. schvaľuje
 zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 663/1 v k.ú. Šaľa, spolu o výmere cca 280 m2 (výmeru upresní GP), v cene 150,- Sk/m2, t.j. v celkovej sume 42 000,- Sk
(1 394,14 €), nasledovne:
-  časť parc. č. 663/1 o výmere cca 80 m2, v sume cca 12 000,- Sk (398,32 €), pre Ing. Michala Lužicu a manž. Martu, obaja trvale bytom Šaľa, Gagarinova 448/23, v 1/1 do BSM,
- časť parc. č. 663/1 o výmere cca 80 m2, v sume cca 12 000,- Sk (398,32 €), pre Ronalda Rácza, trvale bytom Šaľa, Jilemnického 1543/4 a Janu Rábekovú, trvale bytom Močenok, Andreja Hlinku 12, v spoluvlastníckych podieloch 1/2 pre každého,
- časť parc. č. 663/1 o výmere cca 120 m2, v sume cca 18 000,- Sk (597,49 €), pre Juraja Kovácsa a manž. Evu, obaja trvale bytom Šaľa, Gagarinova 450/27, v 1/1 do BSM.

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 12
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 4
Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula,
Zdržalo sa: 3
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý,
Nehlasovalo: 3
Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 3
Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,

Materiál číslo E 1/5/08 - Voľba hlavného kontrolóra mesta Šaľa

Mestské zastupiteľstvo v Šali tajným hlasovaním zvolilo Ing. Sedliačikovú Alžbetu do funkcie hlavného kontrolóra mesta Šaľa.

Uznesenie č. 5/2008 –XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu zo zasadnutia osobitnej komisie zo dňa 2. septembra 2008, ktorá posúdila úplnosť prihlášok kandidátov a splnenie predpokladov na výkon funkcie hlavného kontrolóra a predložila zoznam kandidátov na voľbu hlavného kontrolóra mesta Šaľa,
B. volí
dňa 11. 09. 2008 do funkcie hlavného kontrolóra mesta Šaľa Ing. Sedliačikovú Alžbetu na obdobie šesť rokov, v súlade s § 18 a § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Materiál číslo E 2/5/08 – Rekonštrukcia mestskej rady

Procedurálny návrh Ing. Štefana Bartošoviča – o odvolaní a menovaní člena mestskej rady hlasovať verejne

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 5
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar,
Zdržalo sa: 3
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,

Procedurálny návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara – rozšíriť počet členov mestskej rady na 8.

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 9
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,
Proti hlasovalo: 9
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,

Zdržalo sa: 4
Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,

Poslanecký návrh Ing. Mečiara nebol prijatý.

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického – odvolať člena mestskej rady Ing. Jozefa Husárika a menovať nového člena mestskej rady Mgr. Jozefa Varsányiho

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 10
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica,
Proti hlasovalo: 7
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula,
Zdržalo sa: 3
Ing. Jozef Husárik, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,
Nehlasovalo: 2
Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického nebol prijatý.

Materiál číslo E 3/5/08 Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva pre zvolanie rokovania MsZ podľa § 12 odst. 1 Zákona o obecnom zriadení

Uznesenie č. 5/2008 –XXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na poverenie poslanca MsZ pre zvolanie rokovania mestského zastupiteľstva podľa § 12 ods. 1 zákona o obecnom zriadení,
B. poveruje
poslanca MsZ Ing. Františka Botku zvolaním zasadnutia mestského zastupiteľstva v prípadoch uvedených v § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 12
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 8
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula,
Zdržalo sa: 1
Ing. Ľubomír Stredanský,
Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 3
Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,

Materiál číslo H 1/5/08 - Návrh na  zapožičanie čestného názvu  Základná škola Ľudovíta Štúra pre Základnú školu, Pionierska ul. č. 4, Šaľa 

Uznesenie č. 5/2008 –XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zapožičanie čestného názvu Základná škola Ľudovíta Štúra pre Základnú školu Pionierska ul. č. 4, Šaľa
B. schvaľuje
predloženie návrhu na zapožičanie čestného názvu Základná škola Ľudovíta Štúra pre Základnú školu Pionierska ul. č. 4, Šaľa 
C. ukladá
predložiť návrh na zapožičanie čestného názvu Základná škola Ľudovíta Štúra pre Základnú školu Pionierska ul. č. 4, Šaľa na  Ministerstvo školstva SR
Termín: do 19. 9. 2008                              Zodpovedný: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,

Prílohy