Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 10.11.2021 - 10:12  //  aktualizácia: 01.12.2021 - 10:13  //  zobrazené: 1327

04/2021 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 04/2021  |  dátum konania: 03.11.2021

Dátum: 3. 11. 2021

Miesto: veľká zasadačka na 1. poschodí, Mestský úrad Šaľa

Prítomní: Peter Szalay, Ing. Ivan Kováč, Ing. Slavomír Kališ, Jozef Holota, Ing. Tomáš Mészáros, Ing. Ladislav Mitošinka, Jana Majdlenová, Ladislav Jaroš

Neprítomný: Ing. Patrik Ščasný, Ing. Karol Molnár, Igor Bleho

Prizvaný: Tomáš Benkovič

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Zámer súkromnej spoločnosti postaviť budovu, ktorá by zničila podstatnú časť dopravného ihriska
  4. Rôzne
  5. Záver

 

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Szalay privítal členov komisie športu a mládeže. Odprezentovalo sa
8 prítomných členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie súhlasili s programom rokovania, ktorý im bol doručený prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 27. 10. 2021.

K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení

Peter Szalay informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 20. 9. 2021. Skonštatoval, že uznesenia boli splnené.

K bodu 3: Zámer súkromnej spoločnosti postaviť budovu, ktorá by zničila podstatnú časť dopravného ihriska

Jozef Holota pred uskutočnením zasadnutia komisie elektronicky informoval členov komisie o stručnom zhrnutí situácie okolo dopravného ihriska, resp. multifunkčnej budovy Lebeco. Uviedol, že pozemok, na ktorom má budova stáť, je z väčšej časti pozemkom dopravného ihriska. Ďalej vysvetlil, že napriek tomu, že pozemok je v katastri vedený ako zastavaná plocha/nádvorie, jeho skutočná funkcia počas posledných 30 – 40 rokov je park s vyvinutou zeleňou medzi obytnými domami v rezidenčnej zóne. Jozef Holota zdôraznil, že s ohľadom na to, že tento park dokáže plniť kombinovane aj úlohu dopravného ihriska, nie je z pohľadu verejného záujmu žiadúce a ani akceptovateľné, aby takýto funkčný celok uvoľnil miesto komerčnej budove s cestou a parkoviskom. Upresnil, že nielen v záujme obyvateľov priľahlých domov, ale taktiež v záujme mesta a všetkých obyvateľov je, aby stavebný zámer spoločnosti Lebeco nebol zrealizovaný a boli využité všetky dostupné prostriedky na to, aby bolo stavbe zabránené. Jozef Holota uvádza nasledovné hlavné dôvody: dopravné ihrisko v parku je ideálnym riešením a skĺbením funkcií zelených plôch a priestoru s edukatívnym poslaním a s možnosťou voľnočasového využitia; budova Lebeco by na úkor zelene priniesla len malú plochu predajných priestorov a zároveň v danej lokalite nie sú potrebné (blízka prítomnosť Jednoty COOP a Billy); budúcnosť a funkcia ďalších komerčných priestorov v tejto lokalite je neistá (pôvodné predajne pozastavili svoju činnosť) a prípadný komerčný neúspech projektu tak môže z budovy urobiť prvok, ktorý v rezidenčnej zóne bude mať nulový alebo negatívny prínos; odbor ochrany životného prostredia nemal vydať povolenie na túto stavbu už len z toho dôvodu, že jej realizácia je podmienená odstránením veľkého množstva zelene; stavba naruší celistvosť terajšieho stavu a zároveň môže byť ohrozené veľké množstvo zelenej plochy. Jozef Holota navrhol, aby mesto hľadalo a využilo všetky zákonné možnosti na znemožnenie stavebného zámeru stavebníka. Upresnil, že nielenže sa tým zachová zeleň, ktorá je v danej lokalite oveľa potrebnejšia ako komerčné priestory, ale zároveň sa uchová možnosť zrevitalizovať dopravné ihrisko a znemožnenie stavby by dostalo mesto do výhodnej pozície pri vyjednávaní s vlastníkmi pozemkov o ich získaní do majetku mesta a ich využití pre verejný záujem. Jozef Holota ďalej navrhol vytvoriť podnet na inšpekciu životného prostredia na preskúmanie povoľovacieho konania proti tejto stavbe a iniciatívu zo strany mesta, aby pristúpilo k právnym krokom  a opatreniam, ktoré by znemožnili stavebníkovi likvidáciu zelene a ihriska skôr, než sa celá situácia nevyjasní. Peter Szalay sa vyjadril, že sa nestotožňuje s touto iniciatívou a Ivan Kováč ho doplnil, že pokiaľ územný plán dovoľuje tento stavebný zámer, tak takáto iniciatíva je zbytočná proti postaveniu budovy a dodal, že pokiaľ je to pozemok súkromného vlastníka, nie je možné iniciatívu stavebníka zmeniť alebo zastaviť. Ladislav Mitošinka uviedol, že chyba bola tá, že sa dopravné ihrisko nevyužívalo a bolo „mŕtve“. Jozef Holota argumentoval, že školy ho zrejme preto nevyužívali, pretože pravdepodobne nebol spôsob, na základe ktorého by tam mohli školy chodiť.

Uznesenie 4/3/2021:

Komisia mládeže a športu na svojom zasadnutí prerokovala investičný zámer spoločnosti Lebeco a nesúhlasí s iniciatívou Jozefa Holotu zastaviť výstavbu budovy, komisia zároveň podporuje myšlienku náhrady pôvodného dopravného ihriska. Zároveň komisia žiada informácie, kde bude v budúcnosti umiestnené mobilné dopravné ihrisko, ktoré mesto nedávno zakúpilo, aké budú jeho otváracie hodiny a režim pre návštevníkov.

K bodu 4: Rôzne

Jozef Holota informoval členov komisie o stanovisku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu k výzve pod názvom Za detský a mládežnícky šport počas protipandemických opatrení, ktorú inicioval a bola témou na predchádzajúcom zasadnutí. V stanovisku sa uvádza, že na webovom sídle sekcie športu je zverejnený COVID automat pre šport, kde sú uvedené informácie, aké obmedzenia platia a ako bezpečne športovať vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku. COVID automat vymedzuje hranice opatrení, v ktorých sa organizátor musí pohybovať. V stanovisku je uvedené aj poďakovanie Jozefovi Holotovi za to, že mu nie je ľahostajná psychická pohoda našej budúcej generácie a športová budúcnosť našich detí a ubezpečenie, že z pozície ministerstva sa budú naďalej snažiť zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre šport. 

Uznesenie 4/4/2021: Komisia mládeže a športu berie na vedomie stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

K bodu 5: Záver

Predseda komisie Peter Szalay sa poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

Zapísala:           Ing. Martina Čižmáriková                                                  Peter Szalay

                            tajomníčka KMaŠ                                                                 predseda KMaŠ

Dátum:              10. 11. 2021